สภาเกษตรกรอุตรดิตถ์หนุนเกษตรกรขายผลิตภัณฑ์เกษตรภายใต้สถานการณ์โควิด

          นายบัญชา อรุณเขต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ที่ขยายลุกลามไปทั่วส่งผลกระทบและความความเดือดร้อนอย่างหลากหลาย  ด้านเกษตรกรเกิดปัญหาสินค้าล้นตลาดและขาดรายได้ในการลงทุนและดำเนินชีวิต สถานการณ์ดังกล่าวสภาเกษตรกรแห่งชาติได้สนับสนุนให้สภาเกษตรกรจังหวัดเข้าช่วยเหลือเกษตรกรและหาช่องทางทำการตลาดเพื่อเกษตรกรจะได้ขายผลผลิตและผลิตภัณฑ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลผลิตจากพื้นถิ่นของจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ หรือการแนะนำจำหน่ายแบบออนไลน์ รวมทั้งการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยภายใต้ชื่อ “ตลาดพืชผัก อาหารปลอดภัย จังหวัดอุตรดิตถ์” ด้วย           ขณะที่ นางนิตยา  แก้วคอน เจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ “กล้วยพรจากแม่” 1 ในเกษตรกรที่สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ลงพื้นที่สำรวจ เปิดเผยว่า ที่บ้านทำสวนกล้วยอยู่ 11 ไร่ เป็นแปลงเกษตรปลอดสารพิษทั้งหมด และส่วนใหญ่ปลูกเป็นสายพันธุ์กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง เนื้อแน่น เหนียว ปริมาณน้ำที่อยู่ในเนื้อผลกล้วยไม่มากเกินไปหรือไม่สวกน้ำทำให้เวลานำเข้าเตาอบจะประหยัดเวลา ผลกล้วยขนาดกำลังพอดี รวมทั้งมีความหอมในตัวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “กล้วยพรจากแม่” เกิดจากความทรงจำดีๆสมัยเด็ก “กล้วยชิ้นเล็กในโหลแก้วแม่” ความอร่อยจากขนมของแม่ที่ไม่เคยลืมและยังคงส่งต่อจนถึงปัจจุบันด้วยการต่อยอดมาเป็น […]

ประธานสภาเกษตรกรฯชี้ คู่แข่งหายใจรดต้นคอ ขอให้เกษตรกรปรับตัวเชิงคุณภาพ

            นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ท่ามกลางวิกฤตการณ์รอบด้าน ณ ปัจจุบัน ไวรัสระบาด covid-19 ที่ยังไม่สงบและมีแนวโน้มระบาดในรอบที่ 3 ซึ่งก็จะทำให้เศรษฐกิจในประเทศชะงักงันไปอีกระยะหนึ่ง ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกมีผลกระทบถึงสินค้าเกษตรไทยหลายรายการ เช่น ราคาข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด พืชไร่  ไม้ผลมีทั้งโอกาสดีและไม่ดี  ด้านภาคปศุสัตว์ดีต่อเนื่องในหลายปัจจัย เช่น วิกฤตคู่แข่ง  โรคระบาดของประเทศเพื่อนบ้าน ความต้องการอาหารปศุสัตว์ของโลกเพิ่มมากขึ้น ทำให้เป็นโอกาสของเกษตรกร แต่ขอให้ระมัดระวังในการดูแลอย่างจริงจังยิ่งยวดต่อสุขภาพสัตว์ให้มีการป้องกันโรคระบาดสัตว์เต็มรูปแบบ 100% เพราะรายได้จะดีต่อเมื่อปศุสัตว์ในมือมีสุขภาพดีด้วย    สำหรับเกษตรกรชาวนา ชาวไร่ ค่อนข้างหนักหน่วงในเวลานี้ขอให้ลองหารายได้เสริมในพื้นที่ของตนเอง เช่น การปลูกพืชหลังนา ยกตัวอย่างที่จังหวัดลำปางพื้นที่หลายชุมชนปลูกทานตะวันขายเมล็ดได้ผลดี ขอให้เกษตรกรหาข้อมูลว่าจะสร้างรายได้สร้างอาชีพใหม่ๆเป็นส่วนเสริมหรือหลักในพื้นที่ของตนเองได้อย่างไร    ขณะที่เกษตรกรที่ปลูกไม้ผลถึงเวลาแล้วที่จะต้องพัฒนาคุณภาพเพราะบัดนี้คู่แข่งตามท้ายมาห่างๆไม่นานจะหายใจรดต้นคอ  ด้วยเหตุคนซื้อหลักมีประเทศจีนเจ้าใหญ่เจ้าเดียว เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่สามารถพัฒนาคุณภาพผลไม้ให้หนีห่างคู่แข่งได้อนาคตเกษตรกรก็จะเหนื่อย การดูแลก่อนเก็บเกี่ยว หลังเก็บเกี่ยว ต้องดูแลตามหลักวิชาการอย่างแท้จริง ผลไม้ไม่มีคุณภาพต้องคัดออกเป็นผลไม้ตกเกรดหรือผลอ่อนไม่มีคุณภาพต้องไม่ส่งขาย ทั้งนี้ มีทางเดียวเกษตรกรต้องปรับตัวและปรับตัวเชิงคุณภาพ สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพให้ได้เพื่ออนาคตของอาชีพเกษตรกรจักได้ดำรงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป …………………………………………………….. ข่าว : วัฒนรินทร์  […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2564 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานและดำเนินการประชุม           สำหรับการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อทราบ ได้แก่  การแพร่ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา  ,  การเตรียมความพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และแนวทางการส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด ด้านสมุนไพร  ,  พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ….  ,  แนวทางการเก็บข้อมูลการประเมินผลผลิตปาล์มน้ำมันในแต่ละพื้นที่จังหวัดที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์  เรื่องเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย ข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตพืชสวนภายใต้สถานการณ์โควิด-19  ,  ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนพืชและอาชีพเสริมรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ,  ขอความเห็นชอบหลักการในการจัดทำข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบบัญชีของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ,  การทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการประจำสภาเกษตรกรแห่งชาติ […]

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมงาน “การประชุมเชิงปฏิบัติการกัญชาในอุตสาหกรรมสุขภาพและการจับคู่เจรจาธุรกิจส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด”

          เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2564 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา  เข้าร่วมงาน “การประชุมเชิงปฏิบัติการกัญชาในอุตสาหกรรมสุขภาพและการจับคู่เจรจาธุรกิจส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติด” ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  พร้อมด้วยเกษตรกรผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา 5 กลุ่ม เข้าร่วม  ซึ่งนอกจากในงานมีการประชุมดังกล่าวแล้ว ยังมีบรรยายหัวข้อ “การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชาและกัญชง”  การเสวนา “สายพันธุ์ การปลูก และคุณภาพกัญชาไทย”  รวมทั้งการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างวิสาหกิจชุมชนและโรงงานผู้ผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  การจัดแสดงนิทรรศการสายพันธุ์ การปลูกและคุณภาพกัญชาไทย จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาอีกด้วย         […]

คณะทำงานด้านข้าวและชาวนาไทย สภาเกษตรกรฯจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันชาวนาไทย ครั้งที่ 1/2564

         เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2564 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะนายกสมาคมสถาบันชาวนาไทย เป็นประธานเปิดการประชุม คณะทำงานด้านข้าวและชาวนาไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ และการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันชาวนาไทย ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  โดยมีคณะกรรมการ และคณะทำงาน 31 คน เข้าร่วม    เพื่อหารือถึงการสร้างความมั่นคงให้อาชีพชาวนาไทยแบบยั่งยืนไม่เป็นภาระภาครัฐด้วยการร่างนโยบายระยะยาวด้านข้าวและชาวนา พร้อมด้วยวาระ เรื่องเพื่อทราบ อาทิ แนวทางการขับเคลื่อนสมาคมฯ  การเข้าร่วมประชุมกำหนดราคาข้าว  เรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ พิจารณาการบริหารงานของสมาคมฯ  การสรรหาองค์กร บุคคลทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นผู้สนับสนุนพร้อมช่วยเหลือชาวนาไทย เป็นต้น …………………………………………………………. ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย ภาพ : วัชร  มีแสงเงิน

สภาเกษตรกรแห่งชาติแนะ “เปลี่ยนปัญหาเป็นรายได้” หนุนเกษตรกรทำเศรษฐกิจคู่ขนาน

          นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบแรกคนไทยตื่นตระหนกทั้งประเทศ ล็อกดาวน์ เคอร์ฟิว  การค้าขายถูกจำกัด ระบบขนส่งทั้งหมดแทบปิดลง เกษตรกรเดือดร้อนมากสภาเกษตรกรแห่งชาติจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเยียวยาโดยตรงด้วยการจัดสรรเม็ดเงินลงไปคนละ 5,000 บาท /เดือน เป็นเวลา 3 เดือน ต้องขอบคุณรัฐบาลที่ฟังเสียงความเดือดร้อนของเกษตรกร ส่วนการระบาดรอบนี้ต้องบอกว่าภาครัฐหละหลวมเรื่องของการจัดการแรงงานต่างด้าวไม่ดีพอ แต่ก็จะเห็นได้ว่าเราเริ่มปรับตัว ตื่นตระหนกน้อยลง กิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ได้ถูกปิดทั้งหมด เกษตรกรรู้วิธีป้องกัน ดูแลตัวเองและเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิดได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งการปรับตัวมาศึกษาเรียนรู้และทดลองค้าขายในระบบออนไลน์มากขึ้น โดยสภาเกษตรกรได้ลงไปให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่องการใช้แอปพลิเคชันให้เป็นในปีแรก ปีถัดไปเกษตรกรต้องพยายามลงมือทำเองให้ได้ คาดว่าหลังสถานการณ์โควิด-19 เรื่องกิจกรรมการเกษตรกับการขายสินค้าออนไลน์จะแพร่หลายมากขึ้นในกลุ่มเกษตรกร ทั้งนี้ จะมีเกษตรบางสาขาที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ เกษตรกรที่ผลิตพืชผักที่อายุการเก็บเกี่ยวน้อย เรื่องการขนส่ง การผ่อนปรนด่าน เพราะบางจังหวัดด่านเยอะจริงจังมาก เกษตรกรส่งผลผลิตไม่ทันเกิดความเสียหาย และที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ด้านการส่งออก ไม่สะดวก ตู้คอนเทนเนอร์ไม่เพียงพอทำให้สินค้าเกษตรราคาตกลง           สภาเกษตรกรแห่งชาติสนับสนุนให้เกษตรกรทำอาชีพเสริม ทำเศรษฐกิจแบบผสมหรือเศรษฐกิจคู่ขนานในพื้นที่ของเกษตรกร […]

สภาเกษตรกรเตรียมจัด “มหกรรมอาหารที่มีส่วนผสมของพืชกัญชา” 19 มี.ค.นี้ ขณะ “ประพัฒน์” ทำนาย “กัญชา” ปีหน้ากระเพื่อมใหญ่

          นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปางได้จัดประชุม ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อหารือแนวทางการนำใบกัญชามาใช้ในการประกอบอาหารและต่อยอดเพิ่มมูลค่ากระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  จังหวัดลำปาง  สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเมืองเขลางค์นคร และผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดลำปาง จำนวน 20 ร้าน และภาคีเครือข่าย มีมติเห็นชอบจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยว ประชาชน ผู้สนใจ ได้ชิม ชอปปิง  ผลิตภัณฑ์จากกัญชา ได้ลองลิ้มรสกัน ในงาน “มหกรรมอาหารที่มีส่วนผสมของพืชกัญชา” วันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ บริเวณลานรถม้า เซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง  โดยภายในงานจะมีเมนูอาหารพื้นเมืองอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง ที่สร้างความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจน เช่น ไส้อั่วที่มีส่วนผสมของกัญชา […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom conference

          ระหว่างวันที่ 22-25 ก.พ.2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom conference  กับตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 108 คน  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 59 คน  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 24 คน และตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 22 คน รวมทุกตำแหน่ง จำนวน 213 คน ณ ห้อง 608 – 610  ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน       […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

        เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2564 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยในช่วงเช้า นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ 1 เป็นประธานดำเนินการประชุม  และในช่วงบ่าย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานดำเนินการประชุม           สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระ เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการเกษตร , ความคืบหน้าแนวทางการขับเคลื่อนปัญหาที่ดินเกษตรกร , สรุปผลการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร , การเสนอให้จัดทำโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก , การขับเคลื่อนงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไตรมาสที่ 1 , โครงการสนับสนุน […]

1 2 3 23