สภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาการแพทย์แผนไทยยื่นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาตรา 5 ประกอบร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย และคณะ  เข้ายื่นหนังสือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาตรา 5 ประกอบร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวมทั้งขอบคุณและให้กำลังใจนายสมชาย แสวงการ และคณะ ที่ได้มีการผลักดันร่าง พ.ร.บ. เพื่อปลดล็อกกัญชาและกระท่อมเป็นยารักษาโรคได้ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1  โดยนายสมชาย แสวงการ และนายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือดังกล่าว ……………………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต

สภาเกษตรกรฯ MOU.สอท.เสริมแกร่งภาคเกษตรกรรม

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) โดยนายสุพันธุ์  มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ขณะที่นายศักดิ์ชัย  อุ่นจิตติกุล ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร และว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องบอร์ดรูม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเสริมความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการตลาด เป็นการพัฒนาภาคเกษตรให้ผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อการส่งออก และพัฒนาผลผลิตไปสู่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมาบริหารจัดการผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด นับเป็นความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคต ……………………………………………………………………. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : วัชร มีแสงเงิน อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมหารือและเปิดตัว “องค์กรกัญชา เพื่อการป้องกัน รักษาโรค”

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุมหารือและเปิดตัว “องค์กรกัญชาเพื่อการป้องกันรักษาโรค” ณ ห้องประชุม 301 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. โดยได้เสนอให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมเป็นกรรมการสนับสนุนกฎหมายที่สนช.เสนอ ซึ่งตามพ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 11(5) สภาเกษตรกรฯมีหน้าที่ในการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่น ผลผลิตทางเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรกรรม / จัดตั้ง”องค์กรกัญชาเพื่อการป้องกันรักษาโรค (Medical Cannabis Organization)” โดยมีสถานที่ตั้งในเขตพระโขนง กทม. / จัดตั้งศูนย์กลางบำบัดรักษาโรคด้วยกัญชาและกระท่อมในประเทศไทย / รัฐบาลต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงและรักษาตนเองตามรัฐธรรมนูญมาตรา 47 / ห้ามต่างชาติจดสิทธิบัตรกัญชาและกระท่อมเป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อให้นักวิจัยไทยได้มีโอกาสวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากกัญชาให้เท่าทันต่างชาติ / จะจัดเวทีเสวนา เรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรม และสรรพคุณของกัญชาและกระท่อม ในวันที่ 20 ธ.ค.2561  เป็นต้น  โดยจะนำเรื่องเข้าประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติและดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติจะทำบันทึกถึงนายกรัฐมนตรี ถึงแนวทางวิจัยและพัฒนาพืชกัญชาและกระท่อมเพื่อการบำบัดรักษาโรคด้วย     […]

สภาเกษตรกรฯเสริมทัพร่าง พ.ร.บ.ข้าวฯ ฉบับ สนช.

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายสมศักดิ์ คุณเงิน ประธานคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ….. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมคณะทำงานร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ….. เข้ายื่นความเห็นของสภาเกษตรกรต่อร่าง พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ….. ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  รัฐสภา โดยพลเอกดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์และนายอิสระ ว่องกุศลกิจ รองประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ รับความเห็นเรื่องดังกล่าว ภายหลังการยื่นความเห็นฯนายสมศักดิ์ คุณเงิน ประธานคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ….. สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติในฐานะที่เป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนเกษตรกรมีความห่วงใยเรื่องข้าว ชาวนา เป็นพิเศษอยู่แล้ว ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และมีความเห็นว่ามีหลายประเด็นที่ควรเพิ่มเติมเพื่อให้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น   ความเห็นโดยภาพรวมคือ ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวควรครอบคลุมกระบวนการทั้งการผลิต การตลาด การแปรรูป หรือต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำให้ครบวงจร ซึ่งในฉบับร่างฯของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)นั้นครอบคลุมต้นน้ำ แต่กลางน้ำและปลายน้ำยังไม่ครอบคลุม สภาเกษตรกรแห่งชาติโดยคณะทำงานฯ อยากเติมในส่วนนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเห็นควรว่าพี่น้องชาวนาควรมีกองทุนข้าวและชาวนาซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่คณะทำงานฯอยากให้มีเพื่อที่จะสามารถนำเงินไปใช้ในแง่การส่งเสริม ศึกษา วิจัยและพัฒนา และสามารถนำเงินมาใช้เป็นเหมือนสวัสดิการหรือบำนาญของชาวนาได้ด้วยในอนาคต  โดยให้รัฐบาลประเดิมกองทุน 20,000 ล้านบาท แล้วมีรายได้จากค่าธรรมเนียมในการส่งออกข้าวตัดมาเป็นสัดส่วนคอยเติมตลอดจนเงินจากพระราชบัญญัติงบประมาณเข้ามาเสริมก็จะทำให้กองทุนนี้เติบโตและประโยชน์กลับคืนสู่ชาวนา กระบวนการผลิตหรือพัฒนาข้าว   อีกเรื่องคือพื้นที่ปลูกข้าว 50,000 ไร่ขึ้นไปให้รัฐบาลประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร การปลูกข้าวและเกษตรกรรมยั่งยืน […]

สภาเกษตรฯ ตั้งองค์กรดันกัญชาถึงมือเกษตรกร

            นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรฯสนใจเรื่องกัญชารักษาโรคมาหลายปี เพราะเกษตรกรเป็นโรคเรื้อรังยิ่งเกษตรกรใช้ยาเคมีสารเคมีเกษตรเยอะก็ยิ่งเจ็บป่วยและเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงมาก สภาเกษตรกรฯอยากเห็นเกษตรกรสามารถที่จะบำบัดตนเองได้ด้วยกัญชา เพราะว่าพิสูจน์มาช้านานแล้วว่าได้ผล ที่สำคัญคือต้นทุนไม่แพงและกัญชายังเป็นโอกาสของเกษตรกรสามารถสร้างอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ให้กับตนเองและประเทศชาติ กัญชาที่ซื้อ-ขายในตลาดโลกคุณภาพดีกิโลกรัมละหลายหมื่นบาท กัญชาที่ผลิตจาก สปป.ลาว อย่างน้อยกิโลกรัมละ 5,000 บาท ประเทศไทยสามารถสร้างความมั่งคั่งได้จากพืชเกษตรกัญชาได้  หลายเดือนที่ผ่านมานี้ภาครัฐเหมือนจะยอมรับ เหมือนจะปลดล็อกแต่ตามลึกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่โดยตรงพยายามบิดเบือนเรื่องที่สภาเกษตรกรแห่งชาติพยายามนำเสนอมาตลอด และจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาหาประโยชน์จากสารสกัดกัญชารักษาโรค  รวมทั้งการเปลี่ยนกัญชา , กระท่อม จากยาเสพติดประเภท 5 ให้เป็นยาเสพติดตามบัญชีรายชื่อประเภท 2 นั้น หลังจากที่ศึกษาแล้วก็ต้องตกใจกัญชากลับกลายเป็นสารเสพติดประเภทเดียวกับมอร์ฟีนซึ่งโทษแรงมากและสั่งโดยแพทย์แผนปัจจุบันสกัดโดยบริษัทข้ามชาติเท่านั้นจึงจะสามารถขึ้นทะเบียนได้  ซึ่งตรงนี้สภาเกษตรกรแห่งชาติไม่เห็นด้วย ชัดเจนว่าเอื้อประโยชน์ต่อทุนใหญ่และบริษัทข้ามชาติ มีรายละเอียดเยอะมากที่สามารถจะคิดได้อย่างนั้น ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการขึ้นทะเบียนยา การขออนุญาต ยุ่งยากเกินกว่าเกษตรกรและผู้ประกอบการในประเทศไทยจะเข้าถึงได้ ถ้าปล่อยไปผู้ป่วย , ลูกหลานในอนาคตจะเสียใจเพราะจะไม่มีโอกาสเข้าถึงยากัญชารักษาโรคเลยนอกจากคนมีเงินเท่านั้น   อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2561 เวลา 13.30 น. สภาเกษตรกรแห่งชาติได้จัดประชุมเครือข่ายที่สนใจเรื่องกัญชารักษาโรค ทั้งแพทย์ ผู้มีความชำนาญ […]

คณะทำงานพิจารณาร่างพ.ร.บ.ข้าว พ.ศ….. สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมเสริมทัพร่าง พ.ร.บ.ข้าวฯ

          เมื่อวันที่ 6 พ.ย.61 คณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ…..นำโดยนายสมศักดิ์ คุณเงิน ประธานคณะทำงานพิจารณาร่างพ.ร.บ.ข้าว พ.ศ….. สภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมคณะทำงานร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ….. ณ ห้องประชุม 201 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนายกฤชธนา ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรการค้าข้าว กระทรวงพาณิชย์ ร่วมให้ความคิดเห็น โดยคณะทำงานฯเตรียมเสนอข้อมูลเพิ่มเติม ในประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษปลูกข้าวแบบเกษตรกรรมยั่งยืนในแต่ละอำเภอที่มีพื้นที่ทำนาเกิน 25,000 ไร่ขึ้นไป และเสนอจัดตั้งกองทุนพัฒนาข้าวและชาวนาทุนประเดิม 20,000ล้านบาท  ให้ชาวนามีสวัสดิการ บำนาญให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี และจะรีบเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ( สนช.)พิจารณาประกบร่างพ.ร.บ.ข้าวฯของรัฐบาลและ สนช.ต่อไป ……………………………………………….. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : วัชร มีแสงเงิน อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต

ธกส.เข้าหารือสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อเตรียมนำ 600 องค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเข้าสู่กระบวนการพัฒนาก่อนเข้าถึงแหล่งทุน

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.61 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ บุษยะกนิษฐ์    ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ ห้องประชุม 3 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้าหารือเพื่อเตรียมนำ 600 องค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าสู่กระบวนการพัฒนากับ ธกส.ก่อนเข้าถึงแหล่งเงินทุน  และในโอกาสนี้ ธกส.ได้เชิญให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมจัดงาน “สานพลังปฏิรูปภาคเกษตรไทย โดยกลไกตลาดอย่างยั่งยืน” โดยนำผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรเข้าร่วมออกบูธ ระหว่างวันที่ 23 – 25 พ.ย.61 ณ เมืองทองธานี ด้วย …………………………………………………………………………………….. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : วัชร มีแสงเงิน อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต

สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้ารับรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันออมแห่งชาติ

ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้ารับโล่เกียรติคุณ รางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2561 จากนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง           ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล่าวภายหลังเข้ารับรางวัลว่า อาชีพเกษตรกรทำงานเหนื่อยหนักทั้งชีวิตแต่ไม่มีสวัสดิการเหมือนกับอาชีพอื่น การออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)เป็นวิธีการที่เกษตรกรสามารถใช้เป็นหลักประกันในชีวิตหลังวัย 60 ปีได้ รวมทั้งแรงงานนอกระบบ ที่มีอายุ 15 –  60 ปี  ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3 ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ยังไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาลสามารถร่วมออมกับ กอช. และยังได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลเพิ่ม 50 – 100% […]

เกษตรกรชุมชนตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี กินกะลามะพร้าว ขายกิโลละพัน!

          นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการนำปฏิรูปภาคการเกษตรของสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยให้เกษตรกรแปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แล้วจึงขาย เป้าหมายต่อไปคือการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปซึ่งเห็นว่าการทำให้พื้นที่การเกษตรเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นการตลาดที่ดีช่องทางหนึ่งจึงประสานงานกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีเพื่อเรียนรู้การบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)(อพท.) ณ วิสาหกิจชุมชนตะเคียนเตี้ย (บ้านร้อยเสา) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ซึ่งได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ในอดีตชุมชนตะเคียนเตี้ยมีอาชีพทำนา น้ำสมบูรณ์ตลอดทั้งปีแต่ต่อมาน้ำที่ใช้ทำนาเริ่มไม่เพียงพอ ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงหันไปปลูกมะพร้าวเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว จนปัจจุบันมีการทำเกษตรผสมผสานมากขึ้น แต่มะพร้าวยังถือเป็นพืชหลักของชุมชนโดยสามารถใช้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวได้หลากหลายและที่สร้างชื่อให้กับชุมชนคือ “แกงไก่กะลา” โดยนางอภิญญา ทิพนาค (ป้าแป๊ด) อายุ 54 ปี ชาวบ้านตะเคียนเตี้ยผู้ปลูกมะพร้าวพันธุ์หมูสีซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองเล่าให้ฟังว่า ปลูกมะพร้าวพันธุ์ดังกล่าวพื้นที่ 2 ไร่ มะพร้าวหมูสีเป็นพันธุ์ดั้งเดิมของที่นี่เป็นพันธุ์กินผลอ่อน น้ำมีรสชาติหวานแต่ไม่หอม ที่รอบหัวจุกมะพร้าวจะเป็นสีขาวเมื่อดึงขั้วจุกออกจะมีสีชมพูยังไม่มีเนื้อมะพร้าวเป็นกะลาอ่อนรสชาติกรุบ กรอบ มัน หวานอ่อน หอมมะพร้าวอ่อน อร่อย หากรอบขั้วจุกมะพร้าวเป็นสีเขียวจะมีเนื้อมะพร้าวใช้กินไม่ได้เพราะกะลาจะมีรสฝาด คนในชุมชนตะเคียนเตี้ยกินกะลามะพร้าวอ่อนกันมานาน และขายเป็นมะพร้าวกินผลอ่อนโดยนำกะลามาบริโภคเป็นอาหารราคาขายอยู่ที่ลูกละ 25-30 บาท ซึ่งกะลามะพร้าวอ่อนจะเก็บได้เมื่อลูกมะพร้าวออกทะลาย 2-3 เดือน ใน 1 ปีจะมีผลผลิต 12 ทะลายต่อต้น […]

1 12 13 14 15 16 21