สภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดโอกาสให้ห้องปฏิบัติการกลางเข้าพบ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

          เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้การต้อนรับนางสาวนลินี  สุรดินทร์กูร ผู้อำนวยการส่วนพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด และทีมงาน โดยมีนายศรีสะเกษ  สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายชยพล  ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายณรงค์รัตน์  ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และผู้บริหาร เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ได้แนะนำบริการในด้านต่างๆรวมถึงแนวทางด้านความร่วมมือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของทั้งสองหน่วยงานนำสู่ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่อไป     “สภาเกษตรกรแห่งชาติให้ความสำคัญกับปัญหาและความต้องการของพี่น้องเกษตรกรเสมอ จึงได้พยายามประสานและหารือกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แพลตฟอร์ม www.konnthai.com เพื่อการบริหารจัดการข้าวตามแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจ ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

         นายศรีสะเกษ  สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แพลตฟอร์ม www.konnthai.com เพื่อการบริหารจัดการข้าวตามแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศเศรษฐกิจ ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยนายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยมี นายณรงค์  คงมาก ผู้แทนจาก บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคมเกษตรกรลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด เป็นวิทยากรอบรม บรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ เรื่อง “การใช้งานระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรครัวเรือน (ERP-เกษตร)” , “การใช้ระบบงานการขาย การตลาด ระบบงานหน้าร้าน หรือ ANT (ประมูล ตกลงราคา หรือจับคู่ซื้อขาย)” และ “การใช้งานระบบไลน์ OA เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม” โดย นายนันทวิทย์  จักสาน ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแนวทางการส่งเสริมเกษตรฐานรากเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไก่แบบครบวงจร

           นายศรัณย์พงศ์  ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยถึง การลงนามความร่วมมือภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล”  ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ว่า ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแนวทางการส่งเสริมเกษตรฐานรากเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไก่แบบครบวงจร โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมด้วยภาคีเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย   สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดปัตตานี (Agritech and Innovation Center : AIC)   บริษัท เอ.ซี.เอฟ แอนด์ คอนเทนเนอร์ โฟรเซน ฟาร์ม จำกัด  และ บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด  ซึ่งภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยนายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ตนในฐานะกำกับดูแลสภาเกษตรกรจังหวัดภาคใต้เข้าร่วมบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการทำงาน ซึ่งทุกฝ่ายมีเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตอาหารฮาลาลที่มีคุณภาพสูง […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบันทึกบัญชีในระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบันทึกบัญชีในระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การเบิกจ่ายเงิน และการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานในระบบออนไลน์ และยังไม่เคยอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การเบิกจ่ายเงิน และการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานในระบบออนไลน์ โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้กำหนดจัดฝึกอบรมดังกล่าวในระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด           ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานบรรจุใหม่ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการบันทึกบัญชี การเบิกจ่ายเงิน และการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานในระบบ การฝึกอบรมการขึ้นระบบงาน (Go Live) การปิดงบการเงิน และการรายงานแผน/ผล การปฏิบัติงาน […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมเกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 PDPA

         เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายศรัณย์พงศ์  ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและบรรยายในการประชุมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 PDPA พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ           ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 PDPA ตามข้อบัญญัติของกฎหมาย สิทธิ ขอบเขตในการนำข้อมูลไปใช้ทั้งกรณียินยอมและยินยอมภายใต้กฎหมายของส่วนงานนั้นๆ การคุ้มครองและข้อยกเว้น บทลงโทษ สิ่งที่บุคคลควรระวังในการนำข้อมูลทั้งกรณียินยอม และยินยอมภายใต้กฎหมายไปใช้ และสิ่งที่องค์กรควรระวังเมื่อนำชุดข้อมูลมาใช้ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การบังคับใช้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะของราชการ รวมทั้ง กำหนดมาตรการคุ้มครองข้อมูลความมั่นคงของรัฐ และข้อมูลอันเป็นความลับของราชการ กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย เพราะเป็นกฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อและนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานร่วมกับ สศก.หลักสูตร “การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ประเมินผลและติดตามข้อเสนอเชิงนโยบาย”

นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวบรรยายพิเศษ “บันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับสำนักเศรษฐกิจการเกษตร” และกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ประเมินผลและติดตามข้อเสนอเชิงนโยบาย” ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายฉันทานนท์  วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิด  กล่าวรายงานโดย นายศรัณย์พงศ์  ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมด้วยบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 595 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด          นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวภายหลังว่า พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 เป็นกฎหมายที่ให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพในการคุ้มครอง รักษาผลประโยชน์เกี่ยวกับการผลิต […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานร่วมกับ สศก.

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวบรรยายพิเศษ “บันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับสำนักเศรษฐกิจการเกษตร” และกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ประเมินผลและติดตามข้อเสนอเชิงนโยบาย” ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายฉันทานนท์  วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิด  กล่าวรายงานโดย นายศรัณย์พงศ์  ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมด้วยบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 595 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด       […]

สภาเกษตรกรฯประชุมแนวทางความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับ 3 สมาคม

          เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  เป็นประธานในการประชุม “แนวทางความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม” ระหว่าง  สภาเกษตรกรแห่งชาติ  สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B)  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ           ทั้งนี้ เพื่อประชุมแนวทางความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม  และเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการฯระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่ประชุมมีมติให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติยกร่างบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกัน เพื่อกำหนดบทบาท ภารกิจ และแนวทางการขับเคลื่อนต่อไป ………………………………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย ภาพ […]

“ประพัฒน์” มองวิกฤตอาหารโลก เป็นทั้งวิกฤตและโอกาส

       นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เผยถึงกรณีผลกระทบที่เกิดจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวและยืดเยื้อ มีผลทำให้หลายประเทศเกิดวิกฤตขาดแคลนอาหารและห้ามส่งออก รวมไปถึงราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพราะทั้งประเทศรัสเซียและยูเครนเป็นประเทศผู้ส่งออกธัญพืชรายใหญ่ของโลกซึ่งเป็นสินค้าหมวดอาหารทั้งอาหารคนและอาหารสัตว์จะส่งผลทำให้เกิดภาวะขาดแคลนและราคาสูง  ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารและสินค้าเกษตรมีเกษตรกรรายย่อยอยู่จำนวนมาก สิ่งที่เป็นผลกระทบกับเกษตรกรและคนไทยทั้งประเทศ คือ สินค้าหมวดอาหารและราคาพลังงานที่สูงขึ้นนั่นหมายความว่าปัญหาเงินเฟ้อจะตามมา  และมั่นใจว่าสถานการณ์นี้ราคาธัญพืชของไทยก็จะราคาสูงขึ้นเช่นเดียวกัน รวมทั้งพืชตระกูลแป้ง เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง หรืออ้อย น้ำตาล ก็ดีขึ้นด้วย สิ่งที่เป็นทั้งวิกฤตและโอกาสหากรัฐบาลบริหารด้วยความเข้าใจก็จะสามารถสร้างโอกาสและลดวิกฤตในแง่ผลกระทบได้ เม็ดเงินจะไหลกลับสู่ประเทศและเกษตรกร จึงฝากถึงรัฐบาลโดยเฉพาะส่วนราชการที่ดูแลเรื่องนี้ขอให้บริหารอย่างเข้าใจ ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการส่งออกสินค้าเกษตร ขอให้เจรจาและสร้างอำนาจต่อรองอย่างมีน้ำหนัก เพราะต่อจากนี้ไปตลาดจะเป็นของผู้ขายซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของตัวเองได้และจะทำให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นภาวะสมดุลก็จะกลับคืนมา          “สถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ไม่น่าไว้วางใจและไม่มั่นใจว่าจะอยู่ยาวนานแค่ไหน ถ้ายืดเยื้อออกไปก็จะมีผลกระทบอีกหลากหลายรุนแรงมากขึ้นตามมา ฝากถึงเกษตรกรและท่านทั้งหลายกรุณาใช้จ่ายอย่างประหยัด ใช้เท่าที่จำเป็น อาหารถ้าสามารถที่จะผลิตบริโภคเองได้ทั้งในครอบครัวและชุมชนก็จะบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนลงได้ เน้นพึ่งตัวเองให้มากๆ สินค้าเกษตรหลายตัวที่สามารถจะสร้างรายได้ให้ดีขึ้นก็ควรเร่งขยายผลเพื่อสร้างโอกาสให้ตนเอง และควรศึกษาหาข้อมูลข่าวสารให้ดี เพราะหากว่ารีบขายออกไปก็อาจทำให้เสียโอกาสแต่หากมีข้อมูลข่าวสารที่ดีพอก็จะสามารถสร้างอำนาจต่อรองให้กับตัวท่านเองและประเทศชาติได้ในอนาคต” นายประพัฒน์   กล่าว           ————————————————– ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย ภาพ : วัชร  มีแสงเงิน อำนวยการข่าว […]

1 2 3 31