สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดประชุมทางไกล ครั้งที่ 3/2563

          เมื่อวันที่​ 21​ ก.พ.2563​ ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารวชิรานุสรณ์ ม.เกษตรศาสตร์           เพื่อให้ผู้บริหารสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 การจัดทำคำของบประมาณปี 2564 และการจัดเตรียมกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) , สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) หรือ (สสน.) , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น                                                                 ………………………………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : […]

สภาเกษตรกรฯเปิด “โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเสรีสินค้าโคนมและโคเนื้อของไทย (FTA)” ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

            เมื่อวันที่​ 18​ ก.พ.2563​ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิด “โครงการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเตรียมความพร้อมเปิดเสรีสินค้าโคนมและโคเนื้อของไทย(FTA)” โดยมี รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ ประธานกรรมการด้านปศุสัตว์ กล่าวรายงาน ร่วมด้วยคณะกรรมการด้านปศุสัตว์ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ภาคประชาชน และเกษตรกรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน ณ ห้องประชุม Ballroom C โรงแรมมารวย การ์เด้น ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ           ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อข้อตกลงเขตการค้าเสรีสินค้าโคนมและโคเนื้อของไทย พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบกับการเปิดเสรีการค้า แล้วจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบที่มีต่อเกษตรกรที่เกี่ยวข้องต่อไป ………………………………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดประชุม ครั้งที่ 1/2563 ร่วมลงนามพันธมิตรจับมือพัฒนาภาคเกษตร

       เมื่อวันที่​ 17​ ก.พ.2563​ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   โดยในเวลา 09.30 น. ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ระหว่างผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ภายใต้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนรวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมความรู้ในเรื่องการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นนโยบายหลักในการขับเคลื่อน รวมทั้งยกระดับผลิตผล และลดต้นทุนการผลิตด้วยวิทยาการสมัยใหม่ให้ได้มาตรฐานสากลโดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้มอบข้อมูลเพื่อร่วมมือตามข้อตกลงดังกล่าว ต่อจากนั้นเวลา 10.00 น. เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ลิลลี่  กาวีต๊ะ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ และว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อพัฒนาเกษตรกร ทายาท ให้สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกษตรและอื่นๆไปใช้ในการประกอบอาชีพ    โดยในการลงนามทั้ง 2 ฉบับ มี […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติหารือการทำงานร่วมกับ พอช. เพื่อผลักดันให้เกษตรกรพัฒนาอาชีพ เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี

          เมื่อวันที่​ 14​ ก.พ.2563​ ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติและคณะ เข้าหารือการทำงานร่วมกันกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)​หรือ พอช. ​โดยนายปฎิภาณ​ จุมผา​ รองผู้อำนวยการสถาบันฯและคณะ​ ณ​ สำนักงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานเห็นตรงกันว่าจะใช้แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและแผนพัฒนาชุมชนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงาน เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาอาชีพให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยจะจัดให้มีเวทีคุยกันของบุคลากร​ในระดับจังหวัด การเรียนรู้พื้นที่จริงที่มีการทำงานร่วมกัน​ การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายให้ร่วมกันเสนอเพื่อสร้างพลังผลักดัน​ การมีข้อมูลร่วมกันในการทำงาน​ ทั้งนี้ จะได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำงานร่วมกันต่อไป                                                                 ………………………………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : พอช. อำนวยการข่าว : ภาสันต์  นุพาสันต์

สภาเกษตรกรแห่งชาติจับมือท้องถิ่น สสส.หนุน สร้างเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย

          ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำสู่ประเทศผู้ผลิตภาคเกษตรมุ่งเรื่องการผลิตอาหารปลอดภัย การทำเกษตรอินทรีย์  โดยเริ่มตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลการเกษตร นำมาวิเคราะห์ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการผลิตอาหารปลอดภัยด้วยเครือข่ายของชุมชนเอง  เป้าหมายกระจายพื้นที่ 4 ภาคทั่วประเทศ  ซึ่งขณะนี้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดได้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  พัทลุง ไปแล้ว และล่าสุดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จังหวัดสุโขทัยได้จัดทำโครงการ “ขับเคลื่อนสุโขทัยเมืองเกษตรคุณธรรม” เพื่อให้เกษตรกรจังหวัดสุโขทัยมีจิตสำนึกในการผลิตอาหารปลอดภัยในระบบการจัดการเกษตรเพื่อสุขภาวะชุมชน นำมาซึ่งผู้ผลิตปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนท้องถิ่น เป้าหมายต่อไปคือจังหวัดลพบุรี และเตรียมขยายพื้นที่เพิ่มเติมไปยังจังหวัดเชียงใหม่  กาฬสินธุ์  ตรัง และราชบุรี เพื่อขับเคลื่อนเรื่องของอาหารปลอดภัยจากผู้ผลิตส่งต่อยังผู้บริโภคด้วยองค์ความรู้ในการผลิต การบริโภค ตลาดท้องถิ่น ให้เข้มแข็งพอจากนั้นจึงเชื่อมโยงไปยังตลาดนอกชุมชน คาดหวังให้เกิดเกษตรกรรมยั่งยืนบนความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ด้าน นางสาวดวงพร  เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สสส.มีหน้าที่จุดประกาย กระตุ้น สานและเสริมพลัง […]

สภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยเปิดเวทีขับเคลื่อน “สุโขทัยเมืองเกษตรคุณธรรม” โดยชุมชนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.2563 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเวทีจัดการความรู้ “การขับเคลื่อนสุโขทัยเมืองเกษตรคุณธรรมโดยชุมชนท้องถิ่น” และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทสภาเกษตรกรแห่งชาติกับการบูรณาการหน่วยงานเพื่อการแก้ไขปัญหาการพัฒนาเกษตรกรรม” โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม อาคาร 8 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และจังหวัดสุโขทัย ในการจัดเวทีดังกล่าวมีพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการขับเคลื่อนสุโขทัยเมืองเกษตรคุณธรรม” ระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้เกษตรกรจังหวัดสุโขทัยมีจิตสำนึกในการผลิตอาหารปลอดภัยในระบบการจัดการเกษตรเพื่อสุขภาวะชุมชน นำมาซึ่งผู้ผลิตปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนท้องถิ่น ซึ่งปี 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ 9 แห่ง และปี 2564 จะขยายพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการ 27 แห่ง ด้วยเป้าหมายมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2 ปี จำนวน 3,600 คน พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,000 ไร่ ……………………………………. ข่าว : […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมงาน “สัมมนาสร้างเครือข่ายและขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2563 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมแนะนำโครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายและขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ ในงาน “สัมมนาสร้างเครือข่ายและขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ” จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ โดยมีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งในแต่ละวันจะมีกิจกรรมเสวนาเพื่อให้ข้อมูล โอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยจากความตกลงการค้าเสรี(FTA) กรอบต่างๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ สภาเกษตรกรแห่งชาติ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา หอการค้าไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เป็นต้น มาร่วมเป็นวิทยากร เช่น การเสวนาเรื่อง “กลยุทธ์การใช้ประโยชน์ FTA ในการส่งออก” / “ลดต้นทุนส่งออกสินค้าไทยด้วย FTA” /  “แบ่งปันประสบการณ์​การส่งออกในตลาดการค้าเสรี” /  “ช่องทางการส่งออกในตลาดการค้าเสรี” ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย         นอกจากกิจกรรมการเสวนาแล้ว […]

“โค้งสุดท้าย” เกษตรกรขอการสนับสนุนสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

          ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ปัญหาภัยแล้งคุกคามภาคการเกษตรทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เกษตรกรเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านมาสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ประสานไปยังกระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อขอการสนับสนุนระบบสูบน้ำจากบ่อบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) ซึ่งเมื่อปีงบประมาณ 2562 สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ขอการสนับสนุนงบประมาณ 300 บ่อ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม ได้รับงบประมาณสนับสนุนประมาณ 27 ล้านบาท  จังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 20 ล้านบาท  จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 19 ล้านบาท  จังหวัดอำนาจเจริญ ประมาณ 3.9 ล้านบาท  จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 3 ล้านบาท   ทั้งนี้ จากการพูดคุยกับเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนมีความพึงพอใจเพราะสามารถลดต้นทุนการผลิต  ค่าไฟไม่ต้องเสีย การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย น้ำที่ได้จากการสูบด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์นำไปใช้เพื่อกิจกรรมในช่วงฤดูแล้งที่ปกติไม่มีน้ำใช้เพื่อการประกอบอาชีพ อาทิเช่น ปลูกพืชผักสวนครัว พืชไร่ ปลูกหญ้าเนเปียร์ ปศุสัตว์ บ่อเลี้ยงปลา […]

สภาเกษตรกรฯดันผลิตภัณฑ์เกษตรท้องถิ่นสู่การจับคู่การค้าเพื่อส่งออกในงานสัมมนา “สร้างเครือข่ายและขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ” 24-28 ม.ค.นี้

          ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ในการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเสรีทางการค้าและการจัดการตลาดสินค้าเกษตรระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติ และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2561 เป็นต้นมา นำไปสู่การลงพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อให้เกษตรกรในระดับท้องถิ่น สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถใช้โอกาสจากการเปิดเสรีภายใต้ความตกลงต่างๆให้เกิดประโยชน์ จากการลงพื้นที่ท้องถิ่นพบว่าเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยหลายรายมีศักยภาพสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการส่งออกสินค้า แต่ยังขาดผู้ชี้แนะเรื่องการทำตลาดหรือการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานตามกฎระเบียบของประเทศผู้นำเข้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ส่งวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้แทนการค้าต่างประเทศฯ ลงไปให้ความรู้ตั้งแต่การปลูก บรรจุภัณฑ์หีบห่อจนถึงการตลาด ซึ่ง ณ วันนี้ เกษตรกรได้เรียนรู้ ได้ปรับปรุง ปรับ เปลี่ยนสินค้า ผลิตภัณฑ์ และมีความพร้อมจำหน่ายเพื่อการส่งออกแล้ว สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงได้เลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าร่วมสู่การจับคู่เจรจาการค้าในงาน “สัมมนาสร้างเครือข่าย ขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ” จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2563 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าสินค้าเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ […]

1 2 3 17