คณะกรรมการแก้ไข ปัญหาของเกษตรกร

-- องค์ประกอบคณะกรรมการ --

1) นายสิงห์ชัย เรืองขจร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการ
2) นายสุวิทย์ ร่วมรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี รองประธานกรรมการ
3) นายคงฤทธิ์ บัวบุญ ตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านสัตว์ รองประธานกรรมการ
4) นายนคร นิติประเสริฐ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน กรรมการ
5) นายบัญชา อรุณเขต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการ
6) นายมนูญ ดอกกุหลาบ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี กรรมการ
7) นายสถาพร ศรีวันชื่น ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการ
8) นายเกรียงไกร ไทยอ่อน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ
9) นายวันชัย มีสิทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเลย กรรมการ
10) นายไชยวิทย์ บัวงาม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี กรรมการ
11) นายประพันธ์ จันทสร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี กรรมการ
12) นายปิยะ มีสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี กรรมการ
13) นายไพชยนต์ กังวลกิจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี กรรมการ
14) นายณัฏฐพร สินไชย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง กรรมการ
15) นายณัฐวุฒิ ประทีปะวณิช ตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านสัตว์ กรรมการ
16) นายวัชระ จำปาเทศ ตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านพืช กรรมการ
17) นายศิริ เฮ่าสกุล ตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านพืช กรรมการ
18) นายพรชัย บัวประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง กรรมการ
19) นายศรัทธาเทพ กาหยี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช กรรมการ
20) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม เลขานุการ
21) หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
22) พนักงานกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

-- อำนาจหน้าที่ --

ดำเนินการสนับสนุนกิจการของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามมาตรา 11 (3) (7) (10) (11) และ (12) โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) จัดทำแผนปฏิบัติงาน 4 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ เสนอต่อ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
2) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำคำปรึกษาและข้อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร การพัฒนาเกษตรกรรม รวมทั้งการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ
3) ประสานงานกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกร การพัฒนาเกษตรกรรม รวมทั้งการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำด้านการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร การพัฒนาเกษตรกรรม รวมทั้งการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดเสนอ
5) ศึกษา รวบรวม และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอและแนวทางของสภาเกษตรกรจังหวัดในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม รวมทั้งราคาผลผลิตที่ไม่เป็นธรรม
เสนอต่อประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษาตามความจำเป็น
7) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติทุกสองไตรมาส
8) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย

-- ข้อเสนอและผลงาน --

  • คลิกเพื่อดูข้อเสนอและผลงาน