ข้าวไทยแข่งไม่ได้ในตลาดโลก สภาเกษตรกรฯประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา ตั้งกลุ่มวางแผนผลิตตามความต้องการ ดันชาวนาปรับตัวเพื่อความยั่งยืนของอาชีพ

         นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์​ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ​  กล่าวถึงการประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนาไทย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เรื่อง ข้าวและชาวนา จัดโดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่า เป็นครั้งแรกที่มีการพูดคุยพร้อมกันกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 9 สมาคม 1 ศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ ตั้งแต่ต้นน้ำ ชาวนา​ ผลิต​  กลางน้ำ โรงสี แปรรูป​ และปลายน้ำ ผู้ส่งออก​ ตลาด​ เพื่อจะเตรียมวางแผนการผลิตในฤดูกาลถัดไปของชาวนา ทั้งนี้ ด้วยปัญหาหลักของชาวนา ได้แก่ 1.ต้นทุนการผลิตสูงไม่คุ้มทุน 2.ผลผลิตต่อไร่ต่ำ 3.คุณภาพข้าวไม่ตรงตามความต้องการของตลาด 4.ขาดการวางแผนร่วมในการผลิต ซึ่งข้อสรุปในที่ประชุมเพื่อเป็นแผนการทำงานต่อไป คือ ตั้งกลุ่มทำงานเพื่อหารือเรื่องแผนการผลิตข้าวในรอบต่อไปว่าควรจะผลิตข้าวสายพันธุ์อะไรบ้าง เช่น ข้าวพื้นนุ่ม ข้าวพื้นแข็ง ข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ หรือข้าวอื่นๆในแต่ละพื้นที่ […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติลงนามความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตรกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

         เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตร เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการให้ความร่วมมือด้านวิชาการ การบูรณาการฐานข้อมูลด้านการเกษตร การพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) พร้อมกับเสริมสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่และนักวิชาการ ทั้งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.) และ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในการศึกษาวิเคราะห์และวิจัยอันจะนำไปสู่การวางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนาการเกษตรของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting  ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550    โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการให้คำปรึกษา การจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมแก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ขณะที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะให้การสนับสนุนนักวิชาการและบุคลากรของหน่วยงานในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานทั้งสองเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและความสามารถทางด้านวิชาการ พร้อมกันนั้นสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะร่วมกันสร้างและให้การสนับสนุนผลงานทางวิชาการด้านการเกษตร ทั้งด้านงานวิเคราะห์ วิจัย นโยบายและแผนพัฒนา […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติส่งมาตรการ 3 ระยะ 11 ข้อ เพื่อแก้ปัญหาการระบาดโรคในสุกรแก่รัฐบาล

          นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ร่วมกับคณะทำงานแก้ไขปัญหาโรคระบาดในสุกร พร้อมและยินดีสนับสนุนให้ความร่วมมือและให้กำลังใจกับส่วนราชการและภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะเกษตรกรและผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนเพื่อช่วยแก้ปัญหาโรคระบาดในสุกร ซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติได้จัดทำหนังสือข้อเสนอเชิงนโยบายโครงการฟื้นฟูเยียวยาและปรับโครงสร้าง การเลี้ยงสุกรของเกษตรกรรายกลางถึงรายย่อยทั้งประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันแบบยั่งยืน​ โดยเสนอให้แก่รัฐบาล​เมื่อวันที่​ 31​ สิงหาคม 2564 ด้วย มาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที ได้แก่ 1.เร่งจ่ายเงินเยียวยาเพื่อชดเชยความเสียหายจากโรคระบาดกับเกษตรกรรายกลาง รายเล็ก รายย่อย ที่ทำลายซากสุกรไปแล้ว โดยขอให้กรมปศุสัตว์เร่งดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรที่ได้ทำลายซากไปแล้ว ซึ่งปัจจุบันพบว่ายังมีเกษตรกรส่วนหนึ่งยังไม่ได้รับค่าชดเชยทั้งที่เวลาได้ล่วงเลยมานานพอสมควรแล้ว  กับขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการชดใช้ราคาสุกรเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF) เพื่อรอการดำเนินการตามแผนลดความเสี่ยงต่อโรคระบาดสำคัญในสุกร   2.รัฐบาลควรจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเพื่อให้เกษตรกรรายย่อยและรายกลาง ดำเนินการปรับปรุงโรงเรือน สถานที่ และระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อเป็นระบบ GFM ของกรมปศุสัตว์  ด้านผู้ประกอบการโรงฆ่าสุกร โรงงานแปรรูป เพื่อดำเนินการปรับปรุงโรงเรือนและกระบวนการผลิต  เข้าสู่ระบบมาตรฐาน GMP , HACCP หรือระบบของกรมปศุสัตว์   3.ให้นำระบบ Zoning และ Compartment มาใช้ในการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์   4.ขึ้นทะเบียนคนกลางรับซื้อสุกร (broker) ทุกรายทุกขนาด และออกระเบียบให้มีบทบาทและมีความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่การผลิตสุกร ในฐานะเครือข่ายหนึ่งในการป้องกันโรคระบาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่การผลิต   5.เร่งทำงานวิจัยเรื่องผลกระทบของกฏหมาย […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2564 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด  โดยนายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานและดำเนินการประชุม           สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุม เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ ผลการดำเนินการส่งเสริมการผลิตข้าวครบวงจร สภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน ,  ระบบและการบริหารธนาคารน้ำใต้ดิน อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี  เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ (ร่าง) ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการประกันสุขภาพของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ….   ,  (ร่าง) ระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาลของพนักงาน […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดกิจกรรมในโอกาส “1 ทศวรรษสภาเกษตรกรแห่งชาติ” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

         เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2564 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดกิจกรรม “1 ทศวรรษสภาเกษตรกรแห่งชาติ” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 1 ทศวรรษผ่านไปสู่ก้าวย่างที่ท้าทายฝ่าวิกฤติโควิด-19 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด​ ว่า ไม่ง่ายนักในการเป็นสภาเกษตรกร เพราะที่ผ่านมาต้องทำงานกับภาคการเมืองใช้เวลาทำความเข้าใจบทบาท หน้าที่ของสภาเกษตรกร แม้จะใช้เวลาไปมากแต่ประวัติศาสตร์ยิ่งเข้มข้นอนาคตยิ่งสดใส  เพราะศัตรูของสภาเกษตรกรคือปัญหาของเกษตรกร เป้าหมายสุดท้าย คือ เกษตรกร กำหนดเป้าหมายและอย่าเสียสมาธิหรือเบี่ยงเบนในเส้นทางของการแก้ปัญหา ขอให้ทำการประเมินงานว่าก่อนและหลังมีสภาเกษตรกรมีความแตกต่าง ข้อบกพร่อง ข้อปรับปรุง ข้อแก้ไขอย่างไรบ้าง ขอให้คิดถึง ช่วยกันแสวงหาทางออกและจุดประกายให้เกษตรกร           ขณะที่ นายรัตนะ สวามีชัย […]

“ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ” ขอให้เกษตรกรใช้โอกาสก้าวสู่ปีใหม่ปรับตัว ปรับเปลี่ยนการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาปัจจุบันให้มากขึ้น

         นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันวิกฤตการณ์ที่หลากหลายยังคงรุมเร้าเกษตรกรและยังคงดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น โรคระบาดที่ปรับสายพันธุ์ ราคาพืชผล ภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติที่ผันผวน การแข่งขันทางการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งความรวดเร็วในการนำส่งสินค้า เป็นต้น ทำให้เกษตรกรอาจอ่อนล้ากับหลากปัญหาได้  อย่างไรก็ตาม ขอให้พี่น้องเกษตรกรติดตามข่าวสารให้ใกล้ชิด หากมีเพื่อน กลุ่ม หรือทีมงาน ให้ช่วยกันดูข้อมูลแล้ววิเคราะห์ ใช้โอกาสก้าวสู่ปีใหม่นี้ในการปรับตัว เปลี่ยนแปลงด้านการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาปัจจุบันให้มากขึ้น ด้วยการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ผลิตผล ในพื้นที่เพาะปลูกให้มากขึ้นเพื่อลดและกระจายความเสี่ยง เช่น เกษตรกรที่ทำเกษตรกรรมสาขาพืชควรมีการปลูกพืชอายุยืนอย่างไม้ผลให้มากขึ้น หากเกษตรกรมีความพร้อมด้านทุนก็สามารถเพิ่มกิจกรรมการเลี้ยงปศุสัตว์ หากเป็นปศุสัตว์อายุสั้นแนะนำให้เลี้ยงไก่พื้นเมือง  ซึ่งใช้เวลาไม่กี่เดือนก็สามารถจำหน่ายช่วยหมุนเวียนเศรษฐกิจในครัวเรือนหรือในกลุ่มได้  ขณะที่แพะ แกะ ใช้ระยะเวลาเลี้ยงปีเศษๆ  ส่วนโค กระบือ ใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่านั้น ขึ้นอยู่กับความสะดวกและทุนของเกษตรกร      “ ทั้งการทำปศุสัตว์และการเพาะปลูก ขอให้เกษตรกรศึกษาข้อมูลแล้ววางแผน ปรับตัว ปรับการผลิตให้มีความหลากหลาย ผสมผสานมากขึ้น หากสินค้าเกษตรตัวไหนที่แข่งขันในตลาดไม่ได้ หรือไม่มีอนาคต ดูแล้วยากลำบากแน่   ควรลดหรือเลิก  เช่น พืชไร่หลายตัว […]

สภาเกษตรกรฯหนุนใช้นาโนแคลเซียมคาร์บอเนต ชนิดแขวนลอย เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

         นายเติมศักดิ์  บุญชื่น ประธานคณะทำงานด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ  และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปัญหา ความต้องการ แนวทางการพัฒนาพืชหลักของเกษตรกรในจังหวัด พบว่าเกษตรกรทำเกษตรกรรมโดยใช้ความรู้ดั้งเดิมขาดการศึกษาถึงปัญหาที่แท้จริงที่ส่งผลต่อผลผลิตและเมื่อผลผลิตไม่เป็นไปตามที่คาดหวังก็จะปรับเปลี่ยนโดยการเพิ่มปุ๋ยหรือสารเคมีเพื่อบำรุง ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ขาดการศึกษาถึงสาเหตุและการแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุ นั่นคือ ดิน สภาพดินที่มีความเป็นกรดจากการที่ใช้สารเคมีที่มากเกินไป สภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) และมูลนิธิอุษรินทร์ โดย นายศศิศ  มนต์เสรีนุสรณ์ สนับสนุน ทำการศึกษาวิจัย และทดลองพื้นที่การเกษตรด้วยนาโนแคลเซียมคาร์บอเนต ชนิดแขวนลอย ในแปลงเกษตรกร 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี สระบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และ นครราชสีมา ผลที่ได้เปอร์เซ็นต์ในไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกษตรกรเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 18 – 28% ภายใต้การทำเกษตรกรรมของเกษตรกรปกติเหมือนเดิมทุกประการ แคลเซียมคาร์บอเนตที่เป็นเทคโนโลยีนาโน ชนิดแขวนลอย เป็นสารที่มีอนุภาคเป็นบวก บดในส่วนที่เป็นโมเลกุลไม่เกิน 0.5 ไมครอน โดยใช้วิธีการวัดค่าดินเป็นหลัก […]

สภาเกษตรกรฯร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้นาโนแคลเซียมคาร์บอเนต ชนิดแขวนลอย เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.นครราชสีมา

          เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2564 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้นาโนแคลเซียมคาร์บอเนต ชนิดแขวนลอย เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจัดโดยสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ต้อนรับและกล่าวรายงาน ณ แปลงปลูก ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา           ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปัญหา ความต้องการ แนวทางการพัฒนาพืชหลักของเกษตรกรในจังหวัด พบว่าเกษตรกรทำเกษตรกรรมโดยใช้ความรู้ดั้งเดิมขาดการศึกษาถึงปัญหาที่แท้จริงที่ส่งผลต่อผลผลิต และเมื่อผลผลิตไม่เป็นไปตามที่คาดหวังก็จะปรับเปลี่ยนโดยการเพิ่มปุ๋ยหรือสารเคมีเพื่อบำรุง ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ขาดการศึกษาถึงสาเหตุและการแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุ นั่นคือ ดิน สภาพดินที่มีความเป็นกรดจากการที่ใช้สารเคมีที่มากเกินไป และพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมาสภาพดินเป็นกรด การปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะส่งผลให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีนาโนแคลเซียมคาร์บอเนต ชนิดแขวนลอย มาใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรกรรมเพื่อปรับปรุงสภาพดิน จึงนำสู่การจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่เกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยภายในกิจกรรมดังกล่าวมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เข้าร่วมงาน รวม 120 […]

สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษต่อยอดผลผลิตเกษตรกรให้ก้าวผ่านสถานการณ์ยากลำบาก

          นายวิศณ์  ประสานพันธ์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมาภาคการเกษตรเผชิญกับสถานการณ์ที่หลากหลายมากตั้งแต่การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ที่ขยายลุกลามไปทั่ว ภาวะฝนแล้ง น้ำท่วม  กระทบผลผลิต  สินค้าล้นตลาดและขาดรายได้ การดำเนินชีวิตติดขัดยากลำบากแตกต่างกันไป สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษได้รับปัญหาต่างๆจากเกษตรกรและเข้าช่วยเหลือ แก้ปัญหา รวมทั้งหาช่องทางทำการตลาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ยกตัวอย่างเช่น เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงอำเภอยางชุมน้อย พื้นที่ปลูกหอมแดงกว่า 250 ไร่ ถูกน้ำจากลำน้ำมูลเอ่อเข้าท่วมเสียหายทั้งหมด ขณะที่การสำรวจแปลงหอมแดงในพื้นที่อำเภอยางชุมน้อย พบพื้นที่เสียหายมากกว่า 2,000 ไร่ เกษตรกรขอความช่วยเหลือมาทางสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ จึงเชิญจังหวัด เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ พาณิชย์จังหวัด ร่วมปรึกษา รวมทั้ง ‘เชฟเต๋า’ นายสิรพงศ์ สังข์แก้ว วิทยากรชำนาญการ สาขาการประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ว่าน่าจะแปรรูปเป็นกิมจิได้ จึงทดลองทำกิมจิรอบแรก 4 กิโลกรัม ถือว่าผ่าน รอบที่ 2 ในงานช่วยเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงพื้นที่โดนน้ำท่วม โดยเชิญแกนนำกลุ่มมาเรียนรู้การทำกิมจิแล้วปรับรสชาติ เพิ่มเป็น […]

1 2 3 27