สภาเกษตรกรฯลงนามความร่วมมือนำความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนานำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 4 มิ.ย. 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ร่วมด้วย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  และ ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี   ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย สนับสนุนวัตถุดิบกัญชาในการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ สำหรับการนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมการรับรู้องค์ความรู้และการจัดทำข้อมูลวิชาการที่ถูกต้องในกระบวนการผลิต การเพาะปลูก สายพันธุ์ […]

สภาเกษตรกรฯ ร่วมประชุมหารือเรื่องการปลูกและการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

เมื่อ 09.00 น. วันที่ 4 มิ.ย.2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือเรื่องการปลูกและการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ในการจัดทำแผนการปลูกพืชกัญชาและแผนการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ………………………………………………………………….. ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย ภาพ : วัชร  มีแสงเงิน

สภาเกษตรกรฯ กรมการแพทย์แผนไทยฯ อย.ร่วมหารือแนวทางขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

          เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2562 สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมด้วย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตัวแทนจากสำนักงานอาหารและยา ร่วมประชุมหารือแนวทาง “การขออนุญาตเพาะปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ ต้องการปลูกกัญชาแบบเกษตรอินทรีย์เท่านั้น และคัดเลือก 4 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี ลำปาง และบุรีรัมย์ โดย จ.ลำปาง จะนำร่องพื้นที่ปลูกก่อน ………………………………………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : สมชาย มารศรี

สำนักกิจการสภาและวิชาการ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดโครงการอบรม “การพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารสำหรับพนักงานที่ปรับระดับตำแหน่งเป็นระดับอำนวยการสูงและระดับอำนวยการต้น” ณ จ.สมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 สำนักกิจการสภาและวิชาการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารสำหรับพนักงานที่ปรับระดับตำแหน่งเป็นระดับอำนวยการสูงและระดับอำนวยการต้น” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 12 พฤษภาคม 2562  ณ สวนนพรัตน์ รีสอร์ท ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดย ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและทิศทางการปฏิบัติงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ” และ ผศ.ดร.จตุพร สังขวรรณ  ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และทีมงานจัดกิจกรรมกลุ่มและบรรยาย เรื่อง “การเรียนรู้พื้นฐานเพื่อก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลง”  ,  “การนำตนเอง (Leading Self) เพื่อก้าวข้ามกับดักทางความคิดสู่ทัศนคติที่ดีกว่า”  เป็นต้น   ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับหน้าที่ ความรับผิดชอบและภารกิจในการบริหารงานที่สูงขึ้น สร้างความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งจะมีผลกระทบต่อตนเอง ทีมงานและองค์การ   สามารถนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพนักงานของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดระดับอำนวยการสูงและระดับอำนวยการต้น จำนวนทั้งสิ้น 36 คน […]

สภาเกษตรกรฯร่วมยกระดับอาชีพเกษตรกรรมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย รองศาสตราจารย์ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มี นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา ศาสตราจารย์ ดร.สันติ  แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล เป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่จากสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยภายหลังการลงนาม ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ ได้กล่าวว่า ความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) ในครั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานจะกำหนดแผนงานหรือโครงการเพื่อสนับสนุนการให้ความรู้และความชำนาญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมองค์กรเกษตรกร ส่งเสริม สนับสนุนการนำผลงานวิจัยด้านการเกษตร สู่ภาคปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประชาชน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตการแปรรูปและการตลาดเพื่อยกระดับอาชีพ คุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และเพื่อส่งเสริมให้บุตรหลานเกษตรกร เกษตรกร […]

สภาเกษตรกรฯร่วมกับ ป.ป.ส. จัดเวทีพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติดทั่วประเทศ

          ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โดยทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในโทษ พิษภัยของยาเสพติด เข้าใจงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีส่วนร่วมในการชักชวน แนะนำผู้เสพและผู้ติดยาเข้าสู่ขบวนการบำบัด และช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสาร นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ. ศ.2553 ที่กำหนดบทบาทภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติตามมาตรา 11(8) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรซึ่งที่ผ่านมามีความร่วมมือระหว่างกันด้วยดี โดยในปี 2560 และปี 2561 ในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันสร้างความเข้าใจกับบุคลากรเพื่อการทำงานในระดับพื้นที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องของโทษและพิษภัยยาเสพติดรวมทั้งการป้องกันภัยจากยาเสพติดในระดับจังหวัด อำเภอ และชุมชนต่อไป สำหรับในปีงบประมาณ 2562 นี้ สำนักงาน ป.ป.ส.ได้สนับสนุนการจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด เป้าหมายเพื่อให้มีการสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรเพื่อป้องกันภัยยาเสพติดระดับตำบลฯ ได้ตระหนักถึงพิษภัยด้านยาเสพติดจนเกิดภูมิคุ้มกันในตนเองและครอบครัวขยายผลสู่ชุมชน รวมทั้งการถ่ายทอดข้อมูลด้านยาเสพติดให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ซึ่งในการดำเนินการโครงการจะแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วน คือการบรรยายสถานการณ์ปัญหายาเสพติด […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุม ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยในการประชุมได้รับทราบผลการประชุมคณะทำงานศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายเกษตรพันธสัญญา กรณีปัญหาและข้อบกพร่องของระบบเกษตรพันธสัญญา , ความคืบหน้าแนวทางการศึกษาเพื่อประกอบการจัดทำรูปแบบการส่งเสริมและการสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร , การรับพระราชทานโล่รางวัลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สรุปผลการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำตามข้อเสนอสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช , การขับเคลื่อนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ , ข้อหารือเกี่ยวกับสิทธิในการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุกรณีดำรงตำแหน่งต่างๆในสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติ ………………………………………………………………….. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : วัชร มีแสงเงิน

สภาเกษตรกรฯ จัดเวทีกัญชาที่สกลนคร ถิ่นกัญชาดีที่สุดในโลก

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในการเปิดงานโครงการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ โรงแรมพี.ซี.พาเลซ จังหวัดสกลนคร ว่า “กัญชา” เป็นพืชสมุนไพรที่มีมาแต่โบราณ มีการนำมาใช้จนเป็นตำรับยาพื้นบ้าน ทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผย กว่าสี่สิบปีที่ผ่านมาหลังจากมีการใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 การใช้ประโยชนจากกัญชาได้ถูกควบคุม ให้เป็นยาเสพติด การใช้ประโยชน์ทางคุณค่าของสมุนไพรจึงน้อยลง แต่ยังคงถูกใช้ในตำราของชาวบ้านเพื่อการพึ่งพาตนเอง ในพื้นที่เทือกเขาภูพาน ที่เป็นแหล่งกำเนิดกัญชาพื้นบ้าน เช่น พันธุ์หางกระรอก  พันธุ์ฝอยทอง พันธุ์หางเสือ โดยเฉพาะพันธุ์หางกระรอก ได้มีการนำไปใช้กระจายไปทั่วโลกจนยอมรับว่าเป็นแหล่งผลิตที่ดีที่สุดในโลก  ทั้งนี้ ในช่วงแรกเรื่องกลไกของกฎหมายประชาชนมักสับสน ไม่อยากให้หลงประเด็น และเข้าสู่วังวนของการทำผิดกฎหมาย  ในการจัดโครงการขับเคลื่อนการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ที่สภาเกษตรกรฯจัดขึ้น หากมีข้อสงสัย คลางแคลงในกฎหมาย ขั้นตอน วิธีการ ในการใช้กัญชาเพื่อเป็นยารักษาโรค  ให้สอบถามกับวิทยากรที่นำความรู้มากมายมาถ่ายทอดหรือสอบถามไปยังสภาเกษตรกรจังหวัดแต่ละจังหวัดซึ่งพร้อมเป็นพี่เลี้ยงและพร้อมบอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ท่าน ด้าน ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวเสริมว่า แนวทางการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ในประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดขอบเขตการปลูกและใช้เพื่อการสาธารณสุขสมัยใหม่ เพื่อใช้กัญชานำไปสกัดเป็นยาเพื่อการแพทย์และการวิจัย และระบบการผลิตเพื่อสกัดสารเป็นยา ซึ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ต้องการให้ปลูกและใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์กับเกษตรกรได้เข้าถึงการรักษาโรคแบบพึ่งตนเองโดยใช้เป็นพืชสมุนไพร และเป็นการกระจายรายได้รวมทั้งเป็นการรักษาสายพันธุ์กัญชาพื้นเมืองไว้กับกลุ่มเกษตรกร […]

“ประพัฒน์” ฝันขับเคลื่อนงาน “กัญชา” ก่อนหมดเวลาขึ้นทะเบียนให้สะเทือนทั้งแผ่นดิน!

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติ(สกช.)จัดโครงการขับเคลื่อน “การพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” โดยกระจายทั่วประเทศ เริ่มเวทีแรกที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เวทีต่อไปเป็นจังหวัดสกลนคร วันที่ 1 เมษายน 2562 ที่โรงแรมพี.ซี.พาเลซ สกลนคร ต่อด้วยจังหวัดอุทัยธานี และนครศรีธรรมราช เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้เข้าใจในมาตรการของรัฐที่จะมีผลบังคับใช้เรื่องการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อยกระดับกัญชาจากยาเสพติดสู่ยารักษาโรค ผู้เข้าร่วมโครงการฯจะได้ทราบถึงนโยบายของสภาเกษตรกรแห่งชาติถึงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และจะได้ทราบถึงมาตรการของรัฐบาลเกี่ยวกับองค์ความรู้และวิชาการด้านกฎหมายและกระบวนการผลิต รวมทั้งการเพาะปลูกและใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อรักษาโรค ตลอดจนการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ภายใต้กรอบกฎหมายที่ถูกต้อง ทั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติขับเคลื่อนเรื่อง “กัญชา” มาตั้งแต่ปี 2559 จัดเวทีแรกที่อาคารพึ่งบุญ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคนได้รับรู้ว่ากัญชานั้นรักษาโรคได้และได้อย่างไร ถึงแม้เกิดการสะดุดด้วยเข้าใจกันคลาดเคลื่อนแต่ก็ถือเป็นโอกาสดีที่ได้ชี้แจงและเผยแพร่ความรู้ความจริงสู่ประชาชนทั้งประเทศ จนถึง ณ วันนี้ต้องยอมรับว่าคนไทยมีความรู้เรื่องกัญชาอย่างมีนัยยะสำคัญ รวมถึงการนำไปสู่การออกกฎหมายซึ่งให้เวลาขึ้นทะเบียน 90 วัน ซึ่งขณะนี้สภาเกษตรกรจังหวัดได้ลงพื้นที่ไปสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย สัมภาษณ์ ตอบแบบสอบถาม ถ่ายรูป รายละเอียดเก็บเอกสารทั้งหมดแล้วตั้งใจไปยื่นจดทะเบียนพร้อมกันทั้งประเทศในวันเดียวก่อนหมดเขต 17 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงให้สะเทือนทั้งแผ่นดิน ให้ได้รับรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ […]

1 2 3 4 13