อุตสาหกรรมเลี้ยงสุกรต้องล่มสลาย หากฝืนนำเข้าชิ้นส่วนสุกรสหรัฐ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับหนังสือร้องเรียนจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติถึงการเปิดตลาดนำเข้าเนื้อสุกรและชิ้นส่วนจากสหรัฐอเมริกาซึ่งจะทำให้ราคาสุกรในประเทศตกต่ำ และได้หารือในประเด็นที่กระทรวงพาณิชย์มีแนวโน้มว่าจะผ่อนปรนและมีกระแสว่าจะยินยอมให้มีการนำเข้า ต้องยอมรับว่ามีความพยายามผลักดันจากฝั่งสหรัฐในการที่จะให้ไทยเปิดตลาดนำเข้าซึ่งประเทศฝั่งตะวันตกนั้นนิยมบริโภคสุกรบางชิ้นส่วน ส่วนที่เหลือ เช่น หัว ขา เครื่องใน จะไม่บริโภคจึงทำให้ชิ้นส่วนเหล่านั้นเหลือเป็นจำนวนมากจึงพยายามผลักดันส่วนที่ไม่บริโภคมาถึงประเทศฝั่งเอเชีย ทราบกันดีว่ารัฐบาลได้รับกระแสกดดันจากสหรัฐมาอย่างต่อเนื่อง  ในส่วนของสภาเกษตรกรฯมีจุดยืนชัดเจนว่าต้องปกป้องอาชีพของเกษตรกรโดยเฉพาะฟาร์มสุกรในประเทศส่วนใหญ่เป็นฟาร์มรายย่อย กลางเยอะ รายใหญ่มีส่วนแบ่งตลาดไม่ถึงครึ่ง เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในประเทศตามข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ระบุตัวเลขเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จำนวน 191,289 ครัวเรือน สร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้ประเทศหลายแสนล้านบาท โดยเฉพาะเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจพื้นที่  หากยินยอมให้มีการนำเข้ามาจะทำให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรทั้งหมดล่มสลายทันทีด้วยไม่สามารถจะสู้ราคาได้เลยเนื่องจากชิ้นส่วนสุกรที่สหรัฐไม่บริโภคนั้นจะขายในราคาขายทิ้ง ยกตัวอย่างประเทศเวียดนามได้เปิดโอกาสนำเข้าเมื่อหลายปีก่อนจนบัดนี้เป็นปัญหาใหญ่ของฟาร์มเลี้ยงสุกรซึ่งราคาตกลงมาเหลือครึ่งหนึ่ง ฟาร์มเกษตรกรรายย่อย รายกลาง รายใหญ่เสียหายทั้งหมดเป็นปัญหาแก้ไม่ตก ประเทศไทยควรจะต้องดูแล ปกป้องพิทักษ์เกษตรกรให้มีฐานะที่พออยู่ได้ เป็นอาชีพที่มีศักดิ์ศรีพึ่งตนเองได้เพื่อรัฐจะได้ไม่ต้องคอยอุ้มชู   ทั้งนี้ สภาเกษตรกรฯในฐานะตัวแทนเกษตรกรได้ทำหนังสือนำเรียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าห่วงใยในประเด็นนี้ หากมีการพิจารณาอนุญาตนำเข้าชิ้นส่วนสุกรจะต้องมีผลกระทบกับผู้เลี้ยงสุกรหลายแสนคนและผลผลิตทางการเกษตรอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอน อันจะส่งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย   อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 29 กันยายน 2560 สภาเกษตรกรฯจะเข้าร่วมประชุมกับทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นและทิศทางการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวโดยจะนำข้อสรุปเรียนนายกรัฐมนตรีต่อไป …………………………………………………………………….. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

สภาเกษตรกรแห่งชาติ MOU ร่วมสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค นำการเกษตรสู่รั้วอาชีวะ

ในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2560 (18 ก.ย.60)  ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามกับ ผู้แทนสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร นายพรณรงค์ วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    นายประจักษ์ ทาสี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ นายคัมภีร์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ภายหลังการลงนาม นายประพัฒน์ได้กล่าวว่า จากสภาพการณ์ของประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่าปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์  คือการมีประชากรสูงอายุ 20% ของประชากรทั้งหมด ส่วนตั้งแต่ปี 2579 ประชากรไทยจะมีน้อยกว่าปัจจุบันและจะมีสัดส่วนประชากรสูงอายุ 30% เป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสูงสุด  ซึ่งจะเกิดการสร้างภาระพึ่งพิงต่อวัยแรงงานและภาครัฐ ที่ต้องจัดสวัสดิการให้มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ และขยายตัวทางเศรษฐกิจ   ในภาคการเกษตรจากผลการศึกษาของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง “ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร “ […]

มติเห็นด้วยดันกฎหมายดูแลโคเนื้อเป็น พระราชบัญญัติ

นายวิทยา ประจันตะเสน ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวว่า จากที่สภาเกษตรกรแห่งชาติมีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการโคเนื้อแห่งประเทศไทย พ.ศ….. แล้วมอบให้คณะกรรมการด้านปศุสัตว์นำไปจัดเวทีรับฟังความเห็นนั้น คณะกรรมการด้านปศุสัตว์จึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น และเพื่อชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อ “ ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการโคเนื้อแห่งประเทศไทย พ.ศ…. ” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น โดยการจัดประชุมสัมมนาดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานหลายกลุ่มอาชีพ รวมทั้งจากสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เป็นต้น  ความคิดเห็นจะมี 2 ลักษณะ คือ ความจำเป็นที่จะร่างกฎหมายเป็นระดับพระราชบัญญัติ กับถ้าต้องการให้ออกเป็นกฏหมายได้เร็วควรเป็นพระราชกฤษฎีกาได้หรือไม่  ซึ่งหากมองว่าจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์กรขึ้นมาดูแลโคเนื้อและทำลักษณะโคนมออกมาเป็นพระราชกฤษฎีกาความเป็นไปได้จะง่ายกว่า  ในส่วนของเนื้อหาสาระมีการแสดงความคิดเห็นในมุมกว้างๆ อาทิเช่น ขอบเขตของกฏหมายที่อยากให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ คือการเลี้ยง ขยายพันธุ์ ดูแลพันธุ์ รวบรวมพันธุ์ การตลาด การแปรรูป  ด้านการนำเข้าโคเพื่อการบริโภคจากต่างประเทศควรเป็นระดับตลาดทั่วไป กับให้รวมถึงโคนม แพะ แกะ และกระบือ ซึ่งเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าควรครอบคลุมถึงการปศุสัตว์ การพัฒนาโคเนื้อให้สมบูรณ์ควรมีเครื่องมือในการพัฒนา เช่น คณะกรรมการวางยุทธศาสตร์ หรือหน่วยงานที่ดูแล […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติขับเคลื่อนแผนแม่บทร่วม ศอ.บต.

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า การขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560-2564 ถึงแม้จะผ่านมาช่วงระยะเวลาไม่นานนักแต่สภาเกษตรกรแห่งชาติได้นำแผนดังกล่าวมาขับเคลื่อนแล้ว ในหลายจังหวัดผู้ว่าราชการกับในส่วนของภาคประชาชนที่มีความพร้อมสภาเกษตรกรฯก็จะลงไปทำงานในพื้นที่นั้นๆ โดยกลุ่มจังหวัดที่มีความชัดเจนมากในการนำแผนแม่บทไปขับเคลื่อนร่วมกับประชาชนและทำแผนแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ของตนเองคือ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) โดยได้มีโอกาสพบกับผู้บริหารและได้หารือร่วมกันถึงการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับตำบล หมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน คือ ศอ.บต.เป็นหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย   สภาเกษตรกรฯจัดเรื่องคน , กระบวนการทำแผน ซึ่ง ศอ.บต.เห็นด้วย โดยจะเริ่มเชิญสมาชิกและที่ปรึกษาสภาเกษตรกรแห่งชาติใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา 4 อำเภอ มาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่ จ.ยะลา ภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อที่จะซักซ้อมความเข้าใจและวิธีทำงานร่วมกันก่อนที่จะกระจายไปทำงานในพื้นที่  ทั้งนี้ การขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะสามารถสร้างกระบวนการเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาของตัวเองและในการวางแนวทางการพัฒนาอาชีพการเกษตรของตัวเองในทุกตำบล หมู่บ้าน โดยทุกคนต้องหาจุดยืน ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ของตัวเองโดย ศอ.บต.จะเป็นพี่เลี้ยงในการสนับสนุน  ซึ่งเป็นความชัดเจนว่าการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯหากว่าส่วนราชการเห็นความสำคัญของเกษตรกรฐานรากและนำไปขับเคลื่อนในพื้นที่ จะเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรได้อย่างครบวงจรและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  เกษตรกรเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มและต่างกลุ่ม “ใครเร็วกว่าก็เดินนำไปก่อน แล้วก็จูงมือคนที่รู้น้อยกว่า เดินช้ากว่าเดินตามกันไป เราไม่ทิ้งใครให้อยู่ข้างหลังมาก พยายามเดินไปด้วยกัน เป็นกลยุทธสำคัญในการขับเคลื่อนความมั่นคง ยั่งยืนด้านการเกษตรตามทิศทางของแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม” นายประพัฒน์ กล่าว ………………………………………………………………. ข่าว […]

2 หน่วยงานหารือร่วมสร้าง “อุตสาหกรรมชุมชน”

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติพร้อมคณะผู้บริหารเข้าพบนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะผู้บริหาร เพื่อหารือความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยภายหลังการเข้าหารือ นายประพัฒน์ได้กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ “แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560-2564” ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปบูรณาการกับแผนงานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บท สภาเกษตรกรฯ ในฐานะเป็นองค์กรตัวแทนของเกษตรกรสาขาอาชีพต่าง ๆ จึงได้ขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการและคณะผู้บริหารของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อร่วมพิจารณาหารือกำหนดแนวทางบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560-2564 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแนวทางการดำเนินงานที่สภาเกษตรกรฯ ได้นำเสนอกับกระทรวงอุตสาหกรรม คือ การพัฒนาให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้ โดยปรับเปลี่ยนจากผู้ผลิตขายวัตถุดิบให้เป็นผู้ประกอบการหรือที่เรียกว่าเกษตรอุตสาหกรรม ที่สามารถเชื่อมโยงจากการผลิตสู่การแปรรูปอย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ตอบรับและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน คณะทำงานนี้จะมีผู้แทนสภาเกษตรกรทำหน้าที่ชี้เป้าหมายเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรที่มีความพร้อม แล้วให้กระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการหน่วยงานนำความรู้  , เงินทุน เทคโนโลยี ลงไปส่งเสริมสนับสนุน และทั้งสองหน่วยงานเห็นตรงกันว่าให้เป็น “อุตสาหกรรมชุมชน” โดยจะเริ่มต้นดำเนินการเฉพาะจุดที่มีความพร้อม ไม่ทำงานแบบวงกว้าง  ทั้งนี้ เมื่อชี้เป้าหมายถูกต้องระบบการพัฒนาตรงตามความต้องการเป็นลักษณะ “ยิงถูกเป้าเกาถูกที่”  จึงเป็นที่หวังได้ว่าย่อมเกิดผลอย่างแท้จริง เมื่อทำได้เศรษฐกิจระดับฐานรากจะขับเคลื่อนทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง ยั่งยืน สำหรับข้อจำกัดที่เป็นกฎระเบียบของกระทรวงอุตสาหกรรมอันทำให้เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรไม่สามารถดำเนินการตามนี้ได้นั้น รัฐมนตรีได้แจ้งในการหารือว่าให้แต่ละหน่วยงานไปรวบรวมเพื่อขอแก้ไขทั้งระบบ ……………………………………………………………………….. […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าหารือรมต.กระทรวงอุตสาหกรรม

วันนี้ (31 สิงหาคม 2560) นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารเข้าพบ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะผู้บริหาร เพื่อหารือความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 กระทรวงอุตสาหกรรม

ร่างพรบ.ส่งเสริมกิจการโคเนื้อแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มพลัง ศักยภาพ มั่นคงให้เกษตรกรโคบาล

นายสมศักดิ์ คุณเงิน รองประธานคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผลผลิตด้านเกษตรกรรมอยู่ในลำดับต้นๆ ของโลก ผลผลิตการเกษตรมีทั้งบริโภคภายในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ นำเงินตราเข้าประเทศไทยจำนวนมากสินค้าเกษตรกรด้านพืช ด้านประมงล้วนมีกฎหมายหลายฉบับดูแล ควบคุม  แต่ด้านปศุสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคเนื้อและเนื้อโค ขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายเป็นการเฉพาะในการส่งเสริมพัฒนา ทั้งๆ ที่โคเนื้อเป็นอาหารที่คนไทยจำนวนมากนิยมบริโภค แต่การเลี้ยงโคเนื้อกลับลดลงไปเรื่อยๆ ทำให้ต้องนำเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศ และเนื้อโคที่ผลิตในประเทศไทยก็มีราคาสูงกว่าบางประเทศ ทำให้เสียโอกาสในการแข่งขัน เห็นจำเป็นว่าควรมีองค์กรขึ้นมาเพื่อการส่งเสริมกิจการโคเนื้อเป็นการเฉพาะ  คณะกรรมการด้านปศุสัตว์  สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการโคเนื้อแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. ขึ้นมาเพื่อเป็นองค์กรด้านโคเนื้อโดยเฉพาะ เพื่อจะได้ทำหน้าที่ขับเคลื่อน และพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรต่อไป โดยร่าง พรบ.ดังกล่าวประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ คือ 1.คณะกรรมการส่งเสริมกิจการโคเนื้อแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อบังคับ ระเบียบการส่งเสริมกิจการโคเนื้อ ฯ  2.องค์การส่งเสริมกิจการโคเนื้อแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ ส่งเสริม ดำเนินการเลี้ยงโคเนื้อทั้งในและต่างประเทศ เช่น กระบวนการเพาะพันธุ์ โรงเรือน การตลาด การวิจัย เป็นต้น รักษาเสถียรภาพด้านราคา การฝึกอบรมบุคคลให้มีความรู้ ความชำนาญและทักษะในการเลี้ยง วางแผนธุรกิจ ฯลฯ 3. กองทุนรักษาเสถียรภาพด้านราคาโคเนื้อ […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติขอความเห็นคนเลี้ยงสัตว์ จากร่างกฎกระทรวงระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ พ.ศ…..

การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ในส่วนเรื่องเพื่อพิจารณาได้ให้ความเห็นต่อร่างกฎกระทรวงระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ พ.ศ….. ที่ต้องการป้องกัน ควบคุมให้สัตว์ปลอดภัยจากโรค ซึ่งนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวว่าร่างกฎกระทรวงระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ พ.ศ….. อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นพิจารณาในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา และมีความเกี่ยวข้องกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ประชาชนทั่วไป สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงได้นำมาพิจารณาโดยที่ประชุมเห็นว่ามีผลต่อวิถีชีวิตปกติของเกษตรกรรายย่อย เช่น การเลี้ยงกระบือ สุกร หมูป่า ต้องจัดให้มีอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อโรค หรือมีรองเท้าสำหรับเปลี่ยนเมื่อเข้า – ออกคอกเลี้ยง หรือการเลี้ยงนก ไก่ เป็ด ห่าน เพื่อการบริโภคต้องมีเล้า โรงเรือนแยกออกจากตัวบ้านที่อยู่อาศัยของคน หรือการเลี้ยงสุนัข แมว ต้องเลี้ยงในพื้นที่ที่มีรั้วรอบขอบเขตชัดเจน  การนำไปในที่สาธารณะต้องมีสายจูง และปลอกคอ เพื่อให้ควบคุมได้ ตามที่ยกตัวอย่างในร่างกฎกระทรวงระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ พ.ศ…..   หากกำหนดบังคับใช้จะเห็นว่าเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ติดบ้านต้องปรับเปลี่ยนวิถีปกติ  การเลี้ยงต้องลงทุนสร้างโรงเรือนเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร  ดังนั้น สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงมอบให้สภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดเผยแพร่ร่างกฎกระทรวงนี้ แล้วให้จัดประชุมเพื่อประมวลความเห็นส่งให้คณะกรรมการด้านปศุสัตว์  สภาเกษตรกรแห่งชาติรวบรวมพิจารณาเสนอความเห็นต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป โดยในระหว่างนี้ขอให้เกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงสัตว์แสดงความเห็นได้ที่เว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ……………………………………………………….. ข่าว : […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติอยากเห็นงานวิจัยข้าวที่ชาวนามีส่วนกำหนดหัวข้อและร่วมในงานวิจัย

   นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวภายหลังเข้าร่วมประชุม “การปฏิรูประบบและพัฒนาข้าวไทย” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบและพัฒนาข้าวไทย มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา  ว่า  ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมคณะผู้บริหาร และสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดภาคกลาง  ได้ร่วมหารือกันถึงแนวทางการพัฒนาข้าวไทย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยรังสิตมีคณะนวัตกรรมเกษตร ศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพข้าว มีงานวิจัยเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การวิจัยข้าวเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่สภาเกษตรกรฯให้ความสนใจ มองว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและจะนำไปสู่การร่วมมือกันอย่างเป็นทางการต่อไป   ทั้งนี้ สภาเกษตรกรฯ ได้เสนอทิศทางการพัฒนาข้าวไทยควรต้องหนีคู่แข่งให้ได้ ต้องไม่ผลิตข้าวแบบเดิมอย่างที่เป็นมา   ต้องดูคู่แข่งการตลาด เช่น เวียตนาม อินเดีย หรือแม้แต่เมียนมาร์  มีข้าวพันธุ์อะไรบ้างที่นำมาแย่งตลาด   ไทยต้องพัฒนาสายพันธุ์อย่างไรให้เหนือกว่า เช่น ข้าวหอมมะลิ 105 ที่ส่งเสริมการเพาะปลูกและการตลาดมาไม่น้อยกว่า 10 ปีนั้น ควรมีเวอร์ชั่น 2  ที่หอม นุ่ม น่ากินกว่าเดิม เป็นต้น   อีกเรื่องคือแต่ละพื้นที่ จังหวัด ภูมิภาคควรมียุทธศาสตร์ข้าวของตนเอง เพื่อสร้างความแตกต่างทางการตลาด  เช่น ปลูกข้าวออร์แกนิค […]

1 18 19 20 21