สภาเกษตรกรฯร่วมยกระดับอาชีพเกษตรกรรมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย รองศาสตราจารย์ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มี นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา ศาสตราจารย์ ดร.สันติ  แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล เป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่จากสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยภายหลังการลงนาม ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ ได้กล่าวว่า ความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.) ในครั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานจะกำหนดแผนงานหรือโครงการเพื่อสนับสนุนการให้ความรู้และความชำนาญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมองค์กรเกษตรกร ส่งเสริม สนับสนุนการนำผลงานวิจัยด้านการเกษตร สู่ภาคปฏิบัติในระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประชาชน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตการแปรรูปและการตลาดเพื่อยกระดับอาชีพ คุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และเพื่อส่งเสริมให้บุตรหลานเกษตรกร เกษตรกร […]

สภาเกษตรกรฯร่วมกับ ป.ป.ส. จัดเวทีพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติดทั่วประเทศ

          ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โดยทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในโทษ พิษภัยของยาเสพติด เข้าใจงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีส่วนร่วมในการชักชวน แนะนำผู้เสพและผู้ติดยาเข้าสู่ขบวนการบำบัด และช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสาร นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ. ศ.2553 ที่กำหนดบทบาทภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติตามมาตรา 11(8) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรซึ่งที่ผ่านมามีความร่วมมือระหว่างกันด้วยดี โดยในปี 2560 และปี 2561 ในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันสร้างความเข้าใจกับบุคลากรเพื่อการทำงานในระดับพื้นที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องของโทษและพิษภัยยาเสพติดรวมทั้งการป้องกันภัยจากยาเสพติดในระดับจังหวัด อำเภอ และชุมชนต่อไป สำหรับในปีงบประมาณ 2562 นี้ สำนักงาน ป.ป.ส.ได้สนับสนุนการจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด เป้าหมายเพื่อให้มีการสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรเพื่อป้องกันภัยยาเสพติดระดับตำบลฯ ได้ตระหนักถึงพิษภัยด้านยาเสพติดจนเกิดภูมิคุ้มกันในตนเองและครอบครัวขยายผลสู่ชุมชน รวมทั้งการถ่ายทอดข้อมูลด้านยาเสพติดให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ซึ่งในการดำเนินการโครงการจะแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วน คือการบรรยายสถานการณ์ปัญหายาเสพติด […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุม ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยในการประชุมได้รับทราบผลการประชุมคณะทำงานศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายเกษตรพันธสัญญา กรณีปัญหาและข้อบกพร่องของระบบเกษตรพันธสัญญา , ความคืบหน้าแนวทางการศึกษาเพื่อประกอบการจัดทำรูปแบบการส่งเสริมและการสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร , การรับพระราชทานโล่รางวัลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สรุปผลการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำตามข้อเสนอสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช , การขับเคลื่อนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ , ข้อหารือเกี่ยวกับสิทธิในการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุกรณีดำรงตำแหน่งต่างๆในสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติ ………………………………………………………………….. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : วัชร มีแสงเงิน

สภาเกษตรกรฯ จัดเวทีกัญชาที่สกลนคร ถิ่นกัญชาดีที่สุดในโลก

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในการเปิดงานโครงการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ โรงแรมพี.ซี.พาเลซ จังหวัดสกลนคร ว่า “กัญชา” เป็นพืชสมุนไพรที่มีมาแต่โบราณ มีการนำมาใช้จนเป็นตำรับยาพื้นบ้าน ทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผย กว่าสี่สิบปีที่ผ่านมาหลังจากมีการใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 การใช้ประโยชนจากกัญชาได้ถูกควบคุม ให้เป็นยาเสพติด การใช้ประโยชน์ทางคุณค่าของสมุนไพรจึงน้อยลง แต่ยังคงถูกใช้ในตำราของชาวบ้านเพื่อการพึ่งพาตนเอง ในพื้นที่เทือกเขาภูพาน ที่เป็นแหล่งกำเนิดกัญชาพื้นบ้าน เช่น พันธุ์หางกระรอก  พันธุ์ฝอยทอง พันธุ์หางเสือ โดยเฉพาะพันธุ์หางกระรอก ได้มีการนำไปใช้กระจายไปทั่วโลกจนยอมรับว่าเป็นแหล่งผลิตที่ดีที่สุดในโลก  ทั้งนี้ ในช่วงแรกเรื่องกลไกของกฎหมายประชาชนมักสับสน ไม่อยากให้หลงประเด็น และเข้าสู่วังวนของการทำผิดกฎหมาย  ในการจัดโครงการขับเคลื่อนการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ที่สภาเกษตรกรฯจัดขึ้น หากมีข้อสงสัย คลางแคลงในกฎหมาย ขั้นตอน วิธีการ ในการใช้กัญชาเพื่อเป็นยารักษาโรค  ให้สอบถามกับวิทยากรที่นำความรู้มากมายมาถ่ายทอดหรือสอบถามไปยังสภาเกษตรกรจังหวัดแต่ละจังหวัดซึ่งพร้อมเป็นพี่เลี้ยงและพร้อมบอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ท่าน ด้าน ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวเสริมว่า แนวทางการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ในประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดขอบเขตการปลูกและใช้เพื่อการสาธารณสุขสมัยใหม่ เพื่อใช้กัญชานำไปสกัดเป็นยาเพื่อการแพทย์และการวิจัย และระบบการผลิตเพื่อสกัดสารเป็นยา ซึ่งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ต้องการให้ปลูกและใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์กับเกษตรกรได้เข้าถึงการรักษาโรคแบบพึ่งตนเองโดยใช้เป็นพืชสมุนไพร และเป็นการกระจายรายได้รวมทั้งเป็นการรักษาสายพันธุ์กัญชาพื้นเมืองไว้กับกลุ่มเกษตรกร […]

“ประพัฒน์” ฝันขับเคลื่อนงาน “กัญชา” ก่อนหมดเวลาขึ้นทะเบียนให้สะเทือนทั้งแผ่นดิน!

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติ(สกช.)จัดโครงการขับเคลื่อน “การพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” โดยกระจายทั่วประเทศ เริ่มเวทีแรกที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เวทีต่อไปเป็นจังหวัดสกลนคร วันที่ 1 เมษายน 2562 ที่โรงแรมพี.ซี.พาเลซ สกลนคร ต่อด้วยจังหวัดอุทัยธานี และนครศรีธรรมราช เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้เข้าใจในมาตรการของรัฐที่จะมีผลบังคับใช้เรื่องการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อยกระดับกัญชาจากยาเสพติดสู่ยารักษาโรค ผู้เข้าร่วมโครงการฯจะได้ทราบถึงนโยบายของสภาเกษตรกรแห่งชาติถึงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และจะได้ทราบถึงมาตรการของรัฐบาลเกี่ยวกับองค์ความรู้และวิชาการด้านกฎหมายและกระบวนการผลิต รวมทั้งการเพาะปลูกและใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อรักษาโรค ตลอดจนการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ภายใต้กรอบกฎหมายที่ถูกต้อง ทั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติขับเคลื่อนเรื่อง “กัญชา” มาตั้งแต่ปี 2559 จัดเวทีแรกที่อาคารพึ่งบุญ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคนได้รับรู้ว่ากัญชานั้นรักษาโรคได้และได้อย่างไร ถึงแม้เกิดการสะดุดด้วยเข้าใจกันคลาดเคลื่อนแต่ก็ถือเป็นโอกาสดีที่ได้ชี้แจงและเผยแพร่ความรู้ความจริงสู่ประชาชนทั้งประเทศ จนถึง ณ วันนี้ต้องยอมรับว่าคนไทยมีความรู้เรื่องกัญชาอย่างมีนัยยะสำคัญ รวมถึงการนำไปสู่การออกกฎหมายซึ่งให้เวลาขึ้นทะเบียน 90 วัน ซึ่งขณะนี้สภาเกษตรกรจังหวัดได้ลงพื้นที่ไปสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย สัมภาษณ์ ตอบแบบสอบถาม ถ่ายรูป รายละเอียดเก็บเอกสารทั้งหมดแล้วตั้งใจไปยื่นจดทะเบียนพร้อมกันทั้งประเทศในวันเดียวก่อนหมดเขต 17 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงให้สะเทือนทั้งแผ่นดิน ให้ได้รับรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการ “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร”

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้จัดพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการ “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร” ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ………………………………………………………………….. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : วัชร มีแสงเงิน

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดโครงการอบรม “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร” ณ จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.62 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดโครงการอบรม “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  โดย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการสร้างสื่อสำหรับการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ในยุคดิจิตัล” และ นายกฤษฎา ไกรพานนท์ ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างศักยภาพในการทำตลาดออนไลน์” ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตคลิปวีดีโอเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์  พัฒนาทักษะและเทคนิคการผลิตคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของเกษตรกรให้กับพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด พนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 94 คน ………………………………………………………………….. ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : วัชร มีแสงเงิน

สภาเกษตรกรฯเผยผลกระทบจากกฎหมายเกษตรพันธสัญญา

            นายคงฤทธิ์ บัวบุญ ประธานคณะทำงานศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายเกษตรพันธสัญญา สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 ได้ประกาศและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ซึ่งพบว่ากระบวนของระบบเกษตรพันธสัญญายังมีปัญหาเกิดขึ้นในพื้นที่    สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่ศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายเกษตรพันธสัญญา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 โดยคณะทำงานฯมีอำนาจ หน้าที่คือ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและสภาพปัญหาที่มีผลต่อการทำเกษตรพันธสัญญา เสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไข โดยจัดทำข้อเสนอเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิให้กับเกษตรกร เสนอหลักเกณฑ์ มาตรการและวิธีการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน เป็นต้น  ซึ่งจากปัญหาในพื้นที่ รวม 2 เรื่องหลักคือ การประชาสัมพันธ์  ความรู้ด้านกฎหมายของระบบเกษตรพันธสัญญา เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เข้าใจขั้นตอนของการทำข้อตกลงสัญญาซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตร ผู้ประกอบการต้องขึ้นทะเบียน  ความกังวลต่อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม  ซึ่งในเรื่องนี้นายสุรศักดิ์  เหลืองอร่ามกุล หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับเรื่องไปกำหนดแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรรับทราบสาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  เช่น การทำสัญญา  รวมถึงการแจ้งข่าวสารในพื้นที่ เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเกษตรพันธสัญญา โดยขอความร่วมมือให้สภาเกษตรกรจังหวัดซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกรทำความเข้าใจกับเกษตรกรในเรื่องนี้ด้วย กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยปัญหาข้อพิพาท เกษตรกรมีความเกรงกลัวต่ออิทธิพลของผู้ประกอบการในการเผชิญหน้า […]

กลุ่มเกษตรกรลงชื่อกว่า 10,000 ราย ขอนายกฯชะลอใช้ภาษีเกษตร 5 ปี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2562) กลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน(ฉบับที่ 629) พ.ศ.2560 ได้รวมตัวกันที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อเข้ายื่นเอกสารรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบและร้องขอให้พิจารณาช่วยเหลือ จำนวนกว่า 10,000 ราย โดยมีนายสาธิต สุทธิเสริม หัวหน้าฝ่ายประสานมวลชน ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับมอบดังกล่าว  ภายหลังการยื่นเอกสารนางเยาวมาลย์​  ค้าเจริญ​  ประธานคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 629) พ.ศ.2560 ได้แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักเป็นการเหมาที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน(ฉบับที่ 11) พ.ศ.2502 จากเดิมหักได้ ร้อยละ 85 เปลี่ยนมาให้หักได้ร้อยละ 60 ซึ่งมีผลกระทบต่อเกษตรกรที่ประกอบอาชีพภาคเกษตร เช่น การทำป่าไม้ สวนยาง ไม้ยืนต้น การจับสัตว์น้ำ การทำเกษตรกรรมพืชล้มลุก การเลี้ยงสัตว์ การทำนาเกลือ ทั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการร้องขอจากเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรต่างๆ เช่น สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ เครือข่ายโคเนื้อ กลุ่มชาวไร่อ้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์-เพชรบุรี สมาคมประมงแห่งประเทศไทย […]

1 9 10 11 12 13 21