คณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม

-- องค์ประกอบคณะกรรมการ --

1) นายทศพล สมพงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร ประธานกรรมการ
2) นายเรือง ศรีนาราง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด​​​ รองประธานกรรมการ
3) นายพิทักษ์ สุภนันทการ​ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช รองประธาน​​​​กรรมการ
4) นายเศรณี อนิลบล ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ กรรมการ
5) นายอุดม จันทร์ต๊ะวงศ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย กรรมการ
6) นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ​​ กรรมการ
7) นายเดือน​ คิดดีจริง​​ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์​​ กรรมการ
8) นายวัฒนศักดิ์ สงวนสุข ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี กรรมการ
9) นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร​​ กรรมการ
10) นายสวัสดิ์ คำใส ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ
11) นายกิตติพล ตะพานแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี​​ กรรมการ
12) นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา กรรมการ
13) นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ กรรมการ
14) นายมูฮัมมัดนัสรี เงาะ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานี กรรมการ
15) นายสุภาพ มุสิกะศิริ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง กรรมการ
16) นายปรีชา บัวทองจันทร์ ตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านเกษตรกรรมอื่นๆ กรรมการ
17) นายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ ตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านพืช กรรมการ
18) นายโอภาส ชาญยงค์ ตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านพืช กรรมการ
19) นายสมพงษ์ ​ภูพานเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์ กรรมการ
20) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ เลขานุการ
21) หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  ผู้ช่วยเลขานุการ
22) พนักงานกองยุทธศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

-- อำนาจหน้าที่ --

ดำเนินการสนับสนุนกิจการของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามมาตรา 11 (4) (7) (10) (11) และ (14) มาตรา 41 มาตรา 42 และมาตรา 43 โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) จัดทำแผนปฏิบัติงาน 4 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ เสนอต่อ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
2) ศึกษา รวบรวม และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ แผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด
เพื่อบูรณาการเป็นแผนแม่บท
3) จัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยผ่านกระบวน
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนแม่บทระดับจังหวัด เสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ
4) ประสานงานกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อบูรณาการแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมไปสู่การปฏิบัติ
5) ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำด้านการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด ตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดเสนอ
6) ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท พร้อมทั้งรายงานปัญหาและอุปสรรค
ที่ไม่อาจดำเนินการตามแผนแม่บท และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ
เพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา
7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษาตามความจำเป็น
8) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติทุกสองไตรมาส
9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย

-- ข้อเสนอและผลงาน --

  • คลิกเพื่อดูข้อเสนอและผลงาน