คณะกรรมการศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบเกษตรกรรม

-- องค์ประกอบคณะกรรมการ --

1) นายประจักร์ บุญกาพิมพ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการ
2) นายวิทยา นาระต๊ะ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ รองประธานกรรมการ
3) นายเสถียร เสือขวัญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง รองประธานกรรมการ
4) นายพงศกร พุฒตรง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน กรรมการ
5) นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา กรรมการ
6) นายถาวร คัดวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ กรรมการ
7) นายพิชิต รัตนเจริญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม กรรมการ
8) นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ กรรมการ
9) นายวินิจ ม่วงนาค ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ กรรมการ
10) นายเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการ
11) นายสำเริง สุนทรแสง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี กรรมการ
12) นายสมฤทธิ์ วงษ์สวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม กรรมการ
13) นายมาหามะอับดุลบารี ยือรา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา กรรมการ
14) นายแวยูโซะ ยาแม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
15) นายเสถียรพงษ์ ครบุรี ตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านพืช กรรมการ
16) นายสุทธิรัตน์ ชื่นอารมณ์ ตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านประมง กรรมการ
17) นางสาวอุทุมพร วงศ์พิพันธ์ ตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านเกษตรกรรมอื่นๆ กรรมการ
18) นายศักดิ์ชาย พรหมโท ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช กรรมการ
19) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ เลขานุการ
20) หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
21) พนักงานกองยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

-- อำนาจหน้าที่ --

ดำเนินการสนับสนุนกิจการของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามมาตรา 11 (5) (7) (8) (10) (11) และ (12) โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) จัดทำแผนปฏิบัติงาน 4 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ เสนอต่อ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
2) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น ผลผลิต
ทางเกษตรกรรม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรกรรม เสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ
3) ประสานงานกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อหาแนวทางในการนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในแก้ไขปัญหาของเกษตรกร การพัฒนาเกษตรกรรม รวมทั้งการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น ผลผลิตทางเกษตรกรรม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปผลผลิต
ทางเกษตรกรรมแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดเสนอ
5) ศึกษา รวบรวม และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัดและภาพรวมระดับประเทศ เสนอต่อประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษาตามความจำเป็น
7) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติทุกสองไตรมาส
8) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย

-- ข้อเสนอและผลงาน --

  • คลิกเพื่อดูข้อเสนอและผลงาน