คณะกรรมการกิจการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

-- องค์ประกอบคณะกรรมการ --

1) นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ปรึกษา
2) ร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 ที่ปรึกษา
3) นายวันสาด ศรีสุวรรณ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2  ประธานกรรมการ
4) นายประจักร์ บุญกาพิมพ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด รองประธานกรรมการ
5) นายสิงห์ชัย เรืองขจร ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองประธานกรรมการ
6) นายเทพ เพียมะลัง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการ
7) นายวิทยา นาระต๊ะ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่​​ กรรมการ
8) นายเดือน​ คิดดีจริง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ กรรมการ
9) นายสำเริง สุนทรแสง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี กรรมการ
10) นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร กรรมการ
11) นายทศพล สมพงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร กรรมการ
12) นายเรือง ศรีนาราง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด​​​ กรรมการ
13) รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย เลขานุการ
14) ผู้อำนวยการกองกิจการสภาและวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการ

-- อำนาจหน้าที่ --

ดำเนินการสนับสนุนกิจการของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตามมาตรา 11 (11) (12) มาตรา 13 มาตรา 16 และมาตรา 18 (2) โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) พิจารณากลั่นกรองงาน และกำหนดระเบียบวาระการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ เสนอต่อ
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
2) วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
3) พิจารณาให้ความเห็น ในประเด็นสำคัญและเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเกษตรกร เพื่อร้องขอเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
4) ประสานงาน ให้ข้อเสนอแนะ และติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำสภาทุกคณะ เพื่อรายงานต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ
5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษาตามความจำเป็น
6) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย

-- ข้อเสนอและผลงาน --