คณะกรรมการคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร

-- องค์ประกอบคณะกรรมการ --

1) นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร ประธานกรรมการ
2) นายประทีป ตระกูลสา ตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านเกษตรกรรมอื่นๆ รองประธานกรรมการ
3) นายสงบ สุขสำราญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี รองประธานกรรมการ
4) นายจรัน ​จันทะบุตร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร กรรมการ
5) นายทรงศักดิ์ สันป่าแก้ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่​​​ กรรมการ
6) นายวันชัย เฉยชู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก กรรมการ
7) นายวิชิต ดีหนอ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย​​ กรรมการ
8) นายจีระวัฒน์ ศรีบ้านโพน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคาย​​ กรรมการ
9) นายประเชิญ โพนพุฒ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ​​ กรรมการ
10) นายวุฒิพงษ์ พลอยวิเลิศ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ
11) นายสุรพงษ์ พินิจมนตรี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น กรรมการ
12) นายเกษม ชมบุญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี กรรมการ
15) นายบุญเรือง ​สีขาม​​ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว กรรมการ
16) นายสุภาพ ​พุทธิสังข์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการ
17) นายสุชีพ พัฒน์ทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระนอง กรรมการ
18) นายโสภณ พรหมสุริยะ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล​​ กรรมการ
19) นายครรชิต วงศ์สุภา  ตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านพืช กรรมการ
20) นายจักรพงศ์​ โสนะแสง ตัวแทนองค์กรเกษตรกรด้านพืช กรรมการ
21) ผู้อำนวยการกองกิจการสภาและวิชาการ เลขานุการ
22) หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
23) พนักงานกองกิจการสภาและวิชาการที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ

-- อำนาจหน้าที่ --

ดำเนินการสนับสนุนกิจการของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามมาตรา 11 (6) (7) (9) (10) (11) และ (12) โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) จัดทำแผนปฏิบัติงาน 4 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ เสนอต่อ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
2) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการประกันความเสี่ยงของราคาและผลผลิตทางเกษตรกรรม เสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ
3) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดสวัสดิการให้แก่เกษตรกร เสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ
4) ศึกษาและจัดทำความเห็นต่อนโยบาย กฎหมาย หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อเกษตรกร เสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ
5) ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดเสนอในด้านการกำหนดแนวทางการประกันความเสี่ยงของราคาและผลผลิตทางเกษตรกรรม รวมทั้งการกำหนดสวัสดิการให้แก่เกษตรกร
6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษาตามความจำเป็น
7) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติทุกสองไตรมาส
8) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย

-- ข้อเสนอและผลงาน --

  • คลิกเพื่อดูข้อเสนอและผลงาน