สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าหารืออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารเข้าพบนายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อหารือความร่วมมือภายใต้ประเด็น การบูรณาการในการทำงาน -จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล -จัดทำฐานข้อมูลด้านเกษตรกรรม -การสร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน/ตำบล -การแก้ปัญหาคนในครัวเรือนมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. โดยจะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในการดำเนินงานดังกล่าว …………………………………………… ข่าว   : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ  : บุษกร กิจโป้

เพราะไม่รู้กฎหมายจะอยู่ยาก สภาเกษตรกรฯจึงร่วมกับกระทรวงยุติธรรมเผยแพร่กฎหมายให้เกษตรกร

ในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 17 ต.ค.60 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่กฎหมายสู่เกษตรกรระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  กับสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม โดยนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม  เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้แก่เกษตรกร ประชาชน  โดยพัฒนารูปแบบ วิธีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย อันนำไปสู่เป้าหมายในการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ได้อย่างทั่วถึงและพอเพียง อันจะส่งผลให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ภายหลังการลงนามความร่วมมือว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ได้กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถแก้ปัญหาความไม่รู้ไม่เข้าใจกฎหมายของเกษตรกร ปัญหาการไม่ได้รับความยุติธรรม โดยวิธีการคือสำนักงานกิจการยุติธรรมจะนำสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรมาดำเนินการผลิตสื่ออย่างง่ายมอบให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาตินำไปสื่อสารถึงเกษตรกร ซึ่งสภาเกษตรกรมีเครือข่ายในพื้นที่ทั้งระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ นอกจากนั้นจะมีการสำรวจความต้องการรับรู้ของเกษตรกรว่ากฎหมายใดที่จำเป็นต้องใช้เพื่อแจ้งให้สำนักงานกิจการยุติธรรมนำไปทำสื่อเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรอย่างสอดคล้องกับความจำเป็นความต้องการ การใช้ชีวิตในปัจจุบันหากไม่รู้กฎหมายจะอยู่ยาก สับสน ด้านนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ของพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่ง ด้วยเกษตรกรมีโอกาสในการทำสัญญาต่างๆ เช่น กู้เงิน จำนอง ขายฝาก เกษตรพันธสัญญา และอื่นๆ หากไม่รู้ซึ่งข้อกฎหมายที่จำเป็นอาจเกิดความผิดพลาดได้ การลงนามครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทางกระทรวงยุติธรรมเองจะได้มีเป้าหมายในการเผยแพร่กฎหมายที่ชัดเจนมากขึ้น ดีกว่าที่จะคิดไปเองว่าเกษตรกรต้องการอะไรซึ่งอาจไม่ตรงกับความต้องการ …………………………………………………………. ข่าว […]

สภาเกษตรกรฯเกรงจะขัดแย้งขอให้ถอยฟังเสียงเกษตรกรก่อนปรับปรุง พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช

            นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า เรื่องการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542  เข้าใจได้ว่ากรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พยายามจะปรับปรุงตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช 1991 (UPOV 1991) แต่มีสิ่งน่าห่วงใยและกังวลอย่างยิ่งคือเรื่องนี้เกี่ยวพันกับชีวิตของเกษตรกรทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่พึ่งตนเองไม่ได้และเป็นเกษตรกรรายย่อย 

อุตสาหกรรมเลี้ยงสุกรต้องล่มสลาย หากฝืนนำเข้าชิ้นส่วนสุกรสหรัฐ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับหนังสือร้องเรียนจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติถึงการเปิดตลาดนำเข้าเนื้อสุกรและชิ้นส่วนจากสหรัฐอเมริกาซึ่งจะทำให้ราคาสุกรในประเทศตกต่ำ และได้หารือในประเด็นที่กระทรวงพาณิชย์มีแนวโน้มว่าจะผ่อนปรนและมีกระแสว่าจะยินยอมให้มีการนำเข้า ต้องยอมรับว่ามีความพยายามผลักดันจากฝั่งสหรัฐในการที่จะให้ไทยเปิดตลาดนำเข้าซึ่งประเทศฝั่งตะวันตกนั้นนิยมบริโภคสุกรบางชิ้นส่วน ส่วนที่เหลือ เช่น หัว ขา เครื่องใน จะไม่บริโภคจึงทำให้ชิ้นส่วนเหล่านั้นเหลือเป็นจำนวนมากจึงพยายามผลักดันส่วนที่ไม่บริโภคมาถึงประเทศฝั่งเอเชีย ทราบกันดีว่ารัฐบาลได้รับกระแสกดดันจากสหรัฐมาอย่างต่อเนื่อง  ในส่วนของสภาเกษตรกรฯมีจุดยืนชัดเจนว่าต้องปกป้องอาชีพของเกษตรกรโดยเฉพาะฟาร์มสุกรในประเทศส่วนใหญ่เป็นฟาร์มรายย่อย กลางเยอะ รายใหญ่มีส่วนแบ่งตลาดไม่ถึงครึ่ง เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในประเทศตามข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ระบุตัวเลขเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จำนวน 191,289 ครัวเรือน สร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้ประเทศหลายแสนล้านบาท โดยเฉพาะเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจพื้นที่  หากยินยอมให้มีการนำเข้ามาจะทำให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรทั้งหมดล่มสลายทันทีด้วยไม่สามารถจะสู้ราคาได้เลยเนื่องจากชิ้นส่วนสุกรที่สหรัฐไม่บริโภคนั้นจะขายในราคาขายทิ้ง ยกตัวอย่างประเทศเวียดนามได้เปิดโอกาสนำเข้าเมื่อหลายปีก่อนจนบัดนี้เป็นปัญหาใหญ่ของฟาร์มเลี้ยงสุกรซึ่งราคาตกลงมาเหลือครึ่งหนึ่ง ฟาร์มเกษตรกรรายย่อย รายกลาง รายใหญ่เสียหายทั้งหมดเป็นปัญหาแก้ไม่ตก ประเทศไทยควรจะต้องดูแล ปกป้องพิทักษ์เกษตรกรให้มีฐานะที่พออยู่ได้ เป็นอาชีพที่มีศักดิ์ศรีพึ่งตนเองได้เพื่อรัฐจะได้ไม่ต้องคอยอุ้มชู   ทั้งนี้ สภาเกษตรกรฯในฐานะตัวแทนเกษตรกรได้ทำหนังสือนำเรียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าห่วงใยในประเด็นนี้ หากมีการพิจารณาอนุญาตนำเข้าชิ้นส่วนสุกรจะต้องมีผลกระทบกับผู้เลี้ยงสุกรหลายแสนคนและผลผลิตทางการเกษตรอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอน อันจะส่งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย   อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 29 กันยายน 2560 สภาเกษตรกรฯจะเข้าร่วมประชุมกับทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นและทิศทางการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวโดยจะนำข้อสรุปเรียนนายกรัฐมนตรีต่อไป …………………………………………………………………….. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

สภาเกษตรกรแห่งชาติ MOU ร่วมสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค นำการเกษตรสู่รั้วอาชีวะ

ในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2560 (18 ก.ย.60)  ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภาค โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามกับ ผู้แทนสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร นายพรณรงค์ วรศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    นายประจักษ์ ทาสี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ นายคัมภีร์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ภายหลังการลงนาม นายประพัฒน์ได้กล่าวว่า จากสภาพการณ์ของประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่าปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์  คือการมีประชากรสูงอายุ 20% ของประชากรทั้งหมด ส่วนตั้งแต่ปี 2579 ประชากรไทยจะมีน้อยกว่าปัจจุบันและจะมีสัดส่วนประชากรสูงอายุ 30% เป็นสังคมผู้สูงอายุระดับสูงสุด  ซึ่งจะเกิดการสร้างภาระพึ่งพิงต่อวัยแรงงานและภาครัฐ ที่ต้องจัดสวัสดิการให้มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ และขยายตัวทางเศรษฐกิจ   ในภาคการเกษตรจากผลการศึกษาของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง “ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร “ […]

มติเห็นด้วยดันกฎหมายดูแลโคเนื้อเป็น พระราชบัญญัติ

นายวิทยา ประจันตะเสน ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวว่า จากที่สภาเกษตรกรแห่งชาติมีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการโคเนื้อแห่งประเทศไทย พ.ศ….. แล้วมอบให้คณะกรรมการด้านปศุสัตว์นำไปจัดเวทีรับฟังความเห็นนั้น คณะกรรมการด้านปศุสัตว์จึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น และเพื่อชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อ “ ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการโคเนื้อแห่งประเทศไทย พ.ศ…. ” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น โดยการจัดประชุมสัมมนาดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานหลายกลุ่มอาชีพ รวมทั้งจากสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย องค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เป็นต้น  ความคิดเห็นจะมี 2 ลักษณะ คือ ความจำเป็นที่จะร่างกฎหมายเป็นระดับพระราชบัญญัติ กับถ้าต้องการให้ออกเป็นกฏหมายได้เร็วควรเป็นพระราชกฤษฎีกาได้หรือไม่  ซึ่งหากมองว่าจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์กรขึ้นมาดูแลโคเนื้อและทำลักษณะโคนมออกมาเป็นพระราชกฤษฎีกาความเป็นไปได้จะง่ายกว่า  ในส่วนของเนื้อหาสาระมีการแสดงความคิดเห็นในมุมกว้างๆ อาทิเช่น ขอบเขตของกฏหมายที่อยากให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ คือการเลี้ยง ขยายพันธุ์ ดูแลพันธุ์ รวบรวมพันธุ์ การตลาด การแปรรูป  ด้านการนำเข้าโคเพื่อการบริโภคจากต่างประเทศควรเป็นระดับตลาดทั่วไป กับให้รวมถึงโคนม แพะ แกะ และกระบือ ซึ่งเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าควรครอบคลุมถึงการปศุสัตว์ การพัฒนาโคเนื้อให้สมบูรณ์ควรมีเครื่องมือในการพัฒนา เช่น คณะกรรมการวางยุทธศาสตร์ หรือหน่วยงานที่ดูแล […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติขับเคลื่อนแผนแม่บทร่วม ศอ.บต.

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า การขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560-2564 ถึงแม้จะผ่านมาช่วงระยะเวลาไม่นานนักแต่สภาเกษตรกรแห่งชาติได้นำแผนดังกล่าวมาขับเคลื่อนแล้ว ในหลายจังหวัดผู้ว่าราชการกับในส่วนของภาคประชาชนที่มีความพร้อมสภาเกษตรกรฯก็จะลงไปทำงานในพื้นที่นั้นๆ โดยกลุ่มจังหวัดที่มีความชัดเจนมากในการนำแผนแม่บทไปขับเคลื่อนร่วมกับประชาชนและทำแผนแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ของตนเองคือ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) โดยได้มีโอกาสพบกับผู้บริหารและได้หารือร่วมกันถึงการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับตำบล หมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน คือ ศอ.บต.เป็นหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย   สภาเกษตรกรฯจัดเรื่องคน , กระบวนการทำแผน ซึ่ง ศอ.บต.เห็นด้วย โดยจะเริ่มเชิญสมาชิกและที่ปรึกษาสภาเกษตรกรแห่งชาติใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา 4 อำเภอ มาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่ จ.ยะลา ภายในเดือนกันยายนนี้ เพื่อที่จะซักซ้อมความเข้าใจและวิธีทำงานร่วมกันก่อนที่จะกระจายไปทำงานในพื้นที่  ทั้งนี้ การขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะสามารถสร้างกระบวนการเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาของตัวเองและในการวางแนวทางการพัฒนาอาชีพการเกษตรของตัวเองในทุกตำบล หมู่บ้าน โดยทุกคนต้องหาจุดยืน ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ของตัวเองโดย ศอ.บต.จะเป็นพี่เลี้ยงในการสนับสนุน  ซึ่งเป็นความชัดเจนว่าการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯหากว่าส่วนราชการเห็นความสำคัญของเกษตรกรฐานรากและนำไปขับเคลื่อนในพื้นที่ จะเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรได้อย่างครบวงจรและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  เกษตรกรเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มและต่างกลุ่ม “ใครเร็วกว่าก็เดินนำไปก่อน แล้วก็จูงมือคนที่รู้น้อยกว่า เดินช้ากว่าเดินตามกันไป เราไม่ทิ้งใครให้อยู่ข้างหลังมาก พยายามเดินไปด้วยกัน เป็นกลยุทธสำคัญในการขับเคลื่อนความมั่นคง ยั่งยืนด้านการเกษตรตามทิศทางของแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม” นายประพัฒน์ กล่าว ………………………………………………………………. ข่าว […]

2 หน่วยงานหารือร่วมสร้าง “อุตสาหกรรมชุมชน”

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติพร้อมคณะผู้บริหารเข้าพบนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะผู้บริหาร เพื่อหารือความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยภายหลังการเข้าหารือ นายประพัฒน์ได้กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ “แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560-2564” ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปบูรณาการกับแผนงานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บท สภาเกษตรกรฯ ในฐานะเป็นองค์กรตัวแทนของเกษตรกรสาขาอาชีพต่าง ๆ จึงได้ขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการและคณะผู้บริหารของกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อร่วมพิจารณาหารือกำหนดแนวทางบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560-2564 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแนวทางการดำเนินงานที่สภาเกษตรกรฯ ได้นำเสนอกับกระทรวงอุตสาหกรรม คือ การพัฒนาให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้ โดยปรับเปลี่ยนจากผู้ผลิตขายวัตถุดิบให้เป็นผู้ประกอบการหรือที่เรียกว่าเกษตรอุตสาหกรรม ที่สามารถเชื่อมโยงจากการผลิตสู่การแปรรูปอย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ตอบรับและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน คณะทำงานนี้จะมีผู้แทนสภาเกษตรกรทำหน้าที่ชี้เป้าหมายเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรที่มีความพร้อม แล้วให้กระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการหน่วยงานนำความรู้  , เงินทุน เทคโนโลยี ลงไปส่งเสริมสนับสนุน และทั้งสองหน่วยงานเห็นตรงกันว่าให้เป็น “อุตสาหกรรมชุมชน” โดยจะเริ่มต้นดำเนินการเฉพาะจุดที่มีความพร้อม ไม่ทำงานแบบวงกว้าง  ทั้งนี้ เมื่อชี้เป้าหมายถูกต้องระบบการพัฒนาตรงตามความต้องการเป็นลักษณะ “ยิงถูกเป้าเกาถูกที่”  จึงเป็นที่หวังได้ว่าย่อมเกิดผลอย่างแท้จริง เมื่อทำได้เศรษฐกิจระดับฐานรากจะขับเคลื่อนทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง ยั่งยืน สำหรับข้อจำกัดที่เป็นกฎระเบียบของกระทรวงอุตสาหกรรมอันทำให้เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรไม่สามารถดำเนินการตามนี้ได้นั้น รัฐมนตรีได้แจ้งในการหารือว่าให้แต่ละหน่วยงานไปรวบรวมเพื่อขอแก้ไขทั้งระบบ ……………………………………………………………………….. […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าหารือรมต.กระทรวงอุตสาหกรรม

วันนี้ (31 สิงหาคม 2560) นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารเข้าพบ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะผู้บริหาร เพื่อหารือความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 กระทรวงอุตสาหกรรม

1 13 14 15 16