สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการ “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร”

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการ “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร” ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ………………………………………………………………….. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : วัชร มีแสงเงิน

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดโครงการอบรม “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร” ณ จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.62 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดโครงการอบรม “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  โดย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการสร้างสื่อสำหรับการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ในยุคดิจิตัล” และ นายกฤษฎา ไกรพานนท์ ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างศักยภาพในการทำตลาดออนไลน์” ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตคลิปวีดีโอเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์  พัฒนาทักษะและเทคนิคการผลิตคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของเกษตรกรให้กับพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด พนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 94 คน ………………………………………………………………….. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : วัชร มีแสงเงิน

สภาเกษตรกรฯเผยผลกระทบจากกฎหมายเกษตรพันธสัญญา

            นายคงฤทธิ์ บัวบุญ ประธานคณะทำงานศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายเกษตรพันธสัญญา สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 ได้ประกาศและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ซึ่งพบว่ากระบวนของระบบเกษตรพันธสัญญายังมีปัญหาเกิดขึ้นในพื้นที่    สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่ศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายเกษตรพันธสัญญา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โดยคณะทำงานฯมีอำนาจ หน้าที่คือ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและสภาพปัญหาที่มีผลต่อการทำเกษตรพันธสัญญา เสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไข โดยจัดทำข้อเสนอเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิให้กับเกษตรกร เสนอหลักเกณฑ์ มาตรการและวิธีการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน เป็นต้น  ซึ่งจากปัญหาในพื้นที่ รวม 2 เรื่องหลักคือ การประชาสัมพันธ์  ความรู้ด้านกฎหมายของระบบเกษตรพันธสัญญา เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เข้าใจขั้นตอนของการทำข้อตกลงสัญญาซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตร ผู้ประกอบการต้องขึ้นทะเบียน  ความกังวลต่อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม  ซึ่งในเรื่องนี้นายสุรศักดิ์  เหลืองอร่ามกุล หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับเรื่องไปกำหนดแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรรับทราบสาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  เช่น การทำสัญญา  รวมถึงการแจ้งข่าวสารในพื้นที่ เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเกษตรพันธสัญญา โดยขอความร่วมมือให้สภาเกษตรกรจังหวัดซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกรทำความเข้าใจกับเกษตรกรในเรื่องนี้ด้วย กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาท เกษตรกรมีความเกรงกลัวต่ออิทธิพลของผู้ประกอบการในการเผชิญหน้า […]

กลุ่มเกษตรกรลงชื่อกว่า 10,000 ราย ขอนายกฯชะลอใช้ภาษีเกษตร 5 ปี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2562) กลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน(ฉบับที่ 629) พ.ศ.2560 ได้รวมตัวกันที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อเข้ายื่นเอกสารรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบและร้องขอให้พิจารณาช่วยเหลือ จำนวนกว่า 10,000 ราย โดยมีนายสาธิต สุทธิเสริม หัวหน้าฝ่ายประสานมวลชน ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับมอบดังกล่าว  ภายหลังการยื่นเอกสารนางเยาวมาลย์​  ค้าเจริญ​  ประธานคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 629) พ.ศ.2560 ได้แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักเป็นการเหมาที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน(ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502 จากเดิมหักได้ ร้อยละ 85 เปลี่ยนมาให้หักได้ร้อยละ 60 ซึ่งมีผลกระทบต่อเกษตรกรที่ประกอบอาชีพภาคเกษตร เช่น การทำป่าไม้ สวนยาง ไม้ยืนต้น การจับสัตว์น้ำ การทำเกษตรกรรมพืชล้มลุก การเลี้ยงสัตว์ การทำนาเกลือ ทั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการร้องขอจากเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรต่างๆ เช่น สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ เครือข่ายโคเนื้อ กลุ่มชาวไร่อ้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์-เพชรบุรี สมาคมประมงแห่งประเทศไทย […]

ย้ำราชการต้องไม่ลืมเจตนารมณ์ก.ม.“กัญชา” สภาเกษตรฯแนะขึ้นทะเบียน 30 วัน เสนอโครงการ 60 วัน หากพ้น 90 วัน จะผิดก.ม.ที่เปิดหน้า

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ภายหลังพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่เปิดทางให้ใช้พืชกัญชา–กระท่อมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562  ในฐานะตัวแทนเกษตรกรรู้สึกยินดี ชื่นชมและมีความสุขที่รัฐบาลเข้าใจ แล้วนำปัญหาที่หมักหมมมาช้านานไปปรับปรุงแก้ไข   “กัญชา” แม้เป็นยาแต่ยังคงเป็นยาเสพติดประเภท 5 อยู่ แต่กฎหมายเปิดทางให้นำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้  สิ่งที่กังวัลใจอย่างมากคือขั้นตอนการขึ้นทะเบียน ทราบกันอยู่ว่าเกษตรกรบ้านเราส่วนใหญ่เพาะปลูกอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลไม่ค่อยเข้าใจเรื่องกฎ ระเบียบ กติกา หรือว่าขั้นตอนในการทำงานของภาคราชการเท่าใดนัก หากปล่อยให้เกษตรกรเตรียมดำเนินการเองก็มั่นใจว่าจะไม่มีเกษตรกรเครือข่ายไหนได้รับการพิจารณาเลย ภาคราชการจึงไม่ควรวางขั้นตอนซับซ้อนมากเกินไป ขอให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นหลักก็พอแล้ว “ แนวโน้มกฎกระทรวงเท่าที่อ่านตามหน้าข่าว ดูเหมือนว่าค่อนข้างจะทำงานยาก อาทิเช่น เกษตรกรในเครือข่ายที่รักษาผู้ป่วยอยู่ ทั้งหมดหากเอกสารผิดหรือไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ทั้งหมดจะผิดกฎหมาย วัตถุดิบ อุปกรณ์ในการสกัดกัญชาทั้งหมดก็จะถูกทำลายทิ้งนั่นคือสิ่งที่เป็นห่วงมาก ภาคราชการไม่ควรใช้กฎระเบียบหยุมหยิมจนลืมเจตนารมณ์ของกฎหมายไป ” นายประพัฒน์ กล่าว และด้วยคำนึงถึงความซับซ้อนขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสภาเกษตรกรแห่งชาติจึงจะตั้งคณะทำงานเล็กๆขึ้นมาเพื่อเป็นพี่เลี้ยงและกระจายข่าวให้เข้าถึงเกษตรกรให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งจะเข้าประสานมหาวิทยาลัยที่มีคณะแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ทันตกรรมศาสตร์ เป็นต้น ตามที่กฎหมายกำหนด ภาคกลางจะประสานมหาวิทยาลัยรังสิตโดยในวันอังคารที่ […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันของเกษตรกร”

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.62 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันของเกษตรกร” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปรับโครงสร้างการผลิตและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พืชพลังงานเป็นพลังงานทางเลือก ผู้เข้าร่วมประชุมจะมีความเข้าใจในการใช้ปาล์มน้ำมันมาผลิตเป็นไบโอดีเซล B100  รวมทั้งการพัฒนาปาล์มน้ำมันของประเทศไทยเพื่อเป็นทางเลือกในการใช้ และมีปริมาณการผลิตที่สมดุลเพียงพอกับความต้องการของประเทศ ทั้งด้านอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกปาล์ม ผู้แทนเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ร่วมฟังสัมมนา ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ กว่า 100  คน ………………………………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : วัชร มีแสงเงิน / สมชาย มารศรี อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต

สภาเกษตรกรแห่งชาติขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา B100 ตามรอยเท้าพ่อ 16 ก.พ.นี้

สภาเกษตรกรแห่งชาติขอเชิญเกษตรกร ประชาชน ผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B100 ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันของเกษตรกร” ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว ห้องอัมรินทร์ ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปรับโครงสร้างการผลิตและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พืชพลังงานเป็นพลังงานทางเลือก รวมทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้ปาล์มน้ำมันมาผลิตเป็นไบโอดีเซล B100 และทำความรู้จัก B100 ให้มากขึ้น ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ QR CODE …………………………………………….. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย เทคนิค : อภิวัฒน์ มีลาภ / สมชาย มารศรี อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต

สภาเกษตรกรแห่งชาติรณรงค์ขยับใช้น้ำมันปาล์ม B100 ตามรอยเท้าพ่อ

            นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สถานการณ์ปาล์มน้ำมันปัจจุบันยังไม่ดีขึ้นเกษตรกรขายปาล์มได้ในราคา 2.8  – 3 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าทุน ราคาน้ำมันปาล์มดิบไม่สามารถที่จะส่งออกไปตลาดต่างประเทศได้เลย เพราะราคาน้ำมันปาล์มของประเทศผู้ผลิตสำคัญของโลกอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียก็ตกต่ำเช่นกัน การใช้ปาล์มในประเทศไทยต้องมีแผนการใช้ภายในประเทศทั้งการบริโภค การผลิตไบโอดีเซล และสต็อกน้ำมันปาล์ม แล้วนำมากำหนดเสถียรภาพราคาภายในประเทศให้เกษตรกรขายปาล์มคุณภาพในราคากิโลกรัมละ 4 บาท ส่วนราคาน้ำมันปาล์มดิบ(CPO)ก็ขยับราคา 18 – 20 บาท ปาล์มจะอยู่ได้ตลอดทุกวงจร เกษตรกร โรงงานสกัดน้ำมันดิบ โรงงานแปรรูปอยู่ได้หมด การขยับจาก B7 เป็น B10  B20  B100  เพื่อให้เป็นทางเลือกผู้ใช้น้ำมัน ปาล์มที่ผลิตภายในประเทศจะไม่เพียงพออย่างแน่นอนขอยืนยัน แต่ต้องแยกประเภทการใช้ B10 เหมาะกับการใช้ในรถรุ่นใหม่ รถเล็ก รถที่ใช้หัวฉีดคอมมอนเรล B20 รถคันใหญ่ B100 เครื่องจักรกลหนัก/ใหญ่ เช่น เรือข้ามฟาก เรือเดินทะเล รถแบคโฮ รถแทรกเตอร์  […]

สภาเกษตรกรฯเดินหน้าดันบุตรหลานเกษตรกรศึกษาต่อ ม.แม่โจ้ สมัครตั้งแต่ 4 ก.พ. – 23 มี.ค.นี้

               ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำบุตรหลานทายาทเกษตรกรเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 และ 5 ปี ทั้งนี้ เมื่อปีการศึกษา 2561 มีบุตรหลานของเกษตรกรทั่วประเทศที่สมัครผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 111 คน  14 คณะ นับเป็นความสำเร็จภายใต้ความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มอบให้สภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดทำการคัดเลือกบุตรหลานเกษตรกรเข้าศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาด้านการเกษตร ให้คงไว้ซึ่งทายาทเกษตรกรและประเทศเกษตรกรรมต่อไป   สำหรับในปีการศึกษา 2562 นี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติยังคงสานต่อซึ่งความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มเปิดรับสมัครทายาทเกษตรกรเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด(สกจ.) ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562 ติดต่อได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด   อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เอกสิทธิ์แก่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในการคัดเลือกบุตรหลานเกษตรกรให้กับมหาวิทยาลัย   เกษตรกรสามารถนำบุตรหลานของท่านที่จบการศึกษา ม.6 , ปวช.  เลือกเรียนได้ 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตเชียงใหม่  แพร่ และชุมพร  โดยสภาเกษตรกรจังหวัดจะส่งผลการคัดเลือกให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ […]

1 2 3 4 5 13