สำนักงานสภาเกษตรกรฯประชุมหารือร่วมกับ สสน. เรื่อง “การบริหารโครงการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน” ผ่านระบบ ZOOM

         เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2564 นายภาสันต์  นุพาสันต์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดการประชุมหารือทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(zoom) เรื่อง “การบริหารโครงการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน” ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย นายชยพล  ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ดร.รอยบุญ  รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) และทีมงาน พร้อมด้วยหัวหน้าสภาเกษตรกรจังหวัด/ตัวแทน 25 จังหวัด เข้าร่วม            ทั้งนี้ เพื่อร่วมวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน โดยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและใช้หลักทฤษฎีใหม่และแนวทางพระราชดำริในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนผลผลิตและรายได้ของชุมชน ในพื้นที่ชุมชนนำร่องจัดการน้ำของสภาเกษตรกรจังหวัด โดยมีการติดตามผลงานในปี​ 2563​ และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีร่วมกันในปี​ 2564 …………………………………………………………. ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย ภาพ : สมชาย  มารศรี

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

         เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2563 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุม  สำหรับการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อทราบ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องจังหวัดขอนแก่น , ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินจากกลุ่มสภาเกษตรกรจังหวัดในภาคกลาง และการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จากคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ 1/2563 , ข้อเสนอแนวทางการดำเนินโครงการ “1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” , โครงการสนับสนุน SME รายย่อย  เรื่องเพื่อพิจารณา การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการด้านประมง(ครั้งที่ 9) , การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 , การแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน ปรับปรุงแก้ไข ข้อบังคับ […]

5 หน่วยงานบูรณาการสร้างความเข้มแข็งชุมชนพื้นที่ภาคใต้

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามบันทึกความร่วมมือ “เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน”  กับ พลตรีจำรัส สังขะวร รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4   ดร.ปรเมษฐ์ จินา รองประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 11   ดร.วิริยะ แต้มแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคใต้   นายทวี สร้อยสิริสุนทร เลขาธิการสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายประชาสังคมชุมชนท้องถิ่นภาคใต้  ณ โรงแรมชฎา แอด นคร จังหวัดนครศรีธรรมราช         นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ในการลงนามความร่วมมือ “เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน” ระหว่าง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 , สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ , สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)​ ภาคใต้ , สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายประชาสังคมชุมชนท้องถิ่น ภาคใต้ , […]

วิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ไม่รู้จะยุติเมื่อไหร่ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติขอเกษตรกรจงมีสติ ศึกษาข้อมูลรอบด้าน แล้วปรับการผลิต เพื่อก้าวผ่านให้ได้

          นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ท่ามกลางวิกฤตการณ์โควิด-19 ระบาดตั้งแต่ต้นปีจนถึงบัดนี้สถานการณ์เหมือนจะดีขึ้น แต่ไม่มีใครยืนยันได้ว่าจะยุติเมื่อไหร่  ทุกคนทุกฝ่ายได้รับผลกระทบหมด พร้อมทั้งมีเสียงกล่าวว่าภาคเกษตรกรรมมีผลกระทบน้อยมาก  ความจริงคือภาคเกษตรกรรมได้รับผลกระทบตรงๆในหลายแง่มุมทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่น  ภาคการท่องเที่ยวหายไปเลย นักท่องเที่ยวไม่มีเข้าประเทศไทย อาหารที่เกษตรกรผลิตได้จะไปขายใคร  ด้านการตลาด การขนส่งสินค้าก็มีอุปสรรคค่อนข้างมาก  ขอบคุณรัฐบาลที่กรุณาจัดสรรเงินลงไปเพื่อผ่อนคลายความเดือดร้อนอุ้มชูเยียวยาพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ           นอกจากสถานการณ์ covid-19 แล้ว วิกฤตการณ์เวลานี้ที่พี่น้องเกษตรกรเผชิญอยู่อีกเรื่องคือราคาพืชผลเกษตรไม่ดีเลย  เช่น ข้าว ข้าวโพด  ยกเว้นปศุสัตว์  สิ่งที่อยากให้เกษตรกรคิดทบทวนคือแผนการผลิตว่าจะสามารถสร้างอาชีพเสริมอะไรได้บ้าง เพื่อให้มีรายได้เข้ามาหลากหลายทางนอกจากการปลูกพืชทางเดียว ยกตัวอย่าง สภาเกษตรกรจังหวัดลำปางพยายามปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโพดขายเป็นอาหารสัตว์ ปรับเป็นผลิตเพื่อขายเป็นพันธุ์ข้าวโพด โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และให้ทำภาคปศุสัตว์เพิ่มเติม เช่น เลี้ยงไก่พื้นเมือง แพะ แกะ เศษเหลือจากข้าวโพดก็นำมาเป็นอาหารภาคปศุสัตว์ได้   รวมทั้งส่งเสริมการปลูกไผ่เพื่อเป็นอาชีพเสริม เพราะสามารถขายหน่อ ลำไผ่  แปรรูปทำผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิดมาก  ซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติก็มีมาตรการในการส่งเสริมแนวความรู้ให้พี่น้องเกษตรกรอยู่เตลอด หากเกษตรกร ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ www.nfc.or.th […]

สำนักงานสภาเกษตรกรฯประชุมชี้แจงแนวทางการเข้าร่วมโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย

         เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายรัตนะ  สวามีชัย  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมด้วย นายมานิต จตุจริยพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการสนับสนุน SME รายย่อย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นายณัฐวุฒิ คงทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)  ประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM ครั้งที่ 5/2564 เพื่อชี้แจงแนวทางการเข้าร่วมโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย กับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม 1 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน          ทั้งนี้ ด้วยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ในการเปิดรับคำขอสินเชื่อโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อยระยะที่ 3  กรอบวงเงิน 2 พันล้านบาท ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเห็นว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร กลุ่มเกษตร […]

สำนักงานสภาเกษตรกรฯร่วมประชุมบูรณาการจัดทำแผนพัฒนา SME เกษตร ร่วมกับภาคีเครือข่าย

          เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายรัตนะ  สวามีชัย  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมบูรณาการจัดทำแผนงานพัฒนา SME เกษตร ธ.ก.ส.ร่วมกับเครือข่ายภายนอก ประจำปีบัญชี 2564 จัดโดย สำนักส่งเสริม พัฒนา SME และ Startup ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ณ ห้องประชุมรวยเพชร โรงแรมมารวย การ์เด้น กทม.  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฯลฯ เป็นต้น           ซึ่งการประชุมได้นำเสนอนโยบายแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการสถาบันเกษตรกร หน่วยงานเครือข่ายนำเสนอภารกิจและแผนงานในการสนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบการ SME เกษตร สถาบันเกษตร พร้อมแนวทางการบูรณาการแผนงานร่วมกับ ธ.ก.ส. โดยสรุปแนวทางบูรณาการ ได้แก่ แผนเพิ่มประสิทธิภาพ […]

สภาเกษตรกรฯจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรกระบวนการ แผนพัฒนาการเกษตร ระดับชุมชนสู่ความยั่งยืน” ระหว่าง 12-13 พ.ย.63

          เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายรัตนะ  สวามีชัย  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรกระบวนการ แผนพัฒนาการเกษตร ระดับชุมชนสู่ความยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563  และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กรอบการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาภาคการเกษตร ชุมชนสู่ความยั่งยืน ปี 2564” ณ ห้องบอลรูม บี โรงแรมมารวย การ์เด้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสภาเกษตรกรในการจัดกระบวนการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการจัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะ  เพื่อทำความเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล และข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ  เพื่อให้บุคลากรของสภาเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดกระบวนการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย  โดยมีวิทยากรร่วมให้ความรู้ อาทิ ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อบริการ (Innovation for Service) เพื่อการพัฒนาชุมชน”  , นายอนันต์  ภู่สิทธิกุล ประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย และทีมงาน บรรยายหัวข้อ “การพลิกฟื้นกระบวนการเพื่อเพิ่มศักยภาพและการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่วิถีชีวิตใหม่”  , […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมเรื่องการจัดสวัสดิการพนักงาน ครั้งที่ 3

        เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายภาสันต์  นุพาสันต์  รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ  จัดประชุม เรื่อง การจัดสวัสดิการพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3​ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ          ในการประชุมแจ้งเรื่องการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำกัด  ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร  , ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก  ,  ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก ,  จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีพ ,  ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น อาทิเช่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กรชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ ,  ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน  และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของสมาชิก […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมพนักงาน(ส่วนกลาง)

         เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร เปิดประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (ส่วนกลาง)​ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมกำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบติงานและแผนการใช้งบประมาณ ปี 2564        ทั้งนี้ ในการประชุมแจ้งเรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ แนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ความคืบหน้าแนวทางการบริหารพัสดุตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณ ปี พ.ศ.2565  การประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ.2563  ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ.2564 เป็นต้น   รวมทั้งเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่างๆ   ติดตามความคืบหน้า Reskill / Up […]

1 2 3 22