สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าพบนายกรัฐมนตรี เสนอแนวทางขับเคลื่อน 5 เรื่อง

            เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2564 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้นำคณะทำงานสภาเกษตรกรเข้าพบหารือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายดิสทัต โหตระกิตย์  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย  ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล          ทั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เสนอแนวทางขับเคลื่อนงาน 5 เรื่อง ได้แก่ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพื้นที่ภาคเหนือ และการเลี้ยงแพะ/แกะในพื้นที่ภาคใต้  ,  การทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล  , การทำยุทธศาสตร์พัฒนาการเลี้ยงสุกรให้ทันสมัย , โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าพื้นที่ภาคเหนือ อีสาน โดยเฉพาะพื้นที่ที่รัฐอนุญาตทำกิน และการเลือกตั้งสภาเกษตรกร  โดยนายกรัฐมนตรีให้จัดทำหนังสือเสนอโครงการพร้อมข้อมูลโดยประสานงานผ่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรี […]

สภาเกษตรกรฯร่วมลงนามสร้างความร่วมมือแก้ไขปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก FTA ให้มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

          เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2564 นายมนตรี ถาวร ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นตัวแทนสภาเกษตรกรแห่งชาติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ว่าด้วยการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ให้มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นร่วมกัน ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ระหว่าง กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหน่วยงานภาคีภาครัฐและเอกชน รวม 9 หน่วยงาน ได้แก่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  กรมปศุสัตว์  กรมส่งเสริมสหกรณ์  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)  EXIM BANK  สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด  บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด  โดยนายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2564 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยตัวแทนพนักงาน เจ้าหน้าที่ได้แสดงมุทิตาจิตและกล่าวยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ที่ไม่เพียงปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีและผลงานไว้ให้กับสภาเกษตรกรไว้อย่างมาก ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รวม 8 ท่าน ประกอบด้วย นายภาสันต์ นุพาสันต์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  พันตำรวจโทปฐม นาคะเสงี่ยม ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและวิชาการ  นางมาลินี หงสะมัต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตร  นายคณพศ เหล่าน้อย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร  นายวิรศักดิ์ ติ่วกุล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ นายโสภณ  ศรีอินทร์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง  นายจรัญ  รอดศรีนาค […]

สกช. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่​ Young Smart Office

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลักสูตร “พนักงานรุ่นใหม่ (Young Smart Office)” ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2564 และบรรยายเรื่อง ประสบการณ์และความสำเร็จในการดำรงตำแหน่งและนโยบายทิศทางการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยผู้บริหารเป็นวิทยากร หัวข้อ  การครองตน ครองคน ครองงาน ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โดย นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ,  การเชื่อมโยงส่วนกลางและภูมิภาค และการประสานงานและบูรณาการระหว่างหน่วยงาน โดย นายชยพล ถิลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ , กฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติงาน โดย พันตำรวจโทปฐม นาคะเสงี่ยม ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและวิชาการ ,  แนวปฏิบัติการบริหารพัสดุ ฯ เป็นต้น ณ […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติขับเคลื่อนงานภาคการเกษตร New Normal ผ่านระบบ ZOOM ประจำปีงบประมาณ 2564 215 ครั้ง

          นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง ประชาชนต้องเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อช่วยลดการระบาดของไวรัส สภาเกษตรกรแห่งชาติก็ต้องปรับตัวเว้นระยะห่างเช่นกัน ส่งผลให้การประชุมต่างๆตามภารกิจที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านภาคการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรได้เดินหน้าต่อไปโดยไม่ชะงักงัน อีกทั้ง พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 เห็นชอบให้การประชุมทางไกลผ่าน Zoom Cloud Meetings สามารถดำเนินการได้  ทั้งนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรได้รับการประสานเพื่อจัดการประชุมระบบ Zoom Cloud Meetings ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 215 ครั้ง  แยกเป็น การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด จำนวน 31 ครั้ง  / การประชุมคณะทำงานและการประชุมอื่นๆโดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำนวน 132 ครั้ง / การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ประสานการทำงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค […]

สภาเกษตรกรเสนอ “ท้ายน้ำทำนาก่อน ไม่มีน้ำทำนารับชดเชยด้วย”

          นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้พิจารณาหามาตรการช่วยเหลือและแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรปลายน้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพเกษตรกรรมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เหตุจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดอ่างทองรวมถึงหลายพื้นที่จังหวัดภาคกลาง อาทิ จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี  สุพรรณบุรี และมีที่ดินทำการเกษตรอยู่ในพื้นที่ทางน้ำชลประทานบริเวณปลายน้ำได้รับผลกระทบจากสภาวะภัยแล้งเข้าร้องเรียนยังสภาเกษตรกรจังหวัด กอปรกับน้ำเหนือเขื่อนมีปริมาณลดน้อยลง กรมชลประทานไม่สามารถบริหารจัดการน้ำให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19 ทำให้เกษตรกรไม่สามารถปลูกข้าวได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกษตรกรไม่มีรายได้และไม่ได้รับสิทธิตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 เกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มขึ้น ขาดความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดี สภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง 26 จังหวัด ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2564 เพื่อพิจารณาปัญหาดังกล่าว และมีมติเห็นชอบเสนอปัญหาดังกล่าวในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ      “ ทุกคนคิดว่าพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา น้ำชลประทาน100% […]

สภาเกษตรกรฯประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม

          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  พร้อมด้วย นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ผู้บริหาร และผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น           โดยในการประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุม เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 79/2564  , ความเห็นของหน่วยงานในการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม เรื่องเพื่อพิจารณา […]

“ประพัฒน์” เตรียมส่งแนวทางสร้างความยั่งยืน หลังโรคระบาดหมูกระทบหนัก พร้อมผลักดันประกันภัย

          นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร ครั้งที่ 4/2564 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้จัดการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร เช่น โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ที่มีการตรวจพบว่ากลายพันธุ์แพร่กระจายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งต่างไปจากที่เคยตรวจพบในทวีปยุโรปและเอเชียมาก่อนหน้านี้ , โรคกลุ่มอาการระบบสืบพันธุ์และทางเดินหายใจในสุกร(PRRS) เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง เกษตรกรต้องสูญเสียสุกรที่ป่วยตายจากโรคถึง 30% และไม่สามารถเลี้ยงสุกรต่อไปได้ เนื่องจากเชื้อโรคยังสะสมอยู่ในพื้นที่และทำให้เกิดโรคซ้ำในคอกหรือฟาร์มจนเกษตรกรรายย่อยหมดตัวไปแล้วก็มี และในอนาคตอาจถึงขั้นต้องสูญเสียอาชีพการเลี้ยงสุกรไปในที่สุด รวมทั้งยังกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ อาทิ โรงงานอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร ธุรกิจการค้าเวชภัณฑ์สัตว์ รวมถึงเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง มูลค่าความเสียหายโดยรวมไม่ต่ำกว่า 150,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกร […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 6 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดย นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์  เป็นประธานและดำเนินการประชุม           สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุม เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม MSME ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  , ข้อสังเกต ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการและ คณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เรื่องเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภาวะโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา , เรื่องการปรับปรุงหน่วยงานภายในสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ , การปรับโครงสร้าง […]

1 2 3 26