สภาเกษตรกรแห่งชาติและทนายแผ่นดินร่วมสร้างความสมดุลและเป็นธรรมให้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร และพืชเสพติดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” กับสำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด โดย นางชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการ ณ ห้องรวงข้าว 204 ชั้น 2 คณะเกษตร อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน           โดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเป็นพยานและกล่าวว่า อัยการคือทนายแผ่นดิน เกษตรกรเป็นประชาชนที่อยู่ฐานรากของสังคมไทย ซึ่งปกติเวลาเกษตรกรในชนบทมีคดีความส่วนใหญ่จะแพ้คดีเพราะไม่มีทนายที่ดีมาสู้คดีให้ได้ หากว่าเกษตรกรได้ทนายของแผ่นดินมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงก็เชื่อมั่นได้ว่าสามารถที่จะสร้างให้มีความสมดุลในสังคมมากขึ้น อย่างน้อยที่สุดเกษตรกรเองก็มีที่พึ่งที่ปรึกษา การบันทึกความร่วมมือครั้งนี้เกษตรกรทั่วประเทศทุกคนจะได้ทราบว่าทนายแผ่นดินพร้อมจะเป็นที่พึ่งให้กับเกษตรกรในเรื่องคดีและเรื่องการพัฒนาอาชีพพร้อมกันไปด้วย   ด้าน ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวว่า สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญและเจตนารมณ์แห่งกฎหมายยาเสพติดให้โทษ เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ถูกต้องด้านกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับการผลิต การครอบครอง การจำหน่าย […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติบันทึกความร่วมมือกับสำนักงานคดียาเสพติด เพื่อ “การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร และพืชเสพติดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์”

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนางชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดีอัยการสำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด ณ ห้องรวงข้าว 204 ชั้น 2 คณะเกษตร อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  ภายใต้ “การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร และพืชเสพติดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” โดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  นายณภัทร บุณยประสาท นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นสักขีพยาน ร่วมด้วยนายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1  นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 และผู้บริหาร โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร หรือองค์กรเกษตรกรเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยพืชสมุนไพร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพโดยสุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย ร่วมกันจัดทำชุดความรู้ โครงการ กิจกรรม การฝึกอบรม การประชุมหรือสัมมนา […]

สภาเกษตรกรฯระบุเกษตรกรยุคนี้ต้องใช้ตลาดตั้งต้นการผลิต

           ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิด “โครงการอบรมเพิ่มทักษะความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” และบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนากลุ่มเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” ณ โรงแรมเบลล์ แกรนด์ จังหวัดอุดรธานี​ ว่า เกษตรกรในยุคปัจจุบันต้องศึกษาเรื่องการตลาดก่อนที่จะผลิตสินค้าในทุกๆผลิตภัณฑ์ อดีตที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าสินค้าชนิดไหนราคาดี ราคาสูงมักจะผลิตออกมาจนเกินความต้องการของตลาดทำให้ราคาตกลงอย่างรวดเร็ว เดือดร้อนเป็นห่วงโซ่และยาวนาน เมื่อมีบทเรียนในอดีตจึงควรปรับเปลี่ยนปัจจุบัน เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรองค์กรเกษตรกรต้องเท่าทันการตลาด ดังนั้น สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงได้จัด “โครงการอบรมเพิ่มทักษะความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” ​เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการหาช่องทางการตลาด รูปแบบการตลาดออนไลน์และวิธีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้เกิดความเชื่อมโยงในระบบการตลาดของกลุ่มเกษตรกร เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างสรรค์ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจกับการตลาดในยุคปัจจุบันได้ ซึ่งคาดว่ากลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมจำนวนกว่า 120 คน จะสามารถนำความรู้และทักษะ รูปแบบการตลาดออนไลน์ที่วิทยากรได้ถ่ายทอดไปใช้ในการเพิ่มช่องทางการตลาดและบริหารจัดการการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดของกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมร่วมกันได้ต่อไป     ……………………………………………….. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : วัชร มีแสงเงิน วีดีโอ : สมชาย มารศรี อำนวยการข่าว […]

สกช.เปิดอบรมเพิ่มทักษะประกอบการกลุ่มเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถแข่งขันทางการตลาดเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ณ จ.อุดรธานี

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมเพิ่มทักษะความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” และบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนากลุ่มเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเบลล์ แกรนด์ จังหวัดอุดรธานี​ เ​พื่อให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการหาช่องทางการตลาดรูปแบบการตลาดออนไลน์และวิธีการบริหารจัดการการตลาดในรูปแบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในระบบการตลาดของกลุ่มเกษตรกร และเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างสรรค์ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ ซึ่งคาดว่ากลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้และทักษะ รูปแบบการตลาดออนไลน์ไปใช้ในการเพิ่มช่องทางการตลาดและบริหารจัดการการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมจะสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดของกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมร่วมกันได้ โดยโครงการดังกล่าวมี นายกฤษฎา ไกรพานนท์ ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมพาณิย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บรรยายในหัวข้อ “การสร้างความน่าเชื่อถือในการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” นายจิตรกร คำทุ่น ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านบริการธุรกิจการตลาดออนไลน์ บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคและศิลปะการจัดทำและนำเสนอภาพประกอบการจำหน่ายสินค้า” เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้่ให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 120 คน            ……………………………………………………………. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : วัชร มีแสงเงิน อำนวยการข่าว : […]

“ประพัฒน์” มองรัฐบาลและชาวนาต้องเข้าใจปัญหาให้ตรงกัน

         นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ในการประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา ครั้งที่ 2/2562 ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน โดยแบ่งปัญหาออกเป็น 2 ข้อ ได้แก่                 1.ปัญหาจากนโยบายของรัฐบาล ตั้งแต่การเก็บค่าพรีเมี่ยมข้าวเพื่อให้ค่าครองชีพในประเทศตกลง ต่ำลง ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้กับนักลงทุนมาลงทุนแต่ปรากฏว่าทำร้ายชาวนาทั้งระบบ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวนาก็ล่มสลายเพราะว่าที่ทำกินถูกยึด เอาตัวไม่รอด บ้านแตกสาแหรกขาดเพราะข้าวถูกกดราคาไว้โดยรัฐบาลนั่นเป็นสาเหตุแรกที่ทำให้เกิดการล่มสลายของกระบวนการชาวนาไทย   นอกจากนั้นก็ยังมีนโยบายอื่นๆตามมาที่ทำให้ชาวนาเผชิญปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในครัวเรือนตนเองมาตลอดเวลา  อาทิเช่น โครงการเปลี่ยนนาข้าวเป็นเกษตรผสมผสานให้ชาวนากู้เงินเพื่อขุดสระน้ำปลูกพืชผล เลี้ยงสัตว์โดยที่ไม่มีความพร้อม โครงการอีสานเขียว เป็นต้น เหล่านี้ทำให้ชาวนาเกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจยาวนานจนถึงบัดนี้ ประเทศชาติต้องสูญเสียเม็ดเงินอัดฉีดลงไปช่วยเหลือชาวนา อุ้มชาวนา เพราะชาวนาพึ่งตัวเองไม่ได้นับจากนั้นเป็นต้นมา              2.ปัญหาจากตัวชาวนาเอง ขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพการผลิต การรวมกลุ่มเพื่อสร้างอำนาจต่อรอง ลดต้นทุนการผลิต ตกเป็นเหยื่อของคนกลาง เหยื่อบริษัทขายเคมีเกษตร ทั้งหมดล้วนแสวงหาประโยชน์จากชาวนาทั้งสิ้นจนชาวนากลายเป็นเหยื่อทางเศรษฐกิจมาตลอด   […]

คณะผู้แทนจากอินโดนีเซียเข้าหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเกษตรกับประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะผู้แทนจากประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Mr. Jan darmadi  ที่ปรึกษาของประธานาธิบดีอินโดนีเซีย พร้อมคณะเข้าพบ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเกษตร อาทิ ปัญหาหลักภาคการเกษตร คือ แหล่งน้ำ ที่ดินทำกิน หนี้สิน เป็นต้น …………………………………………………………. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : โสวัจ อาทรเมทนี  

สภาเกษตรกรฯ เปิดประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา ครั้งที่ 2/2562

ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา ครั้งที่ 2/2562 ณ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง พร้อมด้วยผู้แทนจากสมาคม เกษตรกร ชาวนา ศูนย์ข้าวฯ จากทั่วประเทศ เข้าร่วม โดยในการประชุมได้พิจารณาการพัฒนา​การเกษตรเพื่อการผลิตข้าวที่ยั่งยืน , การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตข้าว , การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวผ่านอัตลักษณ์​ของพื้นที่ , แนวทางการยกระดับคุณภาพข้าวของชุมชนและอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของชาวนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : วัชร มีแสงเงิน อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต

สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่องการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ กับกรมเจรจาการค้าฯ ณ จ.ลำปาง / เชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 17-19 ส.ค.62 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นางสาวปุณยา มณีรัตนบวรชัย รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมลงพื้นที่กับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นำทีมลงพื้นที่แปลงปลูกของเกษตรกรรับจ้างผลิตเมล็ดพันธุ์ ใน จ.ลำปาง และ จ.เชียงใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูลและความเห็นของเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตลอดจนสร้างความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพันธุ์พืชตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่(UPOV 1991) เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาเข้าร่วมความตกลง CPTPP ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ต่อภาคเกษตรของไทย                                           …………………………………….. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : […]

สภาเกษตรกรฯ จัดโครงการอบรม “การพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารสำหรับพนักงานระดับอำนวยการสูงและระดับอำนวยการต้น” รุ่นที่ 2 ระหว่าง 13 – 19 ส.ค.นี้

          ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารสำหรับพนักงานระดับอำนวยการสูงและระดับอำนวยการต้น” รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-19 ส.ค.62 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี และบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและทิศทางการปฏิบัติงาน” พร้อมด้วย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายวิทยา ประจันตะเสน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ บรรยาย เรื่อง “บทบาทการรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร” และ ผศ.ดร.จตุพร สังขวรรณ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และทีมงานจัดกิจกรรมกลุ่มและบรรยาย เรื่อง “การเรียนรู้พื้นฐานเพื่อก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลง” , “การนำตนเอง (Leading Self) เพื่อก้าวข้ามกับดักทางความคิดสู่ทัศนคติที่ดีกว่า” เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับหน้าที่ ความรับผิดชอบและภารกิจในการบริหารงานที่สูงขึ้น สร้างความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งจะมีผลกระทบต่อตนเอง ทีมงานและองค์การ สามารถนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ […]

1 2 3 4 5 16