สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

          เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  โดยนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม  ก่อนการประชุมได้มีการบรรยายผลการนำร่องความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติกับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) โดย นายจรัญ รอดศรีนาค หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์วานิลลาและกล้วยไม้ประเทศไทย โดย ดร.สุดชาย กำเนิดมณี  ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเกษตรและการจัดการทรัพยากร          หลังจากนั้นดำเนินการประชุมโดยมีการนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการพัฒนาของสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร เรื่อง แผนการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเกษตรกรอัจฉริยะจังหวัดสกลนคร , สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ The Rise NFC : สภช.คิดใหม่ มองไกล ก้าวไปด้วยกัน 5 ภาค       […]

สภาเกษตรกรฯประชุมบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลร่วมหน่วยงานภาคีเครือข่าย

          เมื่อวันที่ 19 ต.ค.2563 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมประชุมการบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ,  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม , สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) , บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) , คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ณ ห้องประชุม 301 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน           ซึ่งในที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายขอบเขตบทบาทหน้าที่ในการบูรณาการ กำหนดขั้นตอนการจัดทำข้อมูลชุมชน แนวทางการพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการ และการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล โดยรูปแบบการบูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายจะร่วมจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การผลิตอาหารปลอดภัย เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยเกษตรอุตสาหกรรม นวัตกรรมเกษตรแม่นยำ นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ สร้างผู้ประกอบการเกษตร […]

สภาเกษตรกรฯหารือทีโอทีและ ม.แม่โจ้ ถึงแนวทางความร่วมมือถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ระบบ Smart Kids Code และนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่

          เมื่อวันที่ 2 ต.ค.2563 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และคณะ ได้ประชุมหารือกับนายสุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ นายฉัตรชัย วัฒนพันธุ์ ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมโทรคมนาคม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ ผศ.ดร. โชติพงศ์ กาญจนประโชติ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุม 301 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  เพื่อหารือความร่วมมือในการนำนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่สู่เกษตรกร  และแนวทางความร่วมมือถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้ระบบ Smart Kids Code  กับสถานศึกษาในชุมชนของเกษตรกร โดยได้ตกลงในการสาธิตนวัตกรรมในแปลงฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา ต.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลต่อไป …………………………………………………….. ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย ภาพ : วัชร  […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2563 วาระพิเศษ

          เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2563 วาระพิเศษ ณ ห้องประชุมวัฒนา สวรรยาธิปัติ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  โดยนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการการประชุม           การประชุมครั้งนี้ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ร่วมพิจารณาเรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำสภาเกษตรกรแห่งชาติ และแผนการดำเนินการจัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาพัฒนาภาคการเกษตรและการจัดทำข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะเริ่มประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดครั้งแรกของปีงบประมาณ 2564 ในเดือนตุลาคม 2563 เพื่อให้การปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติต่อเนื่องได้ทันที …………………………………………………….. ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย ภาพ : วัชร  มีแสงเงิน

สภาเกษตรกรแห่งชาติ “ทบทวนอดีตเพื่อวางแผนเดินในอนาคต”

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวถึงแผนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติในปี 2564 ว่า ได้ขอให้สภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศทบทวนการทำงานทั้งหมดตลอดรอบปีที่ผ่านมาว่าที่ปฏิบัติหน้าที่ไปนั้นได้ผลการดำเนินการเป็นอย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรอยู่ และมีแนวทางในการขับเคลื่อนต่อไปอย่างไร “ทบทวนอดีต เพื่อวางแผนเดินในอนาคต”  ซึ่งเวทีสัมมนา / การประชุมของสภาเกษตรกรจังหวัดระดับภาค 4 จังหวัดช่วงกลางเดือนกันยายน 2563 ถึงแม้ไม่ได้ลงไปร่วมงานทุกเวทีแต่รับทราบจากรายงานว่าผลการสัมมนา / การประชุมนั้นดีมาก หลายจังหวัดมีความกระตือรือร้น ด้วยอยากเห็นงานก้าวเดินของสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดบังเกิดผลกับเกษตรกรอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม  และทราบว่าหลายจังหวัดได้นำเสนอผลงานที่เป็นประโยชน์มากซึ่งสามารถจะขยายผลได้เป็นอย่างดี  ตามบทบาทภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการจัดทำข้อเสนอด้านภาคเกษตร  ความร่วมมือและประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ  การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร   อาทิเช่น      “หัวบุกป่า”  พืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งถูกทิ้งไปนานแล้ว  กำลังให้ทีมงานศึกษาข้อมูลทั้งหมด หากตลาดเปิดกว้างสภาเกษตรกรฯ จะเร่งผลักดันส่งเสริมมากขึ้น      “ไผ่”  สภาเกษตรกรฯกำลังเจรจากับกระทรวงพลังงานเพื่อให้มีโครงการนำร่องเรื่องพลังงานชุมชนโดยใช้ไผ่เป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรับทราบ และปลัดกระทรวงพลังงานรับปากว่าจะพยายามผลักดันให้เกิดโครงการให้ได้ทั่วประเทศ      “กัญชา”  “กัญชง”   สภาเกษตรกรฯผลักดันมาโดยตลอดหลายปี กฎหมายใหม่ หรือกฎกระทรวงฉบับใหม่น่าจะมีผลบังคับใช้โดยเร็ว ซึ่งมีการปรับปรุงกฎหมายทั้งอยู่ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและอยู่ในสภานิติบัญญัติ […]

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติชี้หากต้องการเห็นการผลิตที่ยั่งยืนขึ้นและปัญหาภาคการเกษตรยุติลงต้องทำงานเชิงรุก

           นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า การประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์และสนับสนุนเศรษฐกิจรายสาขา ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์และแนวทางในการเยียวยาผลกระทบกรณีโควิดรายสาขา โดยตนอยู่ในส่วนสาขาภาคเกษตร ซึ่งต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ได้กรุณาฟังเสียงเกษตรกรจัดงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาถึงแม้ยามนี้ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังลำบากอยู่ ความช่วยเหลือในระยะสั้นของรัฐบาลถือว่าผ่าน แต่ก็อยากเห็นมาตรการความช่วยเหลือระยะกลางและระยะยาวด้วย โดยได้เสนอในที่ประชุมถึงมาตรการรับมือวิกฤตโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะ ด้านการเกษตร คือ ขอให้ตั้งทีมคิดวิเคราะห์สถานการณ์ด้านพืชและสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อวางแนวทางในการบริหารจัดการและเพื่อการตัดสินใจของเกษตรกรทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงสื่อสารให้เกษตรกรได้ปรับตัว ,  มาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้จากการกู้เพื่อซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตรซึ่งรัฐบาลได้กรุณาเจรจากับเจ้าหนี้ไฟแนนซ์ผ่อนผันให้ 3 เดือน ซึ่งบัดนี้หมดเวลาแล้ว หากจะขอให้ช่วยผ่อนปรนไปจนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวเพื่อให้เกษตรกรได้ผ่อนชำระต่อไป , ภาคราชการต้องทำงานในเชิงรุก ด้วยการเข้าไปช่วยเกษตรกร/ประชาชนในรายครัวเรือน เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความหลากหลาย ซึ่งมองว่าการตั้งรับไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบัน  และ จัดตั้งกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต งบประมาณ 50,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลเป็นเจ้าของโครงการและสนับสนุนให้เกษตรกรกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำหรือร่วมทุนเพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในที่ประชุมก็รับว่าจะดำเนินการต่อไปถึงแม้จะยากในข้อเสนอต่างๆแต่หากต้องการเห็นการปรับเปลี่ยนการผลิตที่ยั่งยืนขึ้นและปัญหาภาคการเกษตรยุติลง เกษตรกรสามารถยังชีพพึ่งตัวเองได้ในที่สุด โดยเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับปากว่าจะผลักดันข้อเสนอดังกล่าวให้ต่อไป                   […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อการประชาสัมพันธ์”

          สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร(สสส.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย(Social Media)เพื่อการประชาสัมพันธ์” ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ย.2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ร่วมด้วยนายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ บรรยายเรื่อง การประชาสัมพันธ์   ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ปรับเรื่องการดำเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ประชาชน หน่วยงานรัฐ/เอกชน ได้รับรู้บทบาทภารกิจและการขับเคลื่อนงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด ในการร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเป็นการสะท้อนปัญหาและการพัฒนาภาคเกษตร สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อเกษตรกร ภาคการเกษตร รวมถึงการช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์สินค้า/ผลผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเรื่องการตลาดและจำหน่ายสินค้าจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งการรับ – ส่งข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันนั้น พฤติกรรมผู้รับสารได้ปรับเปลี่ยนจากการสื่อสารและรับข้อมูล/ข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ มาเป็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน  การทำประชาสัมพันธ์จึงต้องพัฒนาสื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสื่อสารได้แบบทันทีทันใดหรือ […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อการประชาสัมพันธ์ 9-11 ก.ย.63

         สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร(สสส.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย(Social Media)เพื่อการประชาสัมพันธ์” ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ย.2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดย นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ร่วมด้วย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ บรรยายเรื่อง การประชาสัมพันธ์ และการอบรมจากทีมวิทยากรในหัวข้อ  “เทคนิควิธีการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์” โดย นายพานิชย์ ยศปัญญา บรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ในเครือมติชน และทีม ,  การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย นางสาวอรณีย์ รอดสวัสดิ์ และทีมจากโรงเรียนธุรกิจสารสนเทศ ,  การผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย(Social Media)เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย นายสุขสม ครองบุญเรือง โปรดิวเซอร์และแอดมินเพจ FEED และทีม  มีประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด พนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด พนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมสัมมนา กว่า […]

สภาเกษตรกรฯจัดโครงการอบรม “เพิ่มทักษะการประกอบการแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากสู่การตลาดวิถีใหม่( New Normal)” 24-26 ส.ค.63

          นายภาสันต์ นุพาสันต์​ ผู้ช่วย​เลขาธิการ​สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวภายหลังเปิดงานและบรรยาย​พิเศษ เรื่อง “ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์” ภายใต้โครงการอบรม “เพิ่มทักษะการประกอบการแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากสู่การตลาดวิถีใหม่( New Normal)” 24-26 ส.ค.63 ณ โรงแรมรอยัล พาวิลเลี่ยน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่า  เหตุจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการชะลอตัว โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้สินค้าเกษตรล้นตลาดจากการถูกยกเลิกคำสั่งซื้อ การชะลอการส่งออกสินค้า ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลง ช่องทางการกระจายสินค้ามีน้อย พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากการซื้อสินค้าตามตลาดท้องถิ่น หรือศูนย์การค้า มาเป็นการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น และการขนส่งสินค้าใช้ระยะเวลานาน จนทำให้สินค้าทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้ผลิต และผู้ประกอบการสินค้าเกษตร          ทั้งนี้ พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 มาตรา 11 (8) บัญญัติให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มอบให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กำหนดแนวทางพัฒนาเกษตรกร […]

1 2 3 4 22