สภาเกษตรกรฯประชุมร่วมกระทรวง อว. / ม.เกษตรศาสตร์ เรื่อง “การยกระดับทักษะเกษตรกรด้วยวิชาการบริหารจัดการ หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

         เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2563​ นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และคณะได้เข้าร่วมประชุมเรื่อง “การยกระดับทักษะเกษตรกรด้วยวิชาการบริหารจัดการ  หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพี สาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมกับ​ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตามนโยบาย Up-Skill / Re-Skill ของกระทรวงการอุดมศึกษา​ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร และผู้สนใจทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ………………………………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

สภาเกษตรกรจังหวัดพังงา หนุนโครงการ “1 ตำบล 1 คลังอาหาร” ร่วมปันทุกข์เกษตรกร

          นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วประเทศทำให้เกิดผลกระทบกับเกษตรกรจากมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดโดยเฉพาะเรื่องของการทำการตลาดซื้อ/ขาย การกระจายสินค้า  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในทุกพื้นที่สภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดต่างเข้าร่วมแบ่งปันทุกข์ของเกษตรกร  ด้วยแนวคิดของสมาชิกและสภาเกษตรกรจังหวัดพังงาเกษตรกรต้องได้ประโยชน์ที่สุด หนึ่งในแนวทางช่วยปันทุกข์ให้เกษตรกรคือการประสานไปยังจังหวัดพังงาเพื่อนำผลผลิตของเกษตรกรร่วมสนับสนุนโครงการ “1 ตำบล 1 คลังอาหาร”  เพื่อทุกตำบลในจังหวัดพังงาประชาชนจะได้รับผลผลิตของเกษตรกรกระจายไปยังทุกหมู่บ้านหรือด่านคัดกรอง ประชาชนได้บริโภคผลผลิตจากเกษตรกรที่ทางจังหวัดนำไปมอบ เป็นการอุดหนุนเกษตรกรให้ได้ขายผลผลิตซึ่งอาจจะคุ้มทุนหรือได้กำไรเล็กน้อยแต่ก็เพื่อให้ผ่านพ้นช่วงภาวะวิกฤตนี้ไปให้ได้    โครงการ“1 ตำบล 1 คลังอาหาร”  นั้น ได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ เอกชนและประชาชน ทั้งในจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งจากส่วนกลางช่วยกันบริจาค สมทบทุน และจากกองทุนในการจัดงานเกษตรแฟร์ของจังหวัดนำมาจัดซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่ประสบปัญหาเดือดร้อนจำหน่ายและกระจายผลผลิตไม่ได้ เช่น สับปะรดภูงา แตงโม ซึ่งระยะแรกที่สภาเกษตรกร​จังหวัด​พังงานำผลผลิตเข้าร่วมสนับสนุนโครงการฯ ได้แก่ สับปะรด จำนวน 2, 000 ลูก มังคุด จำนวน 500 กิโลกรัม           อย่างไรก็ตาม สภาเกษตรกรจังหวัดพังงา คาดการณ์ว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานฯ

         เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2563​ นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบรรยายเรื่อง “โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร” เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ “การพัฒนาบุคลากรเพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงภายใต้หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยเป็นการประชุมระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อพัฒนาบุคลากร ติดตามการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานในสถานการณ์ที่มีข้อจำกัดให้บรรลุเป้าหมาย การประชุมดังกล่าวมีการบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดย นางสาวหทัยรัตน์ ช่อชัยพฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มการกำกับดูแลการบริหารกิจการที่ดี , ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย นางนันทวัน ออไอศูรย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การเกษตรวิจัย ประเมินผลและส่งเสริมกิจการพิเศษ           นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้ในหัวข้อ เรื่อง อาทิ “กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ(กองทุนFTA)” โดยผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , การส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “เทคนิคการนำเสนอสินค้า และการสร้างความน่าเชื่อถือในการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” โดยผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้ เพื่อให้ภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติดำเนินการได้สำเร็จดังวัตถุประสงค์ต่อไป ………………………………………………………… ข่าว […]

สำนักงานสภาเกษตรกรฯจัด Big Cleaning ระหว่าง 30 เม.ย.- 1 พ.ค.63

       ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 1 พ.ค.2563 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำทีมผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากร สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning ณ สำนักงานสภา​เกษตรกร​แห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรา​นุสรณ์​ มหาวิทยาลัย​เกษตรศาสตร์​ บางเขน  เพื่อร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมสำนักงานให้มีบรรยากาศน่าทำงาน น่าอยู่  ทำความสะอาดพื้นที่  ครุภัณฑ์  ให้มีความพร้อมในการทำงาน รวบรวมเอกสาร จัดหมวดหมู่ จัดเก็บเพื่อสะดวกในการปฎิบัติงาน โดยเอกสารทุกอย่างที่ไม่ได้ใช้งานถูกรวบรวมเป็นสัดส่วนใส่กล่องนำไปเก็บไว้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี จ.ปทุมธานี …………………………………………………………….. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : วัชร มีแสงเงิน อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมระบบทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2563

         เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2563 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติระบบทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 1 และ 2 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สำหรับการประชุมครั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติได้วิเคราะห์สถานการณ์สินค้าเกษตรภายหลังสถานการณ์โควิด ,  ประสานความร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยและชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยในเรื่องการขนส่งสินค้าเกษตร  ,  ทำหนังสือเสนอกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการรับซื้อปาล์มตามโครงสร้างราคา ,  ผลักดันมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ต่อรัฐบาลทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว ,  การส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ เป็นต้น ………………………………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : วัชร มีแสงเงิน อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

เกษตรกรปาล์มมองภาครัฐไม่สามารถแก้ปัญหาตามห้วงเวลาที่เหมาะสม แค่ประวิงเวลา

          นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกร​จังหวัด​กระบี่  และประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สถานการณ์​การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ตอนนี้ส่งผลสินค้าเกษตรทุกกลุ่มแย่หมด ในพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มเองก็เช่นกัน ปาล์มน้ำมันราคาตกมาที่ 2.50 บาท ณ ลานเท ขณะที่เกษตรกรก็กำลังมีผลผลิตออกมาแต่ราคากลับตกต่ำ รายได้น้อยลงการจับจ่ายใช้สอยมีปัญหาระหว่างนี้ขอให้อดทนเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤต และขอให้มองวิกฤตเป็นโอกาส การทำสวนเกษตรบางกลุ่มอาจทำแค่ประมาณ 30-50% ตอนนี้สามารถทำได้เป็น 100%  เพราะรัฐบาลสนับสนุนให้ทำงานที่บ้าน เกษตรกรเข้าสวนทำไร่ ทำนาในพื้นที่ของตัวเองเติมเต็มให้ดีที่สุด ในภายภาคหน้าเชื่อแน่ว่าโรคต้องสลายหายไปสิ่งที่เกษตรกรได้ทุ่มเททำจริงจัง 100% ในขณะนี้ผลผลิตที่จะออกมาต้องดีในช่วงปลายทางข้างหน้าแน่นอน          นายพันศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ภายใต้การจัดการเรื่องปาล์ม 8 ปีเต็ม ปัญหา​หลักๆ คือ เกษตรกรนำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขไปยังหน่วยงานภาครัฐ​ที่เกี่ยวข้อง รับทุกเรื่องแต่ทำไม่ตรงตามห้วงเวลาที่เหมาะสม เช่น การเสนอเรื่องโครงสร้างราคาที่เป็นธรรม รัฐพยายามประชุมแล้วประชุมอีกแต่ไม่สามารถนำข้อมูลการปรับโครงสร้างราคามาใช้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายได้ การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาจึงล้มเหลว การติดมิเตอร์แบบเรียลไทม์​ โดยขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้กำหนดประกาศให้โรงสกัดหรือผู้ซื้อน้ำมัน ผู้ค้าน้ำมันต้องมีมิเตอร์ด้วยตนเอง  แต่หน่วยงานรัฐบอกว่าสามารถจะบังคับซื้อให้ติดตั้งได้ สุดท้ายเสนอเข้าครม.พิจารณาอนุมัติแต่กระทรวงการคลังไม่สามารถอนุมัติได้เพราะจะเอาเงินของราชการไปติดตั้งให้บริษัทไม่ได้ ต้องบังคับให้บริษัทติดตั้งเอง […]

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอมาตรการสร้างความเข้มแข็งภาคชนบทให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19

          นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ภาคการเกษตรเป็นภาคที่มีความสำคัญมากในด้านการผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงของชาติ เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ของชาติทุกครั้งภาคการเกษตรเป็นเบาะรองรับ ณ วันนี้ภายใต้วิกฤตโควิด-19 ภาคการเกษตรไทยยังคงทำหน้าที่ได้อยู่แต่ก็อ่อนแอมาก พึ่งตนเองไม่ได้ ล้มละลายทางเศรษฐกิจ การผลิตไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ หนี้สินรุงรังมาก อยากเห็นการแก้ปัญหาจากภาครัฐเพื่อให้ภาคเกษตรเป็นที่พี่งในระยะยาวได้ และสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคชนบท โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติได้เสนอมาตรการเยียวยาภาคการเกษตร คือ มาตรการระยะสั้น เงินสดที่จะส่งตรงถึงมือเกษตรกร ซึ่งเห็นด้วยกับมาตรการเยียวยานี้จากรัฐบาลเพราะจะมีผลให้กำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น เกิดกระแสเงินหมุนเวียน มีผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย ความเดือดร้อนน้อยลงหากได้ถึงระยะเวลา 6 เดือนจะยิ่งดี   และด้วยภัยแล้งที่เป็นปัญหาถมทับและซ้ำเติมจึงมีมาตรการเพิ่มเติม คือ ขอให้รัฐบาลพักหนี้ทั้งระบบ ไม่จ่ายทั้งต้นและดอกเบี้ย แต่ให้คงสภาพหนี้ไว้ระยะเวลา 6 เดือนเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤต โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในระหว่างพักหนี้ รวมทั้งขอให้ผ่อนปรนกรณีเช่า/ซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรไม่ให้เกิดการยึดคืนในระหว่างนี้   ทั้งนี้ ภาครัฐควรสนับสนุนให้การเกษตรในภาคชนบทปรับโครงสร้างให้มีความมั่นคง ยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งโครงสร้างการผลิตภาคครัวเรือนต้องมีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อจะลดแรงปะทะจากความเสี่ยงรอบด้าน สนับสนุนให้เกษตรกรได้มีความรู้ให้มากขึ้น ขอให้มีมาตรการ/นโยบายในการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) มีองค์ความรู้และงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเยอะมากอยู่แล้วสามารถนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตได้ แต่ที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานกลางทำหน้าที่เชื่อมประสาน สภาเกษตรกรแห่งชาติพร้อมทำหน้าที่ประสานให้ ขอเพียงรัฐบาลมีคำสั่งที่ชัดเจน ไม่งั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต่างคนต่างทำงานกันเหมือนเดิม […]

ประธานสภาเกษตรกรฯ กระทุ้งรัฐบาลอย่าทิ้งภาคชนบทที่อ่อนแรง วิกฤตทุกครั้งเป็นเบาะคอยรองรับ

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในการประชุมทางไกลออนไลน์เพื่อรับทราบการดำเนินงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสื่อสารถึงรัฐบาลด้านความเดือดร้อนของเกษตรกรในภาคชนบท ว่าขณะนี้อ่อนแอและอ่อนแรงมากจนจะล่มสลาย การช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลในภาคชนบทขาดความชัดเจนไม่เป็นรูปธรรม ด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นหลายมิติมาก เช่น ปัญหาภัยแล้งที่ต่อเนื่องยาวนาน 2 ปี ยังผลให้ภาคการผลิตยากมาก  , ปัญหาไวรัสโควิด-19 ระบาดส่งผลให้แม้ผลิตสินค้าเกษตรได้ก็ขายยากมาก  , ปัญหาที่ทำกินรุนแรงเรื้อรัง , ราคาพืชผลตกต่ำต่อเนื่องหลายปี  เป็นต้น  ทั้งนี้ ที่ผ่านมาภาคการเกษตรในชนบทเปรียบเป็นเบาะที่รองรับปัญหาทั้งประเทศในยามที่ต้องเผชิญวิกกฤตเศรษฐกิจหลายครั้งมาก ในทุกครั้งเมื่อเกิดวิกฤตผู้คนจะหลั่งไหลกลับสู่ชนบท อาทิ วิกฤตต้มยำกุ้ง เมื่อปี 2540 แต่ด้วยช่วงนั้นประเทศไทยฝนตกต่อเนื่องตลอด 2 ปี จึงทำให้ภาคชนบทสามารถเป็นเบาะรองรับปัญหาต่างๆได้และฟื้นประเทศชาติได้เร็ว แต่ครั้งนี้แตกต่างเพราะภาคชนบทถูกดูดซับความมั่งคั่งจนอ่อนแรงที่สุด ด้วยสาเหตุหนึ่ง “ฝนก็ไม่ดี น้ำในห้วยก็ไม่มี น้ำในเขื่อนก็เหลือน้อยเต็มที” หากรัฐบาลไม่มีมาตรการฟื้นฟูภาคชนบทให้กลับมาเข้มแข็งเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่รองรับสังคมไทยในยามเผชิญวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ศักยภาพในการรองรับจะนับได้อีกกี่ครั้ง?                 อย่างไรก็ตาม สภาเกษตรกรแห่งชาติได้มีการเตรียมการมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา เช่น การลงไปค้นหาศักยภาพของเกษตรกรในชนบท  ,  การทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลในทุกตำบล  ,  การค้นหาพืชหรือสัตว์เศรษฐกิจใหม่ๆเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีให้เกษตรกรในชนบท  เป็นต้น “ ถึงเวลาแล้วที่จะกลับมาฟื้นฟูภาคชนบทด้วยแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการทำการเกษตรบนพื้นฐานศักยภาพ  ภูมิปัญญาของเกษตรกรเอง ให้โอกาสเกษตรกรภาคชนบท ผมเชื่อมั่นว่าเราจะเข้มแข็ง แข็งแกร่งมากขึ้น เป็นฐานรากทางสังคมที่เข้มแข็งสามารถที่จะเป็นเบาะรองรับวิกฤติเศรษฐกิจของชาติได้ในระยะยาวต่อๆไป ” ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวปิดท้าย …………………………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : ทีมสารสนเทศ วีดีโอ : ทีม สกจ.ลำปาง / […]

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติแนะให้ครองสติและเชื่อมั่นในความเป็น “เกษตรกร”

          นายประพัฒน์​ ปัญญาชาติรักษ์​ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ​ ได้กล่าวในการประชุมทางไกลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ร่วมกับ​หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ และสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่า​ ขอให้ทุกคนครองสติ​ในภาวะวิกฤติการระบาดไวรัสโควิด​-19​ ให้ตระหนัก​แต่อย่าตระหนก​เกินไป และให้ความสำคัญกับสถานการณ์ภัยแล้ง รับฟังและประสานให้ข้อมูลทั้งเกษตรกร องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การผลิตที่ใช้น้ำ​น้อย​หากภัยแล้งคุกคามมาก​ก็ปรับไปทำกิจกรรมเกษตรอย่างอื่น​ เช่น เลี้ยงไก่​ เป็นต้น และเพื่อรองรับสถานการณ์ขณะนี้​ขอให้เชื่อมั่นในการเป็น​ “เกษตรกร​” ซึ่งสำคัญมากกับการเป็นหลัก​ให้กับประเทศในภาวะวิกฤติ ให้ถือเป็นโอกาสระยะยาวที่เกษตรกรจะช่วยกันค้นหาศักยภาพของตนและของชุมชน​ สำหรับสภาเกษตรกรจังหวัดเมื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรรมระดับตำบล​ขอให้พัฒนาไปสู่โครงการ​เพื่อประสานการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง           ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติกล่าวต่อไปว่า ในส่วนของไวรัสโควิด​-19​ ที่ระบาด​เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ ขอให้ใช้การสื่อสารทางไกล​ในการทำงานร่วมกันเพื่อรักษาระยะห่าง และลดการแพร่กระจาย/ระบาด หากมีใครติดเชื้อขออย่าได้รังเกียจ ขอให้ช่วยกันดูแล​ เอื้ออาทรต่อกัน​ ​ทุกวิกฤตินั้นมีโอกาส​เสมอ ขอให้เกษตรกรสำรวจดูว่าวิกฤติทุกครั้งกระทบการดำเนินชีวิตในการเป็นเกษตรกรหรือไม่​ หากคำตอบคือเกิดผลกระทบนั่นเท่ากับว่าเราจะต้องมีการสร้างการผลิตแบบยั่งยืนให้ได้​ อาจจะด้วยการปรับการผลิตให้หลากหลาย​เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้ได้สามารถต่อรองการตลาด​ ปรับจากการผลิตแค่วัตถุดิบเป็นแปรรูปสู่ผลิตภัณฑ์​ โดยสภาเกษตรกรฯจะประสานสู่ผลทางการปฏิบัติ​ เช่น​ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)พร้อมเป็นพี่เลี้ยง​ด้านการแปรรูป   ,  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ที่พร้อมช่วยเปลี่ยนจากวัตถุดิบให้เป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายในท้องถิ่น​ หรือองค์กรเกษตรกรใดมีแผนธุรกิจที่ดีจะส่งต่อเพื่อประสานไปยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร […]

1 2 3 4 5 20