ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมเสวนา “ฐานวิถีชีวิตเกษตรใหม่ จากตัวเร่งภายหลังสถานการณ์ COVID-19”

         เมื่อ​วันที่​ 28 พ.ค.2563 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์  ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นวิทยากรในงาน เสวนาทางวิชาการ เรื่อง ‘NEW Normal Agriculture accelerated by the COVID-19 ฐานวิถีชีวิตเกษตรใหม่ จากตัวเร่งภายหลังสถานการณ์ COVID-19’​  ร่วมกับ รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  , นายธวัชชัย สุขพิงค์ จาก วาสนาฟาร์ม  ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.สุดเขตต์ นาคะเสถียร​ คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดโดย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์  ชั้น 2  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน         […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมชี้แจงการเปิดร้านค้าบน platform lazada / shopee

          เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2563​ นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดประชุมผ่านระบบโปรแกรม zoom meeting ณ ห้องประชุม 2 สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อชี้แจงการเปิดร้านบนแพลตฟอร์ม shopee​ และ​ lazada​ ให้กับ​สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และ 146​ เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร​ ในการนำสินค้าเกษตร​ 431​ รายการ เปิดหน้าร้าน​บน​แพลตฟอร์ม​ขนาดใหญ่ระดับภูมิภาคดังกล่าว โดยมีวิทยากรจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD)​ นายเจษฎา บำเพ็ญอยู่ และ นางสาวสนติกาญจน์ กลิ่นสุวรรณ นักวิชาการพาณิชย์ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์”  ,  นางสาวสุพรทิพย์ กตัญญูบุญญาพงศ์  Senior Corporate Project บริษัท […]

สภาเกษตรกรฯประชุมร่วมกระทรวง อว. / ม.เกษตรศาสตร์ เรื่อง “การยกระดับทักษะเกษตรกรด้วยวิชาการบริหารจัดการ หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

         เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2563​ นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และคณะได้เข้าร่วมประชุมเรื่อง “การยกระดับทักษะเกษตรกรด้วยวิชาการบริหารจัดการ  หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพี สาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมกับ​ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตามนโยบาย Up-Skill / Re-Skill ของกระทรวงการอุดมศึกษา​ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร และผู้สนใจทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน ………………………………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

สภาเกษตรกรจังหวัดพังงา หนุนโครงการ “1 ตำบล 1 คลังอาหาร” ร่วมปันทุกข์เกษตรกร

          นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วประเทศทำให้เกิดผลกระทบกับเกษตรกรจากมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดโดยเฉพาะเรื่องของการทำการตลาดซื้อ/ขาย การกระจายสินค้า  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในทุกพื้นที่สภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดต่างเข้าร่วมแบ่งปันทุกข์ของเกษตรกร  ด้วยแนวคิดของสมาชิกและสภาเกษตรกรจังหวัดพังงาเกษตรกรต้องได้ประโยชน์ที่สุด หนึ่งในแนวทางช่วยปันทุกข์ให้เกษตรกรคือการประสานไปยังจังหวัดพังงาเพื่อนำผลผลิตของเกษตรกรร่วมสนับสนุนโครงการ “1 ตำบล 1 คลังอาหาร”  เพื่อทุกตำบลในจังหวัดพังงาประชาชนจะได้รับผลผลิตของเกษตรกรกระจายไปยังทุกหมู่บ้านหรือด่านคัดกรอง ประชาชนได้บริโภคผลผลิตจากเกษตรกรที่ทางจังหวัดนำไปมอบ เป็นการอุดหนุนเกษตรกรให้ได้ขายผลผลิตซึ่งอาจจะคุ้มทุนหรือได้กำไรเล็กน้อยแต่ก็เพื่อให้ผ่านพ้นช่วงภาวะวิกฤตนี้ไปให้ได้    โครงการ“1 ตำบล 1 คลังอาหาร”  นั้น ได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐ เอกชนและประชาชน ทั้งในจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งจากส่วนกลางช่วยกันบริจาค สมทบทุน และจากกองทุนในการจัดงานเกษตรแฟร์ของจังหวัดนำมาจัดซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่ประสบปัญหาเดือดร้อนจำหน่ายและกระจายผลผลิตไม่ได้ เช่น สับปะรดภูงา แตงโม ซึ่งระยะแรกที่สภาเกษตรกร​จังหวัด​พังงานำผลผลิตเข้าร่วมสนับสนุนโครงการฯ ได้แก่ สับปะรด จำนวน 2, 000 ลูก มังคุด จำนวน 500 กิโลกรัม           อย่างไรก็ตาม สภาเกษตรกรจังหวัดพังงา คาดการณ์ว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานฯ

         เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2563​ นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบรรยายเรื่อง “โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร” เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ “การพัฒนาบุคลากรเพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงภายใต้หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยเป็นการประชุมระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อพัฒนาบุคลากร ติดตามการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานในสถานการณ์ที่มีข้อจำกัดให้บรรลุเป้าหมาย การประชุมดังกล่าวมีการบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดย นางสาวหทัยรัตน์ ช่อชัยพฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มการกำกับดูแลการบริหารกิจการที่ดี , ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย นางนันทวัน ออไอศูรย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การเกษตรวิจัย ประเมินผลและส่งเสริมกิจการพิเศษ           นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้ในหัวข้อ เรื่อง อาทิ “กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ(กองทุนFTA)” โดยผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , การส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “เทคนิคการนำเสนอสินค้า และการสร้างความน่าเชื่อถือในการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” โดยผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้ เพื่อให้ภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติดำเนินการได้สำเร็จดังวัตถุประสงค์ต่อไป ………………………………………………………… ข่าว […]

สำนักงานสภาเกษตรกรฯจัด Big Cleaning ระหว่าง 30 เม.ย.- 1 พ.ค.63

       ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 1 พ.ค.2563 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำทีมผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากร สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning ณ สำนักงานสภา​เกษตรกร​แห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรา​นุสรณ์​ มหาวิทยาลัย​เกษตรศาสตร์​ บางเขน  เพื่อร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมสำนักงานให้มีบรรยากาศน่าทำงาน น่าอยู่  ทำความสะอาดพื้นที่  ครุภัณฑ์  ให้มีความพร้อมในการทำงาน รวบรวมเอกสาร จัดหมวดหมู่ จัดเก็บเพื่อสะดวกในการปฎิบัติงาน โดยเอกสารทุกอย่างที่ไม่ได้ใช้งานถูกรวบรวมเป็นสัดส่วนใส่กล่องนำไปเก็บไว้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี จ.ปทุมธานี …………………………………………………………….. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : วัชร มีแสงเงิน อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมระบบทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2563

         เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2563 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติระบบทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 1 และ 2 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สำหรับการประชุมครั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติได้วิเคราะห์สถานการณ์สินค้าเกษตรภายหลังสถานการณ์โควิด ,  ประสานความร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยและชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยในเรื่องการขนส่งสินค้าเกษตร  ,  ทำหนังสือเสนอกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการรับซื้อปาล์มตามโครงสร้างราคา ,  ผลักดันมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ต่อรัฐบาลทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว ,  การส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรขายผลผลิต/ผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์ เป็นต้น ………………………………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : วัชร มีแสงเงิน อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

เกษตรกรปาล์มมองภาครัฐไม่สามารถแก้ปัญหาตามห้วงเวลาที่เหมาะสม แค่ประวิงเวลา

          นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกร​จังหวัด​กระบี่  และประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สถานการณ์​การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ตอนนี้ส่งผลสินค้าเกษตรทุกกลุ่มแย่หมด ในพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มเองก็เช่นกัน ปาล์มน้ำมันราคาตกมาที่ 2.50 บาท ณ ลานเท ขณะที่เกษตรกรก็กำลังมีผลผลิตออกมาแต่ราคากลับตกต่ำ รายได้น้อยลงการจับจ่ายใช้สอยมีปัญหาระหว่างนี้ขอให้อดทนเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤต และขอให้มองวิกฤตเป็นโอกาส การทำสวนเกษตรบางกลุ่มอาจทำแค่ประมาณ 30-50% ตอนนี้สามารถทำได้เป็น 100%  เพราะรัฐบาลสนับสนุนให้ทำงานที่บ้าน เกษตรกรเข้าสวนทำไร่ ทำนาในพื้นที่ของตัวเองเติมเต็มให้ดีที่สุด ในภายภาคหน้าเชื่อแน่ว่าโรคต้องสลายหายไปสิ่งที่เกษตรกรได้ทุ่มเททำจริงจัง 100% ในขณะนี้ผลผลิตที่จะออกมาต้องดีในช่วงปลายทางข้างหน้าแน่นอน          นายพันศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ภายใต้การจัดการเรื่องปาล์ม 8 ปีเต็ม ปัญหา​หลักๆ คือ เกษตรกรนำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขไปยังหน่วยงานภาครัฐ​ที่เกี่ยวข้อง รับทุกเรื่องแต่ทำไม่ตรงตามห้วงเวลาที่เหมาะสม เช่น การเสนอเรื่องโครงสร้างราคาที่เป็นธรรม รัฐพยายามประชุมแล้วประชุมอีกแต่ไม่สามารถนำข้อมูลการปรับโครงสร้างราคามาใช้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายได้ การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาจึงล้มเหลว การติดมิเตอร์แบบเรียลไทม์​ โดยขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้กำหนดประกาศให้โรงสกัดหรือผู้ซื้อน้ำมัน ผู้ค้าน้ำมันต้องมีมิเตอร์ด้วยตนเอง  แต่หน่วยงานรัฐบอกว่าสามารถจะบังคับซื้อให้ติดตั้งได้ สุดท้ายเสนอเข้าครม.พิจารณาอนุมัติแต่กระทรวงการคลังไม่สามารถอนุมัติได้เพราะจะเอาเงินของราชการไปติดตั้งให้บริษัทไม่ได้ ต้องบังคับให้บริษัทติดตั้งเอง […]

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอมาตรการสร้างความเข้มแข็งภาคชนบทให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19

          นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ภาคการเกษตรเป็นภาคที่มีความสำคัญมากในด้านการผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงของชาติ เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ของชาติทุกครั้งภาคการเกษตรเป็นเบาะรองรับ ณ วันนี้ภายใต้วิกฤตโควิด-19 ภาคการเกษตรไทยยังคงทำหน้าที่ได้อยู่แต่ก็อ่อนแอมาก พึ่งตนเองไม่ได้ ล้มละลายทางเศรษฐกิจ การผลิตไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ หนี้สินรุงรังมาก อยากเห็นการแก้ปัญหาจากภาครัฐเพื่อให้ภาคเกษตรเป็นที่พี่งในระยะยาวได้ และสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคชนบท โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติได้เสนอมาตรการเยียวยาภาคการเกษตร คือ มาตรการระยะสั้น เงินสดที่จะส่งตรงถึงมือเกษตรกร ซึ่งเห็นด้วยกับมาตรการเยียวยานี้จากรัฐบาลเพราะจะมีผลให้กำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น เกิดกระแสเงินหมุนเวียน มีผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย ความเดือดร้อนน้อยลงหากได้ถึงระยะเวลา 6 เดือนจะยิ่งดี   และด้วยภัยแล้งที่เป็นปัญหาถมทับและซ้ำเติมจึงมีมาตรการเพิ่มเติม คือ ขอให้รัฐบาลพักหนี้ทั้งระบบ ไม่จ่ายทั้งต้นและดอกเบี้ย แต่ให้คงสภาพหนี้ไว้ระยะเวลา 6 เดือนเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤต โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในระหว่างพักหนี้ รวมทั้งขอให้ผ่อนปรนกรณีเช่า/ซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรไม่ให้เกิดการยึดคืนในระหว่างนี้   ทั้งนี้ ภาครัฐควรสนับสนุนให้การเกษตรในภาคชนบทปรับโครงสร้างให้มีความมั่นคง ยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งโครงสร้างการผลิตภาคครัวเรือนต้องมีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อจะลดแรงปะทะจากความเสี่ยงรอบด้าน สนับสนุนให้เกษตรกรได้มีความรู้ให้มากขึ้น ขอให้มีมาตรการ/นโยบายในการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) มีองค์ความรู้และงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเยอะมากอยู่แล้วสามารถนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตได้ แต่ที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานกลางทำหน้าที่เชื่อมประสาน สภาเกษตรกรแห่งชาติพร้อมทำหน้าที่ประสานให้ ขอเพียงรัฐบาลมีคำสั่งที่ชัดเจน ไม่งั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต่างคนต่างทำงานกันเหมือนเดิม […]

1 2 3 4 20