การป้องกันและกำจัดโรคไหม้ในนาข้าว

โรคไหม้ (Rice Blast Disease) องค์ความรู้เรื่องโรคพืชในข้าว โดยกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว  “โรคไหม้” จะเกิดขึ้นและแพร่ระบาดได้รุนแรง ถ้ามีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม พบได้ทุกภาคในประเทศไทย ในข้าวนาสวน ทั้งนาปี นาปรัง และข้าวไร่ สามารถทำลายข้าวได้ทุกระยะ ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว

1 3 4 5