ดาวน์โหลดเอกสาร

Title Download
โครงการสัมมนา “กัญชาไทย ใครได้ประโยชน์ ?” เรื่อง สิทธิบัตรกัญชาเสนอสภาเกษตรกร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  0 files      88 downloads
Download
โครงการสัมมนา “กัญชาไทย ใครได้ประโยชน์ ?” เรื่อง สิทธิบัตรกัญชาเสนอสภาเกษตรกร โดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI)
  0 files      62 downloads
Download
โครงการสัมมนา “กัญชาไทย ใครได้ประโยชน์ ?” เรื่อง พฤกษศาสตร์พืชกัญชา การปลูก การผลิตที่แม่นยาของพืชกัญชาทางการแพทย์ การป้องกันโรคพืชในกัญชา การพัฒนาสายพันธุ์กัญชา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  0 files      60 downloads
Download
โครงการสัมมนา “กัญชาไทย ใครได้ประโยชน์ ?” เรื่อง การใช้ประโยชน์ จากกัญชาและกัญชง ในทางการแพทย์และอาหาร โดย นายแพทย์สมยศ กิตติมั่นคง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  0 files      65 downloads
Download
โครงการสัมมนา “กัญชาไทย ใครได้ประโยชน์ ?” เรื่อง รายงานความคืบหน้า ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ(กัญชา) โดย คุณมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
  0 files      39 downloads
Download
โครงการสัมมนาติดตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง อบรมโคราช โครงการเสริมสร้างการผลิตข้าวปลอดภัยตามแนวทางประชารัฐ
  0 files      11 downloads
Download
โครงการสัมมนาติดตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง โครงการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ตามแนวทางประชารัฐ
  0 files      7 downloads
Download
โครงการสัมมนาติดตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ภาคอีสาน เรื่อง เจริญราชธานีศรีโสธร
  0 files      4 downloads
Download
โครงการสัมมนาติดตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ภาคอีสาน เรื่อง การนำเสนองานกลุ่ม บึงสนุก
  0 files      4 downloads
Download
โครงการสัมมนาติดตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ภาคอีสาน เรื่อง โครงการกลุ่ม บึงสนุก
  0 files      2 downloads
Download
โครงการสัมมนาติดตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ภาคอีสาน เรื่อง กลุ่มโค การทำ WORK SHOP วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
  0 files      2 downloads
Download
โครงการสัมมนาติดตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ภาคอีสาน เรื่อง กลุ่มโค การทำ WORK SHOP วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
  0 files      3 downloads
Download
โครงการสัมมนาติดตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ภาคอีสาน เรื่อง กลุ่ม work shop
  0 files      4 downloads
Download
โครงการสัมมนาติดตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ภาคเหนือ เรื่อง โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกลุ่มเหนือบน
  0 files      3 downloads
Download
โครงการสัมมนาติดตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ภาคเหนือ เรื่อง ชื่อโครงการ แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์
  0 files      3 downloads
Download
โครงการสัมมนาติดตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ภาคเหนือ เรื่อง โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว
  0 files      3 downloads
Download
โครงการสัมมนาติดตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ภาคเหนือ เรื่อง โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกลุ่มเหนือล่าง
  0 files      3 downloads
Download
โครงการสัมมนาติดตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ภาคกลาง เรื่อง ชื่อโครงการฉะเชิงเทรา
  0 files      3 downloads
Download
โครงการสัมมนาติดตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ภาคกลาง เรื่อง โครงการกรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา
  0 files      2 downloads
Download
โครงการสัมมนาติดตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ภาคกลาง เรื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสี่จังหวัดภาคกลางตอนล่าง แก้ไข
  0 files      2 downloads
Download
โครงการสัมมนาติดตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ภาคใต้ เรื่อง สรุปโครงการเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อพัฒนาการเกษตรภาคใต้ตอนกลางอย่างยั่งยืน
  0 files      2 downloads
Download
โครงการสัมมนาติดตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ภาคใต้ เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  0 files      5 downloads
Download
โครงการสัมมนาติดตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ภาคใต้ เรื่อง โครงการเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อพัฒนาการเกษตรภาคใต้ตอนกลางอย่างยั่งยืน
  0 files      4 downloads
Download
โครงการสัมมนาติดตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ตัวอย่างหนังสือนำส่ง เรื่อง สภา 1 เดียว
  0 files      4 downloads
Download
โครงการสัมมนาติดตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ตัวอย่างหนังสือนำส่ง เรื่อง ร่างแบบสอบถามปัญหาด้านการเกษตรฯ-นายมนตรี ถาวร ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การเกษตร
  0 files      4 downloads
Download
โครงการสัมมนาติดตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ตัวอย่างหนังสือนำส่ง เรื่อง เทคนิคการเขียนโครงการนิเทศ-นายมนตรี ถาวร ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การเกษตร
  0 files      5 downloads
Download
โครงการสัมมนาติดตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ตัวอย่างหนังสือนำส่ง เรื่อง (แบบฟอร์ม) ข้อเสนอ
  0 files      5 downloads
Download
โครงการสัมมนาติดตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ตัวอย่างหนังสือนำส่ง เรื่อง (ตัวอย่างหนังสือนำส่ง) ข้อเสนอแผนพัฒนาตำบล
  0 files      3 downloads
Download
โครงการสัมมนาติดตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ตัวอย่างหนังสือนำส่ง เรื่อง (ตัวอย่างหนังสือนำส่ง) ข้อเสนอถ่ายทอดเทคโนโลยี
  0 files      3 downloads
Download
โครงการสัมมนาติดตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ตัวอย่างหนังสือนำส่ง เรื่อง (ตัวอย่างหนังสือนำส่ง) ข้อเสนอแก้ปัญหา
  0 files      3 downloads
Download
โครงการสัมมนาติดตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ตัวอย่างหนังสือนำส่ง เรื่อง (ตัวอย่าง) ข้อเสนอ
  0 files      3 downloads
Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ 6-8 ก.ย. 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เรื่องการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดย นางสาวลดาวัลย์ คาภา ตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  0 files      16 downloads
Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ 6-8 ก.ย. 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เรื่อง แนวทางการบูรณาการความร่วมมือด้านแผนงาน งบประมาณ และการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน โดย นางสาวธัญรส สงวนหงษ์ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การเกษตรกรรม สำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  0 files      8 downloads
Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ 6-8 ก.ย. 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เรื่อง บรรยายแผน 12 (ภาคกลาง) (2)
  0 files      7 downloads
Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ 6-8 ก.ย. 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เรื่อง ร่างยุทธศาสตร์ฯ 20 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  0 files      6 downloads
Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ 6-8 ก.ย. 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เรื่อง ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ 20 ปี
  0 files      5 downloads
Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ 6-8 ก.ย. 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เรื่อง นำเสนอเกษตร 4.0 สัมมนา 2560
  0 files      5 downloads
Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ 6-8 ก.ย. 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ ภาค และเมือง
  0 files      5 downloads
Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ 6-8 ก.ย. 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เรื่อง การขับเคลื่อนและความร่วมมือ โดย นายเสน่ห์ วิชัยวงษ์ ตำแหน่งรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
  0 files      6 downloads
Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ 6-8 ก.ย. 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เรื่อง สรุปยุทธศาสตร์ กลยุทธ์-แผนแม่บท 2560 – 2564 โดย นายมนตรี ถาวร ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การเกษตร
  0 files      5 downloads
Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ 6-8 ก.ย. 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เรื่อง สรุปย่อโครงการ 4 ภาค
  0 files      5 downloads
Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ 6-8 ก.ย. 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เรื่อง แผนผังบูรณาการ โดย นายปรีชา วงษ์สกุลเกียรติ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การเกษตร วิจัยประเมินผลและส่งเสริมกิจการพิเศษ
  0 files      6 downloads
Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ 6-8 ก.ย. 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เรื่อง ทิศทางและแนวทางการทำงาน (3) โดย ว่าที่ ร.ต.สมพูลน์ทรัพย์ กล้าวิกรณ์ ตำแหน่งเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
  0 files      5 downloads
Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ 6-8 ก.ย. 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เรื่อง ทิศทางของรัฐบาลและแนวทางการทำงาน การตั้งงบประมาณ โดย ว่าที่ ร.ต.สมพูลน์ทรัพย์ กล้าวิกรณ์ ตำแหน่งเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ
  0 files      6 downloads
Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ 6 ก.ย. 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เรื่อง ชี้แจงการแบ่งกลุ่ม เดอะไพน์ โดย นายมนตรี ถาวร ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การเกษตร
  0 files      5 downloads
Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ 6-8 ก.ย. 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เรื่อง present สภาเกษตรกรแห่งชาติ
  0 files      5 downloads
Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ 6-8 ก.ย. 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เรื่อง รายชื่อผู้ประสานงานงบ 2562 สำนักงบประมาณ
  0 files      3 downloads
Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ 6-8 ก.ย. 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เรื่อง ผังเชื่อมโยงท่องเที่ยว
  0 files      4 downloads
Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ 6-8 ก.ย. 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เรื่อง ผังเชื่อมโยงกระทรวงและหน่วยงาน
  0 files      4 downloads
Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ 6-8 ก.ย. 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เรื่อง ทิศทางพัฒนาภาคแผน 12
  0 files      5 downloads
Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ 6-8 ก.ย. 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เรื่อง ท่องเที่ยวจากประชุมสำนักงบประมาณ
  0 files      4 downloads
Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ 6-8 ก.ย. 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เรื่อง Infographic – LastUpdate
  0 files      4 downloads
Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ 6-8 ก.ย. 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เรื่อง PPT งบบูรณาการ 2560
  0 files      4 downloads
Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ 6-8 ก.ย. 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เรื่อง ริมแม่น้ำโขง Project Idea
  0 files      2 downloads
Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ 6-8 ก.ย. 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เรื่อง การท่องเที่ยวแห่ประเทศไทย ท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง
  0 files      2 downloads
Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ 6-8 ก.ย. 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เรื่อง OTOP Vill 2560
  0 files      5 downloads
Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ 6-8 ก.ย. 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เรื่อง แบบรวมโครงการปี 2562
  0 files      6 downloads
Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ 6-8 ก.ย. 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เรื่อง ท่องเที่ยวภาคอีสาน
  0 files      3 downloads
Download
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ 6-8 ก.ย. 2560 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี เรื่อง แนวทางจัดทำงบปี 2562 สำนักงบประมาณ
  0 files      3 downloads
Download
การพัฒนาการทำนาของเวียดนาม โดย คุณศักดา ศรีนิเวศน์
  0 files      10 downloads
Download
แนวทางการบริหารจัดการข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน โดย คุณจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ
  0 files      9 downloads
Download
เอกสารประกอบการสัมมนา แนวทางการบริหารจัดการข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน ข้าว/ชาวนา/ความยั่งยืน โดย คุณอุบล อยู่หว้า
  0 files      7 downloads
Download
สัมมนาแนวทางการบริหารจัดการข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน เรื่อง ข้าว: การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา
  0 files      5 downloads
Download
สัมมนาแนวทางการบริหารจัดการข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน เรื่อง ข้าว: นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ข้าวไทยและต่างประเทศ โดย ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา
  0 files      8 downloads
Download
สัมมนาแนวทางการบริหารจัดการข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน เรื่อง ข้าว: ปัญหาและทางออกข้าวไทย โดย ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา
  0 files      5 downloads
Download
สัมมนาแนวทางการบริหารจัดการข้าวและชาวนาอย่างยั่งยืน เรื่อง ข้าวปัญหาและทางออกข้าวไทย โดย ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา
  0 files      5 downloads
Download
แนวทางการปฏิรูปการช่วยเหลือชาวนาและพัฒนาข้าวไทยอย่างยั่งยืน
  0 files      7 downloads
Download
แนวทางการปฏิรูปข้าวอย่างเป็นระบบ
  0 files      7 downloads
Download
ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 60-64 (ฉบับร่าง)
  0 files      6 downloads
Download