สภาเกษตรกรแห่งชาติย้ำจุดยืนร่าง พรบ.ปาล์มฉบับเกษตรกรที่แท้จริง

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ และคณะ ได้เข้าพบนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยื่นหนังสือยืนยันร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม พ.ศ…. ฉบับของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ภายหลังการเข้าพบนายพันศักดิ์ได้กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม พ.ศ…. มีขึ้นจากการเสนอของสภาเกษตรกรแห่งชาติซึ่งมีการรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 แล้วมอบให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติมีความเห็นสอดคล้องกันว่าร่างฉบับที่ผ่านการตรวจพิจารณามีการปรับแก้ในประเด็นสำคัญหลายเรื่อง เช่น โครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ หรือเรื่องกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มที่แก้ไขให้มีแหล่งรายได้จากเงินงบประมาณอย่างเดียว รวมทั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันได้ถูกปรับลดลงมากขาดการมีส่วนร่วมไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ โดยเฉพาะคณะกรรมการผู้แทนภาคเอกชน 7 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน มาจากรัฐมนตรีแต่งตั้งแทนการสรรหาจากคณะกรรมการเป็นความไม่ครบถ้วนของทุกภาคส่วน  สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงยื่นหนังสือเพื่อยืนยันในประเด็นดังกล่าวรวมถึงในหมวด 4 ประเด็นที่กำหนดให้เกษตรกรต้องปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ที่เหมาะสมตามเขตการปลูกของกระทรวงเกษตรฯ และในหมวด 5 ผู้ประกอบการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเป็นการทำให้ร่างเดิมกำหนดเป็นโครงสร้างของอุตสาหกรรมปาล์มทั้งระบบ มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ช่วยให้สามารถควบคุมความสมดุลปาล์มน้ำมัน ป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม ควบคุมการนำผ่านแดน และยังทำให้รัฐบาลสามารถมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีได้ทั้งระบบ แต่ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา “ ประเทศไทยไม่เคยมีกฎหมายด้านปาล์มน้ำมัน สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดโครงการสัมมนา การพัฒนาสายพันธุ์กัญชาพืชสมุนไพรไทยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และภาคเกษตรกรรม “กัญชาไทย ใครได้ประโยชน์?”

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานโครงการสัมมนา การพัฒนาสายพันธุ์กัญชาพืชสมุนไพรไทยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และภาคเกษตรกรรม  “กัญชาไทย ใครได้ประโยชน์?” เพื่อให้ประชาชน ได้ทราบถึงความหลากหลายของสายพันธ์กัญชา และสรรพคุณทางยาของแต่ละสายพันธุ์ โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ หน่วยงานราชการ เครือข่ายภาคประชาสังคมภาคเอกชน และเกษตรกรในการร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องไมดาส บอลรูม โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต หลักสี่ กรุงเทพฯ ……………………………………………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : วัชร มีแสงเงิน อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต

สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุม ครั้งที่ 7/2561

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพ ฯ  โดยในการประชุมได้รับทราบแผนงาน / ผลงานของคณะกรรมการประจำสภาเกษตรกรแห่งชาติ , ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ….  , ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่) พ.ศ… , พิจารณาเห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  , การจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกัญชาเพื่อการป้องกันรักษาโรค  และสนับสนุนโรงเพาะชำกล้าไม้ชุมชน โดยมีประเด็นที่น่าสนใจคือ ที่ประชุมเห็นว่าพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติม เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสู่เกษตรอุตสาหกรรมที่ต้องร่วมกันหาทางแก้ไข และเรื่องรณรงค์การใช้น้ำมัน B 100 สำหรับรถยนต์ดีเซล เพื่อช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้ราคาสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ โดยเตรียมการจัดกิจกรรม “ B 100 แรลลี่ กระบี่-กรุงเทพฯ” …………………………………………………………………………….. ข่าว :  วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “ กัญชาไทย ใครได้ประโยชน์? ” 20 ธ.ค.นี้

          สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานโครงการสัมมนา การพัฒนาสายพันธุ์กัญชาพืชสมุนไพรไทยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และภาคเกษตรกรรม  “กัญชาไทย ใครได้ประโยชน์?”  ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องไมดาส บอลรูม โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต หลักสี่ กรุงเทพฯ           อภิปรายภาคเช้า เรื่อง “ความหลากหลายของสายพันธุ์กัญชาและสรรพคุณทางยา รวมทั้งภูมิปัญญาในการอนุรักษ์พัฒนาพันธุ์” โดย                                   […]

ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการค้าอิสราเอลเข้าหารือสภาเกษตรกรแห่งชาติถึงแนวทางถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอิสราเอลกับเกษตรกรไทย

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายดะกัน อโลนี ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชฑูตอิสราเอล เข้าพบนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรระหว่างประเทศอิสราเอลกับเกษตรกรไทย โดยในเบื้องต้นเห็นชอบร่วมกันในการจัดเวทีให้มีการพบกันของผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีระบบจัดการน้ำ การจัดการฟาร์ม เพื่อการเกษตร กับผู้นำเกษตรกรที่สนใจ ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ………………………………………………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : โสวัจ อาทรเมทนี อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต

สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมงานสัมมนาสานสัมพันธ์วัฒนธรรมและธุรกิจไทย – ชานซี

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมคณะ เข้าร่วมงานสัมมนา “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมและธุรกิจไทย – ชานซี หรือ  2018 Belt and Road Fair of Shaanxi Specialties”  ณ โรงแรมแชงกรีล่า กทม. โดยนางฉาง หยานหลิง รองอธิบดีกรมการคลังมณฑลซานซี เป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งในการจัดงานดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างมณฑลชานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน กับประเทศไทยโดยสมาพันธ์พลเมืองฐานราก , สมาคมไทย-จีน , สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , สภาเกษตรกรแห่งชาติ  , กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาทางการผลิต และจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรระหว่างกัน และมีการเจรจาการค้าระหว่างนักธุรกิจของทั้งสองประเทศ ………………………………………………………….. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : อุดมศักดิ์ ทองสดุดี อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต

สภาเกษตรกรฯเข้าร่วมรับฟัง “การปรับตัวของชาวนาไทยยุคหลังนโยบายจำนำข้าว ปี 2557”

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การปรับตัวของชาวนาไทยยุคหลังนโยบายจำนำข้าว ปี 2557”  โดย รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง หัวหน้าโครงการวิจัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)พญาไท กรุงเทพฯ เพื่อศึกษารูปแบบ บทเรียนและเงื่อนไขการปรับตัวของชาวนาในพื้นที่จริง ปฏิสัมพันธ์ของสังคมชาวนาต่อนโยบาย และพิจารณานโยบายที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อทิศทางการปรับตัวของชาวนา เพื่อพัฒนาตัวแบบทางเลือกในการปรับตัวของชาวนาและสังคมเกษตรในโครงสร้างชนบทต่อไป ……………………………………………….. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : อุดมศักดิ์ ทองสดุดี อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต

“กัญชา” รอกฎหมาย สภาเกษตรกรฯดันปลูก สภาอุตสาหกรรมฯรับสกัด

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.)เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการตลาด เป็นการพัฒนาภาคเกษตรให้ผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อการส่งออก และพัฒนาผลผลิตไปสู่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมาบริหารจัดการผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด นับเป็นความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคต ซึ่งกลุ่มเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา เป็นต้น และได้หารือกันว่าถ้ามองที่ความพร้อมนำร่องทำโซนนิ่งควรเป็น “สับปะรด” เพราะเกษตรกรมีความพร้อมหากเป็นพืชอื่นจะคุมโซนนิ่งต้องใช้เวลามากกว่านี้ กลุ่มไม้เศรษฐกิจ เช่น ไม้สัก ไม้พะยูง ไม้มะค่า ไม้ชิงชัน ไม้ยาง ไม้ไผ่ เป็นต้น  กลุ่มผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออก เช่น ทุเรียน ลำไย มังคุด มะม่วง กล้วยหอม ส้มโอ เป็นต้น ซึ่งตลาดประเทศจีนตอนนี้ให้ความสนใจมังคุด ส้มโอเป็นอย่างมาก กลุ่มพืชพลังงาน  เช่น อ้อย และปาล์มน้ำมัน เป็นต้น กลุ่มพืชสมุนไพรทางการแพทย์และเวชสำอาง เช่น […]

สภาเกษตรกรฯร่วมออกบูธ “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.” กลางสยามสแควร์

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเปิดงาน “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.” โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและเข้าเยี่ยมชมบูธ “สภาเกษตรกรฯ” ที่นำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำสมุนไพรใบบัวบกวัดสโมสร และวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางกร่าง ม.4  จ.นนทบุรี มาวางจำหน่าย งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมด้วยวิทยาศาสตร์ฯ ใน 4 ด้าน คือ สร้างคน แก้จน เสริมแกร่ง สู่ภูมิภาค ด้วยหวังกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระยะสั้นและระยะยาว ……………………………………………………………………. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : วัชร มีแสงเงิน อำนวยการข่าว : เดชา บุญโต

1 11 12 13 14 15 21