คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกร และเครือข่ายเกษตรกร

-- องค์ประกอบของคณะกรรมการ --

1) นายเทพ เพียมะลัง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานกรรมการ
2) นายวิโรจน์ เอี่ยมสุวรรณ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา รองประธานกรรมการ
3) นายดำรงค์ ปินทะนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช รองประธานกรรมการ
4) นายธวัชชัย ทัดเที่ยง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร กรรมการ
5) นายประพันธ์ เทียนวิหาร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา กรรมการ
6) นายจตุรงค์ จันมา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยโสธร กรรมการ
7) นายนัฐไกร นากลาง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี กรรมการ
8) นายวันนา บุญกลม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ กรรมการ
9) นายสุรพร ผิวงาม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร กรรมการ
10) นายอดุลย์ คำไพ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนม กรรมการ
11) นายประยูร เทพนม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ
12) นายมานะ จั่นผ่อง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท กรรมการ
13) นายสมยศ เผ่าพันธุ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรรมการ
14) นายสุธีย์ มณีฉาย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ
15) นายอาเจน รัศมี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต กรรมการ
16) นายมานพ อินทร์เทศ ตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านพืช กรรมการ
17) นายพิภพ ยุวาพัฒน์ ตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านเกษตรกรรมอื่นๆ กรรมการ
18) นายอุเทน จำเล ตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านสัตว์ กรรมการ
19) นายประวิทย์ คงราช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช กรรมการ
20) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม เลขานุการ
21) หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
22) พนักงานกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

 

-- อำนาจหน้าที่ --

ดำเนินการสนับสนุนกิจการของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามมาตรา 11 (1) (2) (7) (9) (10) (11)
และ (12) โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) จัดทำแผนปฏิบัติงาน 4 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ เสนอต่อ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
2) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี
ในการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิต การแปรรูป การตลาด และการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางต่อคณะรัฐมนตรีในการส่งเสริมและพัฒนาการทำเกษตรแบบผสมผสาน ระบบวนเกษตร ระบบเกษตรธรรมชาติ ระบบไร่นาสวนผสม ระบบเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรรมรูปแบบอื่น
4) ประสานงานกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิต การแปรรูป การตลาด และการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาการ
ทำเกษตรแบบผสมผสาน ระบบวนเกษตร ระบบเกษตรธรรมชาติ ระบบไร่นาสวนผสม ระบบเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรรมรูปแบบอื่น
5) ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำด้านการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กร
เกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิต การแปรรูป การตลาด และการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาการทำเกษตรแบบผสมผสาน ระบบวนเกษตร ระบบเกษตรธรรมชาติ ระบบไร่นาสวนผสม ระบบเกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรรมรูปแบบอื่นแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดเสนอ
6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษาตามความจำเป็น
7) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติทุกสองไตรมาส
8) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย

-- ข้อเสนอและผลงาน --