บึงกาฬหนุนเกษตรกรแปรรูป “32 ประดง” ดูแลร่างกาย 32 ประการ

          นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการติดตามงานโครงการต่างๆของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ได้พบกับเกษตรกรที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลไม้และสับปะรด  เนื่องจากเมื่อก่อนในพื้นที่มีการปลูกสับปะรดมาก ต่อมาเกษตรกรได้ความรู้จากพระภิกษุสงฆ์ที่นำต้น 32 ประดง หรือ สิรินธรวัลลี พืชพื้นถิ่น พื้นที่บ้านห้วยเล็บมือ ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า มีขึ้นตามธรรมชาติจำนวนมาก มาทำยารักษาโรคสะเก็ดเงินให้กับชาวบ้านแล้วอาการดีขึ้นตามลำดับจนหาย กลุ่มจึงต่อยอดด้วยการนำ “32 ประดง” มาทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้บำรุงรักษาสุขภาพของสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดบึงกาฬได้เข้าสนับสนุนนำความรู้จากหน่วยงาน อาทิ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด พาณิชย์จังหวัด แรงงานจังหวัด เป็นต้น  เพื่อกลุ่มฯจะได้ต่อยอดองค์ความรู้สู่การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายต่อไปในอนาคต          โดย นายโชคดี คุณโดน ประธานกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลไม้และสับปะรด เล่าให้ฟังว่า ในชุมชนมีการปลูกสับปะรดและมะนาวเป็นจำนวนมาก  เมื่อมีปัญหาราคาผลผลิตชาวบ้านจึงรวมตัวกันตั้งกลุ่มผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่าย ด้วยชื่อตราสินค้า  “คักแท๊ะ” ที่หมายถึง ดีเยี่ยม ได้แก่  น้ำยาล้างจาน(น้ำหมักมะนาว) และน้ำยาซักผ้า (น้ำหมักสับปะรด)  ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งความรู้  […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุม ครั้งที่ 4/2563

          เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2563 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ.  ในการประชุมได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด” โดย นายพงษ์ทร วิเศษสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ พร้อมด้วย นายธนาคม สุวัตถี หัวหน้ากลุ่มงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ในการช่วยเหลือเกษตรกรด้านที่ดินทำกิน” โดย นายศิลา เส็งพานิช ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)           สำหรับการประชุมครั้งนี้ […]

เกษตรกรพ้อปัญหาส้มไม่หยุด สภาเกษตรกรฯแพร่เข้าเป็นพี่เลี้ยง

          นายภูผา บัวบุญ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า “ส้มเขียวหวาน” เป็นผลไม้ขึ้นชื่อประจำอำเภอลอง และอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เป็นที่รู้จักกันมาไม่น้อยกว่า 50 ปี มีชื่อเสียงในด้านรสชาติดีที่ไม่เหมือนถิ่นอื่น คือ หวานกลมกล่อมและหวานอมเปรี้ยวในบางฤดู ผลใหญ่ กลมแป้น ผิวเนียน สีผิวเขียวอมเหลือง เส้นใยไม่ติดเนื้อ หรือส้มเปลือกล่อนเนื้อ สีเหลืองส้ม ฉ่ำน้ำ น้ำในผลสม่ำเสมอ เนื้ออวบเต้ง*  มีพื้นที่ปลูกรวม 17,422 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 14,294 ไร่ จำนวนเกษตรกร 2,460 ครัวเรือน  ผลผลิตจะออกสู่ตลาดปีละ 3 รุ่น รุ่นที่ 1 ช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม จะมีปริมาณมากที่สุด ส้มมีรสหวาน   รุ่นที่ 2 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ปริมาณอยู่ในระดับปานกลาง ส้มมีรสหวานนำเปรี้ยว และรุ่นที่ 3 ช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม มีปริมาณน้อย […]

‘ประพัฒน์’ กระตุก CPTPP ผลประโยชน์ภาคเกษตรไม่ชัดเจน ผูกขาดขอบเขตกว้าง รัฐต้องรอบคอบ ละเอียด ครบรอบด้าน สร้างและเสริมศักยภาพให้พร้อม หากพลาดเกษตรกรรุ่นต่อๆไปรับผลกระทบยาวนาน

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาผลกระทบด้านการเกษตรและพันธุ์พืชเพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นในประเด็นผลกระทบด้านการเกษตรกรรมจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก(CPTPP) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ(สผ.) 419  อาคารรัฐสภา  สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ศึกษาเนื้อหาในความตกลง CPTPP ตลอดจนศักยภาพเงื่อนไขความพร้อมของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยยิ่งมีความห่วงกังวล หากรัฐบาลจะตัดสินใจเข้าเป็นภาคีสมาชิก เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบอย่างกว้างขวางต่อภาคเกษตร และแน่นอนเกษตรกรรายย่อยที่ยากจนมีความด้อยโอกาสในด้านต่างๆ รวมทั้งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ การพึ่งพาตนเองในด้านพันธุ์พืชส่งผลไปยังความมั่นคงด้านอาหาร เนื่องจากความตกลง CPTPP มีข้อบัญญัติว่าให้ประเทศสมาชิกต้องเข้าร่วมอนุสัญญา UPOV 1991 ซึ่งการเข้าร่วมจะส่งผลให้ไทยต้องปรับปรุงพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ให้สอดคล้องซึ่งอาจส่งผลกระทบถึงอธิปไตยคนในชาติด้วย         ทั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติมีความเห็นว่าความตกลง CPTPP มีขอบเขตกว้างขวางมากถึง 30 เรื่อง/ข้อบท และประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับยังไม่ชัดเจน นอกจากนี้ประเทศสมาชิกความตกลงฯ 11 ประเทศ มีเพียงเม็กซิโกกับแคนาดาเท่านั้นที่ยังไม่เปิดเสรีทางเศรษฐกิจกับประเทศไทย นอกนั้น 9 ประเทศล้วนเปิดเสรีทางเศรษฐกิจกับประเทศไทยภายใต้กรอบความตกลงต่างๆไปก่อนหน้าแล้วทั้งสิ้น […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว(BCG โมเดล) สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2563 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  เข้าร่วมประชุมสมัชชาและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว(BCG โมเดล) สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบันการเงิน 18 หน่วยงาน  ณ  อิมแพ็คฟอรั่ม ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยาน          สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ร่วมเป็นภาคีในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว(BCG) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) โดยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง เป้าหมายการพัฒนา รวมถึงกลไกการขับเคลื่อนในด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG   ด้วยทั้ง […]

เกษตรกรพร้อมรับ “โรงไฟฟ้าชุมชน”

          นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวในโอกาสเดินทางพร้อมทีมงานเพื่อศึกษาเรื่องพลังงานชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนไผ่เพชรล้านนา บ้านห้วยพระเจ้า ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ว่า กระทรวงพลังงานมีความพยายามอย่างยิ่งในการที่จะใช้มิติด้านพลังงานเข้ามาร่วมเสริมความเข้มแข็งพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นโครงการพืชพลังงานนำมาทำโรงไฟฟ้าชุมชน หรือพืชพลังงานที่จะนำไปแปรรูปเป็นพลังงานทางเลือกอื่นๆ เช่น ไบโอดีเซล หรือ เอทานอล สิ่งเหล่านี้คือความตั้งใจของกระทรวงฯที่เชื่อมโยงไปสู่เกษตรกรทั่วประเทศ โดยกระทรวงพลังงานจะร่วมมือกับสภาเกษตรกรฯ เมื่อโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเริ่มต้นช่วงเวลายื่นเสนอโครงการฯกระทรวงพลังงานจะขอข้อมูลจากสภาเกษตรกรแห่งชาติในการเข้าร่วมวิเคราะห์ว่าโครงการที่ขอเข้ามานั้นมีศักยภาพและความเป็นไปได้หรือประสบการณ์ในการปลูกพืชพลังงานกลุ่มนั้นๆอย่างแท้จริงหรือไม่      “ “โรงไฟฟ้าชุมชน” คือความตั้งใจของกระทรวงพลังงาน ซึ่งหัวใจสำคัญคือความแข็งแรงของเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการและมีส่วนในการเป็นเจ้าของ นำไปสู่ความมั่นคงในการขายพืชพลังงานป้อนสู่โรงไฟฟ้าชุมชน หากเกษตรกรมีความแข็งแรงประเทศไทยก็จะมีความแข็งแรงเพราะเกษตรกรเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ เป็นความแข็งแรงที่เป็นโครงสร้างที่มั่นคงของประเทศไทยมาโดยตลอด ” นายสนธิรัตน์ กล่าว          ขณะที่ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ได้กล่าวเสริมว่า จากประกาศนโยบายของกระทรวง​พลังงาน​เป็นเรื่องที่ถูกใจพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศ อาทิเช่น การสูบน้ำจากบ่อบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) , พลังงานชุมชน  เป็นต้น  เกษตรกรต่างเฝ้าติดตามว่าเมื่อไหร่จะเกิดเป็นรูปธรรมจริงๆสักที […]

สภาเกษตรกรจังหวัดลำปางต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเพื่อดูความพร้อมพื้นที่ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่อง

          เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2563 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง ได้ให้การต้อนรับ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในโอกาส ลงพื้นที่เพื่อเข้าดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนไผ่เพชรล้านนา บ้านห้วยพระเจ้า ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้การขยายพันธุ์ไผ่ครบวงจรในภาคเหนือ มีตัวอย่างสวนไผ่ที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมเป็นพืชพลังงานและพืชเศรษฐกิจ          โดยการเดินทางมาดูพื้นที่และพบปะเกษตรกร ผู้นำชุมชน ที่ อ.แจ้ห่ม เพื่อดูความพร้อมจะเป็นพื้นที่ก่อตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนนำร่องแห่งแรกของ จ.ลำปาง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันสนับสนุนแนวทางการผลักดันนโยบายนี้ให้เกิดขึ้นจริงเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้มีช่องทางรายได้จากเศษพืชที่เหลือใช้ในกิจกรรมการเกษตรขายให้กับโรงไฟฟ้าสะอวดชีวมวล และยังช่วยลดปัญหาฝุ่นควัน และไฟป่าที่ลุกลามจากการเผาพืชไร่อีกทางหนึ่งด้วย โดยมี เกษตรกร ประชาชน ผู้นำชุมชน องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ร่วมให้การต้อนรับกว่า 300 คน ……………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย ภาพ : วัชร  […]

ประธานสภาเกษตรกรฯเปิดงาน “พัฒนาสร้างอาชีพเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการเชื่อมโยงสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจรายครัวเรือน จ.ขอนแก่น”

          เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2563 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาสร้างอาชีพเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการเชื่อมโยงสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจรายครัวเรือน จ.ขอนแก่น ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดย นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกรได้มีความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตร การนำสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ และการขนส่งสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับขีดความสามารถ เสริมสร้างทักษะให้กับเกษตรกรในการแข่งขันและเพิ่มช่องทางเข้าถึงตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น และเพื่อกำหนดแนวทางการเปลี่ยนเกษตรดั่งเดิมสู่เกษตรสมัยใหม่ สร้างรายได้ระดับครัวเรือนที่ยั่งยืนให้เกษตรกร ภายในงานมีการจัดบูธจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและการบรรยาย เรื่อง เกษตรพอเพียงกับแนวทางการแก้จนสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกร , การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการสินค้าเกษตร เป็นเกษตรอุตสาหกรรม , แนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก เป็นต้น        พร้อมกันนี้ได้มีพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์​ระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายรัตนะ สวามีชัย กับ บริษัท​ไปรษณีย์​ไทย​ จำกัด โดย กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายก่อกิจ […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563

         เมื่อ​วันที่​ 24 มิ.ย.2563 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์  ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 306 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน          สำหรับการประชุมครั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องกรอบการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2565-2569 , กรอบแผนการปฏิบัติการของสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2564-2569 , ความคืบหน้าแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ในฤดูการผลิต ปี 2563 , ความคืบหน้าข้อเสนอมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก , ความคืบหน้าการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือในเรื่อง CPTPP และผลการเจรจาเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชน  เป็นต้น ………………………………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ :  วัชร มีแสงเงิน อำนวยการข่าว : […]

1 2 3 4 5 22