สภาเกษตรกรฯ หนุนทำการเกษตรเชิงคู่ เพื่อเสริมรายได้ให้มั่นคง

           นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวถึง การสร้างความมั่นคงของภาคการเกษตรว่า ภาคการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย เมื่อผลผลิตออกมาเกินความต้องการของตลาดทำให้เกิดราคาตกต่ำจนเกษตรกรหลายคนถอดใจ สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่ปลูกปาล์ม ยางพารามาหลายชั่วอายุคนปัญหาคือ เมื่อถึงรุ่น 2 – 3 ดินเสื่อมคุณภาพ การปลูกหนาแน่นเกินไปแดดส่องไม่ทั่วถึงเกิดโรคระบาดเยอะ  อย่างไรก็ตาม ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซียซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนิยมบริโภคเนื้อแพะ/แกะ มีความต้องการแพะ/แกะอย่างมาก การตลาดยังเปิดกว้าง ปัจจุบันมาเลเซียสั่งนำเข้าแพะ/แกะจากประเทศออสเตรเลียซึ่งมาไกล เมื่อเทียบกับแพะ/แกะจากประเทศไทยคุณภาพดีกว่า จึงเกิดแนวคิดการทำเกษตรเชิงคู่เพื่อเสริมรายได้ซึ่งกันและกันด้วยการจัดการสวนยางปลูกระยะห่างอย่างเหมาะสม โดยปรับเปลี่ยนภายใต้ระเบียบของกยท. สวนปาล์มก็เช่นกันขยายจากการปลูกแบบ 9X9 เมตร ขยายเป็น 10X10 – 12X12 เมตร วางแปลนโครงสร้างสวน แล้วปล่อยแพะ/แกะเพื่อเป็นเครื่องตัดหญ้า  มูลแพะ/แกะนำไปเป็นปุ๋ยบำรุงได้ แพะ/แกะกินอยู่ง่ายสามารถเลี้ยงควบคู่ได้ทั้งการทำสวนปาล์ม ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย เป็นต้น โดยเกษตรกรต้องศึกษาเทคนิคในการเลี้ยงโดยเฉพาะแบบเปิด แพะ/แกะสามารถขายได้ทุกเดือนทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดการประชุมทางไกล ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมทางไกล ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อให้ผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ชี้แจงนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563   และการของบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 เป็นต้น ………………………………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : วัชร มีแสงเงิน / ธัญลักษภรณ์  เตี่ยวย่อง อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมงาน ASEAN CIO FORUM ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมงาน ASEAN CIO FORUM ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ย.2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องกันมาในกลุ่มประเทศอาเซียน คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บูรไนดารุซซาลาม กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเนื่องด้วยปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียนจึงได้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น  เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ผลักดันให้เกิดการรับรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปรับใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้บริหารระดับสูงในทุกภาคส่วน เพื่อจะได้รับทราบทิศทางความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการด้านดิจิทัลจากอาเซียนครบทุกประเทศ โดยมีผู้บริหารด้านไอซีทีจากอาเซียน 10 ประเทศ พร้อมด้วยทูตานุทูต ผู้แทนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมงานกว่า 500 คน   ………………………………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : สหวัฏ  พิบูลย์ธนานนท์

ประธานสภาเกษตรกรฯ วอนภาครัฐ “บอกความจริง” เพาะปลูกได้หรือไม่ในวิกฤติน้ำครั้งนี้

                  นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวด้วยความเป็นห่วงเกษตรกรว่า ต้องขออนุญาตแจ้งเตือนไปยังพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ ปีนี้เป็นปีที่สถานการณ์น้ำวิกฤตมากกว่าปีที่แล้วดูจากตัวเลขน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยเฉลี่ยเหลือ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ บางอ่างเก็บน้ำต้องใช้ Dead Storage หรือน้ำก้นอ่างแล้ว เชื่อว่าฤดูแล้งปีนี้จะส่งผลทำให้เกิดปัญหาตามมาเยอะมาก จึงขอวิงวอนให้กระทรวง ทบวง  กรม  ที่เกี่ยวข้องรีบทำแผนรองรับวิกฤตนี้โดยด่วนซึ่งยังพอมีเวลาเหลืออีก 2-3 เดือน และต้องบอกความจริงกับเกษตรกรที่ได้เตรียมการเพาะปลูกอยู่ว่าสถานการณ์น้ำวิกฤตแบบนี้ยังจะสามารถเพาะปลูกต่อไปได้หรือไม่ ยังพอแบ่งปันน้ำลงในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรได้หรือไม่  เพื่อเกษตรกรจะได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์วิกฤตินี้ด้วยตนเองได้ “ อย่าปล่อยให้สถานการณ์น้ำวิกฤติลุกลาม เกษตรกรไม่มีข้อมูลลงมือเพาะปลูก หว่านไถ แล้วจึงรู้ว่าไม่ได้น้ำเพื่อการเพาะปลูก  หรือบางคนลงทุนลงแรงไปแล้วก็จะมีปัญหาทำให้เสียทรัพย์ ที่สุดจะเกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจตามมาแน่นอน ” นายประพัฒน์ กล่าว ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวต่อไปว่า พื้นที่ชลประทานเชื่อมั่นว่าต้องมีปัญหาการจัดการน้ำแน่ ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานขณะนี้แล้งจริงจัง ตามไร่ ตามนาเริ่มแห้งขอด ตอนนี้ปลายฝนอยู่ยังพอมีน้ำตามผิวดิน ตามไร่นายังพอมีน้ำเก็บอยู่ แต่เมื่อถึงเดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม อาจจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ด้วยซ้ำไป ถึงเวลานั้นพื้นที่ต่างๆก็จะเริ่มแห้งขอด ถึงเวลานั้นถ้าหากเพาะปลูกไปแล้วไม่มีน้ำผลผลิตก็จะเสียหาย เกษตรกรต้องตั้งสติ […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุม ครั้งที่ 6/2562

          เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม.  ในการประชุมได้มีการบรรยาย “กรอบความร่วมมือในการทำงานระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ” โดย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้กล่าวว่า เกษตรกรไทย ปัญหาหลักที่พบอยู่มี 2 ประเด็น คือ นโยบายไม่ชัดเจน การคิดและแก้ปัญหายังคิดและทำแบบเก่า จึงไม่สามารถขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับ โมเดลเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาล อย่าง BCG Model  และสภาเกษตรกรฯต้องทำงานร่วมกับสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดสินค้าเกษตรกลุ่มเก่า เช่น ข้าว ยาง มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน รวมไปถึงสินค้าเกษตรกรกลุ่มใหม่อย่าง ไผ่ […]

สภาเกษตรกรชี้ “ยางพาราใบร่วง” ระบาดแล้วกว่า 2 แสนไร่ 6 อำเภอ

         นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ประธานคณะกรรมการด้านยางพารา สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า จากสถานการณ์พบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พาหะนำเชื้อราโรคนี้มาคือลมพัดมาอยู่ในสวนยางพาราของเกษตรกรทั้งในดิน,กิ่งพันธุ์ หรือวัสดุที่ปลูก ฝังตัวอยู่ได้นานจนเมื่ออุณหภูมิเหมาะสมด้วยสภาพความชื้นเชื้อจึงฟักตัวและเกิดการระบาดขึ้นมีผลทำให้ผลผลิตลดลง 30 – 50% ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรในเรื่องของการเคลื่อนย้ายวัสดุปลูก ใบยาง กิ่งตายาง อย่าเคลื่อนย้ายไปสู่จังหวัดหรือพื้นที่อื่น ด้วยว่าขณะนี้มีรายงานการเฝ้าระวังและตรวจเช็คอยู่ว่าในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาอาจมีการติดเชื้อของโรคใบร่วงในยางพารา จึงเฝ้าระวังในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนซึ่งมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตาม สภาเกษตรกรฯได้ประสานงานกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)เพื่อเตรียมการใช้สารเคมีโดยจะใช้โดรนขึ้นบินและพ่นสารเคมีเพื่อทดสอบว่าวิธีนี้จะสามารถยับยั้งการระบาดเชื้อราของโรคใบร่วงในยางพาราได้หรือไม่ ทั้งนี้ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ทำหนังสือถึงประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 3 จังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา เพื่อขอให้สำรวจพื้นที่มีการระบาดและพื้นที่ที่ยังไม่ระบาดเพื่อควบคุมพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรบำรุงต้นยางให้มีความสมบูรณ์เพื่อต้านทานโรคใบร่วงในยางพารา ส่วนความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยจะเข้าปรึกษากับทาง กยท.เพื่อดูระเบียบในการใช้กองทุนพัฒนายางพาราโดยเฉพาะ (5)  เรื่องสวัสดิการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย หรือภัยจากโรคระบาด กองทุนนี้จะไปเยียวยาให้เกษตรกรที่เกิดโรคระบาดนำไปดูแลยับยั้งเชื้อหรืออาจนำไปซื้อปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นยางต่อไปได้หรือไม่ ด้าน นายประหยัด ลอแม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส เผยว่า โรคใบร่วงในยางพาราพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเริ่มมีมา 2 ปีแล้วแต่ไม่รุนแรงเหมือนกับปีนี้ การระบาดเกิดจากลมที่พัดมาจากประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย ด้วยสภาพอากาศร้อนชื้นและฝนตกชุกเหมือนกับพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย จากการจัดเก็บข้อมูลการระบาดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพบที่ระบาดมากคือ […]

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมหารือ อว. ถึงแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างเศรษฐกิจฐานราก

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมกับนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 4  เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างเศรษฐกิจฐานราก พร้อมด้วยผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ โดยประเด็นการหารือคือการทำอย่างไรเกษตรกรจึงจะมีรายได้จากภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ท้าทายรายได้ที่ระดับ 1  ไร่ 1  ล้านบาท โดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้เสนอแนวทางการสร้างรายได้ของเกษตรกรต้องค้นหาปัญหาที่แท้จริงในแต่ละพื้นที่ การค้นหาศักยภาพของแต่ละพื้นที่ จึงจะแก้ไขได้ตรงจุด ซึ่งการส่งเสริมในรูปแบบจากบนลงล่างหรือรัฐบาลสู่เกษตรกรเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวและอาจจะเป็นปัญหากับเกษตรกรในระยะยาวได้ ………………………………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ / อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

สภาเกษตรกรฯมองไกลท้าใช้ระบบหมุนเวียนเลี้ยงสัตว์น้ำ

          นายเดชา บรรลือเดช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานกรรมการศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติ กล่าวถึงการเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติที่คิดค้นและจดสิทธิบัตรเป็นนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้ง ว่า “การเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติ” เป็นระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดจะป้องกันโรคที่เกี่ยวกับกุ้งได้แทบทุกชนิด ซึ่งเริ่มต้นจากช่วงวิกฤติโรค EMS (Early Mortality Syndrome) ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุ้งของไทยทั้งระบบ  มากระทั่งเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศ กำหนดให้ โรค Hepatopancreatic microsporidioisis caused by Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) และโรค Shrimp hemocyte iridescent virus (SHIV) ซึ่งเกิดในกุ้ง เป็นโรคภายใต้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ฯ เช่นเดียวกับโรคอื่นๆในสัตว์น้ำที่เคยมีการประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้ จำนวน 38 โรค จากประสบการณ์การเลี้ยงกุ้งกว่า 30 ปี จนนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติดังกล่าว มองว่าระบบนี้สามารถควบคุมได้และมีความเสถียรมากขึ้นเรื่อยๆ แต่เสียดายว่าเกษตรกรไทยไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าที่ควรส่วนใหญ่ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ฯจะเป็นชาวต่างประเทศ “อยากให้เกษตรกรไทยได้ทดลองใช้ระบบอิงธรรมชาติแล้วต่อยอด มองว่าอนาคตต้องใช้ระบบอิงธรรมชาตินี้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ ระบบนี้อาจไม่ใช่ระบบที่ดีที่สุดแต่มองว่าเป็นระบบที่ได้ผลและประสบความสำเร็จค่อนข้างสูง […]

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติห่วงสถานการณ์น้ำ หมดฝนนี้กระทบภาคเกษตร เตือนติดตามอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วย นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าติดตามสถานการณ์น้ำ ณ ห้องบัญชาการและวิเคราะห์สถานการณ์ (War Room) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) โดยดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ให้การต้อนรับและชี้แจงสถานการณ์น้ำในเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อย แม้ประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีฝนตกหนักจากพายุ “โพดุล” และพายุ “คาจิกิ” แต่ก็ยังมีเขื่อนที่มีน้ำน้อยกว่า 30% ของความจุ ทั้งหมด 8 แห่ง ประกอบไปด้วย เขื่อนแม่กวง (30%)  เขื่อนลำพระเพลิง (20%)  เขื่อนอุบลรัตน์ (27%)  เขื่อนลำนางรอง (16%)  เขื่อนลำแซะ (28%)  เขื่อนทับเสลา (23%)  เขื่อนกระเสียว (22%) และเขื่อนคลองสียัด (23%)  ซึ่งอาจมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนภาคการเกษตรในฤดูแล้งปี 2563 โดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัตน์ที่มีน้ำใช้การได้เพียง 66 […]

1 2 3 15