03 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและเกษตรอินทรีย์

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและเกษตรอินทรีย์” วิชา : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และโลกาภิวัฒน์กับการเปลี่ยนแปลง  หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

02 วิถีเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “วิถีเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน” วิชา : วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

01 วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

สื่อวีดีทัศน์เรื่อง : “วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” วิชา : วิถีเศรษฐกิจพอเพียง หมวดวิชา : กระบวนทัศน์และวิถีเกษตรอินทรีย์ สื่อวีดีทัศน์ความรู้ชุด “หลักสูตรการดำรงชีวิตตามวิถีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์”

1 2 3 4