สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับสำนักเครือข่ายสาธารณะ ไทยพีบีเอส จัดอบรมออนไลน์ “พัฒนานักสื่อสารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ”

          เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2564 นายชยพล  ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดการอบรมออนไลน์หลักสูตร “พัฒนานักสื่อสารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ” ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักเครือข่ายสาธารณะ ไทยพีบีเอส จัดขึ้นด้วยวิธีออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด           ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดที่รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ให้เป็นนักสื่อสารและผลิตสื่อด้วยตนเองให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและสถานการณ์ปัจจุบัน ภายใต้วงแลกเปลี่ยน “การเพิ่มทักษะการสื่อสารและผลิตสื่อด้วยตัวเอง” ด้วยการระดมความคิดเห็น งานแบบไหนที่สภาเกษตรกรควรบอกเล่าสู่สาธารณะ การถ่ายภาพวีดีโอ เป้าหมายผลิตสื่อที่น่าสนใจ คลิปวีดีโอเรื่องเล่าความยาว 1-3 นาทีภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 รวมทั้งการเชื่อมต่อการทำงานระหว่างสภาเกษตรกรฯ ไทยพีบีเอส และเครือข่าย 4 ภาค  โดย น.ส.วลัยลักษณ์ ชมโนนสูง […]

สภาเกษตรกรฯร่วมดันเกษตรกรเข้าโครงการมัดจำต้นไม้ เพื่อได้มาซึ่งป่า ต้นน้ำ เศรษฐกิจกลับคืน ลดขัดแย้งภาครัฐ

          นายศรีสะเกษ  สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้เสนอเชิงนโยบายการปลูกต้นไม้มีค่า 58 ชนิดต่อรัฐบาลจนมีผลบังคับใช้ รวมถึงการผลักดันเรื่องการปลูก “ไผ่” ด้วยใช้ประโยชน์ได้มากและหลากหลาย ตั้งแต่เรื่องอาหาร ที่อยู่อาศัย เฟอร์นิเจอร์ ไม้ใช้สอยประจำวัน จนถึงเรื่องพลังงาน  สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรทั้งระยะสั้นและระยะยาว    “โครงการธนาคารสีเขียว (Green Bank)”  ซึ่งเป็นมติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 2/2564  เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ  ดำเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร สถาบันการศึกษา ฯลฯ      “สภาเกษตรกรแห่งชาติจะร่วมขับเคลื่อนโครงการธนาคารสีเขียว หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโครงการมัดจำต้นไม้เพราะฟังดูไม่ไกลเกินไป เข้าใจง่าย โดยจะลงพื้นที่ไปสำรวจเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ และเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่การใช้ต้นไม้เพื่อการค้าปัจจุบันหรือค้าเป็นหลักทรัพย์  พร้อมกับเสนอให้คณะทำงานดำเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างแบบจำลองในจังหวัดอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้เรียนรู้จากของจริง มองว่าหากเริ่มดำเนินการโครงการธนาคารสีเขียวใน 1 จังหวัดจะมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวนมาก ด้วยก่อนหน้านั้นเกษตรกรได้ปลูกต้นไม้ตามนโยบายรัฐบาลไปบ้างแล้ว และสภาเกษตรกรฯได้ผลักดันการปลูกไผ่ไปในหลายพื้นที่ครอบคลุม 77 จังหวัด ซึ่งสามารถเริ่มได้ทันที เพียงวางระบบ […]

ประธานสภาเกษตรกรฯประชุมทิศทางการขับเคลื่อน(ร่าง)แผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

          เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2564 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมทิศทางการขับเคลื่อน(ร่าง)แผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วย นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายวีระชัย  นาควิบูลย์วงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษ  นางนวรถ ปะรักมะสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักแผนภาพรวม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด หัวหน้าสภาเกษตรกรจังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่ ตราด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เข้าร่วม           ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.)ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ซึ่งประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1.การยกระดับผลิตภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการเกษตร 2.การสร้างมูลค่าผ่านการจัดทำเขตเกษตรเศรษฐกิจ ที่สนับสนุนอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve และ 3.การสร้างบรรยากาศในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยอมรับเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ เน้น […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคในสุกร ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2564 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคในสุกร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร ครั้งที่ 1/2564 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พร้อมด้วย นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภาคส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมปศุสัตว์ บริษัท ซีพีเอฟ เบทาโกร สมาคมผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน          ในการประชุมดังกล่าวมีวาระเรื่องเพื่อทราบ อาทิ แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร เรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ แนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร เป็นต้น  โดยในการประชุมดังกล่าว เห็นควรหาแนวทางในการฟื้นฟูเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบในการแพร่ระบาดของโรคในสุกร , จัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในการแพร่ระบาดของโรคในสุกร , เตรียมความพร้อมในการจัดทำฟาร์ม/พื้นที่เขต/ระบบ Compartment ปลอดโรค ASF […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติพร้อมใจฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

          สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย นายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ จำนวน 48 คน เข้ารับวัคซีน(AstraZeneca)ป้องกันโควิด-19 โดยแบ่งเป็นรอบวันที่ 6 ก.ค.2564 จำนวน 20 คน และวันที่ 12 ก.ค.2564 จำนวน 28 คน ณ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ลดการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง …………………………………………… ข่าว / ภาพ : วัฒนรินทร์  สุขีวัย

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2564 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานและดำเนินการประชุม ก่อนการประชุมมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรอย่างยั่งยืน” โดย ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) (สสน.)           หลังจากนั้นการประชุมดำเนินตามวาระ เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ การบูรณาการแก้ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank) , โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่  , ข้อเสนอแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนไผ่ (การปลูก) , ผลการเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่ , ผลการขับเคลื่อนงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติกับบริษัท […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร

          เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธาน “การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร”  พร้อมด้วย นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ  น.สพ.ยุคล  ลิ้มแหลมทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมปศุสัตว์  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับแจ้งจากสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติว่าได้เกิดโรคระบาดในสุกร และเกิดผลกระทบกับเกษตรกรเดือดร้อนเป็นวงกว้างจำนวนมาก จึงขอให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นแกนนำจัดการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร           ในการประชุมดังกล่าวมีวาระเรื่องเพื่อทราบ อาทิ สถานการณ์การระบาดในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ ,  ผลกระทบของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่จากสภาวะการระบาด  , การบรรยายพิเศษ โดย ศ.กิตติคุณ น.สพ.ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom conference

          ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.  สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom conference  กับตำแหน่งหัวหน้าส่วน/ฝ่าย จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ณ ห้อง 608 – 609 และห้องประชุม 1  ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน           ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด – 19 ) แพร่ระบาด สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจึงนำระบบ IT มาใช้ในการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และเพื่อให้ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเร่งรัดให้หน่วยงานบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในสถานการณ์ปัจจุบัน …………………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์  สุขีวัย […]

เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดอบรมบุคลากรเรื่องสหกรณ์ เพื่อให้เข้าใจการดำเนินงาน

          เมื่อวันที่​ 15​ มิถุนายน​ 2564​ นายรัตนะ​ สวามีชัย​ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ​ ในฐานะประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ​ จำกัด​ เป็นประธานเปิดการอบรมบุคลากรในสังกัดที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวน​ 314​ คน​  ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   เพื่อให้สมาชิกมีความเข้าใจในการดำเนินงานสหกรณ์  โดย นายปรเมศรว์​  อินทรชุมนุม​ อธิบดีอัยการสำนักงานธนบุรีในฐานะประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย​  และ นายคำรณ​ พวงมณี​ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ​ กรมส่งเสริมสหกรณ์​ เป็นวิทยากร​           ทั้งนี้ ​สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ(สอ.สกช.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 มีสมาชิกเริ่มต้น 276 คน ปัจจุบันมีทุนดำเนินงานประมาณ 600,000 บาท พร้อมกับแผนการช่วยเหลือสมาชิกซึ่งเป็นระบบสวัสดิการภายในองค์กรในรูปแบบการให้กู้สำหรับการใช้จ่ายที่มีความจำเป็นเพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น […]

1 2 3 25