สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมงาน “สัมมนาสร้างเครือข่ายและขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ”

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2563 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมแนะนำโครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายและขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ ในงาน “สัมมนาสร้างเครือข่ายและขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ” จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ โดยมีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งในแต่ละวันจะมีกิจกรรมเสวนาเพื่อให้ข้อมูล โอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยจากความตกลงการค้าเสรี(FTA) กรอบต่างๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ สภาเกษตรกรแห่งชาติ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา หอการค้าไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เป็นต้น มาร่วมเป็นวิทยากร เช่น การเสวนาเรื่อง “กลยุทธ์การใช้ประโยชน์ FTA ในการส่งออก” / “ลดต้นทุนส่งออกสินค้าไทยด้วย FTA” /  “แบ่งปันประสบการณ์​การส่งออกในตลาดการค้าเสรี” /  “ช่องทางการส่งออกในตลาดการค้าเสรี” ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย         นอกจากกิจกรรมการเสวนาแล้ว […]

“โค้งสุดท้าย” เกษตรกรขอการสนับสนุนสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

          ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ปัญหาภัยแล้งคุกคามภาคการเกษตรทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เกษตรกรเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านมาสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ประสานไปยังกระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อขอการสนับสนุนระบบสูบน้ำจากบ่อบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) ซึ่งเมื่อปีงบประมาณ 2562 สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ขอการสนับสนุนงบประมาณ 300 บ่อ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม ได้รับงบประมาณสนับสนุนประมาณ 27 ล้านบาท  จังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 20 ล้านบาท  จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 19 ล้านบาท  จังหวัดอำนาจเจริญ ประมาณ 3.9 ล้านบาท  จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 3 ล้านบาท   ทั้งนี้ จากการพูดคุยกับเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนมีความพึงพอใจเพราะสามารถลดต้นทุนการผลิต  ค่าไฟไม่ต้องเสีย การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย น้ำที่ได้จากการสูบด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์นำไปใช้เพื่อกิจกรรมในช่วงฤดูแล้งที่ปกติไม่มีน้ำใช้เพื่อการประกอบอาชีพ อาทิเช่น ปลูกพืชผักสวนครัว พืชไร่ ปลูกหญ้าเนเปียร์ ปศุสัตว์ บ่อเลี้ยงปลา […]

สภาเกษตรกรฯดันผลิตภัณฑ์เกษตรท้องถิ่นสู่การจับคู่การค้าเพื่อส่งออกในงานสัมมนา “สร้างเครือข่ายและขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ” 24-28 ม.ค.นี้

          ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ในการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเสรีทางการค้าและการจัดการตลาดสินค้าเกษตรระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติ และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2561 เป็นต้นมา นำไปสู่การลงพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อให้เกษตรกรในระดับท้องถิ่น สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถใช้โอกาสจากการเปิดเสรีภายใต้ความตกลงต่างๆให้เกิดประโยชน์ จากการลงพื้นที่ท้องถิ่นพบว่าเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยหลายรายมีศักยภาพสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการส่งออกสินค้า แต่ยังขาดผู้ชี้แนะเรื่องการทำตลาดหรือการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานตามกฎระเบียบของประเทศผู้นำเข้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ส่งวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้แทนการค้าต่างประเทศฯ ลงไปให้ความรู้ตั้งแต่การปลูก บรรจุภัณฑ์หีบห่อจนถึงการตลาด ซึ่ง ณ วันนี้ เกษตรกรได้เรียนรู้ ได้ปรับปรุง ปรับ เปลี่ยนสินค้า ผลิตภัณฑ์ และมีความพร้อมจำหน่ายเพื่อการส่งออกแล้ว สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงได้เลือกเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าร่วมสู่การจับคู่เจรจาการค้าในงาน “สัมมนาสร้างเครือข่าย ขยายตลาดส่งออกด้วยเอฟทีเอ” จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2563 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าสินค้าเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมหารือขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรระดับตำบล

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2563 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประชุมร่วมกับผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​  กรมการปกครอง​  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมการพัฒนาชุมชน​  สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน​ ณ ห้องประชุม 202 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล​ และแนวทางความร่วมมือบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานในระดับพื้นที่ต่อไป ………………………………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : วัชร มีแสงเงิน อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

สภาเกษตรกรฯสะท้อน “ที่ดินทำกิน” ปัญหาตลอดชีวิตเกษตรกร

          นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ปัญหาปวดใจของพี่น้องเกษตรกรที่สภาเกษตรกรฯสะท้อนขึ้นมาเพื่อให้ภาครัฐจัดการบริหารและแก้ไขให้ตรงจุดมากที่สุด ซึ่งยืดเยื้อยาวนานและเป็นปัญหามาตลอดชีวิตของเกษตรกรคือที่ดินทำกินไม่มีความมั่นคงในการถือครอง ในพื้นที่ชนบทห่างไกลการบริการของภาครัฐเข้าไม่ถึง ด้วยอ้างเหตุผลว่าขาดงบประมาณ ขาดกำลังพล ผลพวงของนโยบายต่างๆจึงไปไม่ถึงเกษตรกร ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ โครงการความช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐมักประกาศว่าที่ดินต้องมีเอกสารสิทธิ์  การบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ดูถึงข้อเท็จจริงว่าเกษตรกรเจตนาเพียงแค่ประกอบการยังชีพไม่ได้มีเจตนาบุกรุกหรือเข้าไปทำลายทรัพย์สิน และแต่ละรายมีพื้นที่ทำกินประมาณ คนละ 5-20 ไร่ รัฐควรผ่อนปรนและละเว้น การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไทยนั้นปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับมาก แต่ไม่เป็นเอกภาพและไม่มีกรอบแนวทางในการกำหนดแนวทางการพัฒนา ภารกิจ รวมถึงการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หากไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ปัญหาความเหลื่อมล้ำก็ยังคงอยู่และจะลุกลามรุนแรงต่อไปและมากขึ้น เมื่อครั้งการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม.  ในการประชุมได้มีการบรรยาย “ความรู้กฎหมายและนโยบายที่ดินที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ดินแห่งชาติ” โดย ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ผู้ประสานงานการศึกษานโยบายที่ดิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) ทำให้ทราบว่าภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ.2562  คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จะทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง โดยการบูรณาการการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน […]

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ประชุม ครั้งที่ 7/2562

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและดำเนินการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม.  ในการประชุมได้มีการบรรยาย “ความรู้กฎหมายและนโยบายที่ดินที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่ดินแห่งชาติ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ผู้ประสานงานการศึกษานโยบายที่ดิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) สำหรับการประชุมครั้งนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้พิจารณาเรื่อง แนวทางขับเคลื่อนการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกร  ,  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล(ฉบับที่…) พ.ศ….. ,  แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  , การจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565 – 2569) เป็นต้น ………………………………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : วัชร มีแสงเงิน อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

ได้ฤกษ์! เกษตรกรปลูก “กัญชา” ต้นแรกลงดินอย่างถูกกฎหมาย พร้อมเผยแพร่งานวิจัยที่ไม่มีในไทย ปี63

(วันที่ 20 ธันวาคม 2562) นายก่อพงษ์​ โกมลรัตน์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานและปลูกต้น “กัญชา” ปฐมฤกษ์ ใน “โครงการขับเคลื่อนการปลูกกัญชานำร่องเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ร่วมด้วยผู้แทนจาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  มหาวิทยาลัยรังสิต​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​ เกษตรกร ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ เข้าร่วมงานกว่า 300 คน            นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวภายหลังพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ว่า จากการพยายามผลักดันของสภาเกษตรกรแห่งชาติให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษและกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ยังผลให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยพืชสมุนไพร “กัญชา” เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้  ดังนั้น […]

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับกอช.พัฒนาบุคลากรถ่ายทอดเรื่องการออมเงิน

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.62 นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และนายกฤษฏ์  รอดประชา ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “สร้างวิทยากร ครู ก เพื่อสร้างผู้นำด้านการส่งเสริมการออมเงินกับ กอช.” ณ ห้องประชุมไกรทอง โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันจัดโครงการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการวางแผนทางการเงิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และกองทุนการออมแห่งชาติ สามารถเป็นครู ก ในการถ่ายทอดเรื่องการออมเงินกับ กอช.แก่เกษตรกรและบุตรหลานให้ได้รับสวัสดิการบำนาญเมื่อหลังอายุ 60 ปี ………………………………………………………… ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย ภาพ : วัชร มีแสงเงิน / สมชาย มารศรี อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

สภาเกษตรกรฯ หนุนทำการเกษตรเชิงคู่ เพื่อเสริมรายได้ให้มั่นคง

           นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวถึง การสร้างความมั่นคงของภาคการเกษตรว่า ภาคการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย เมื่อผลผลิตออกมาเกินความต้องการของตลาดทำให้เกิดราคาตกต่ำจนเกษตรกรหลายคนถอดใจ สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่ปลูกปาล์ม ยางพารามาหลายชั่วอายุคนปัญหาคือ เมื่อถึงรุ่น 2 – 3 ดินเสื่อมคุณภาพ การปลูกหนาแน่นเกินไปแดดส่องไม่ทั่วถึงเกิดโรคระบาดเยอะ  อย่างไรก็ตาม ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซียซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนิยมบริโภคเนื้อแพะ/แกะ มีความต้องการแพะ/แกะอย่างมาก การตลาดยังเปิดกว้าง ปัจจุบันมาเลเซียสั่งนำเข้าแพะ/แกะจากประเทศออสเตรเลียซึ่งมาไกล เมื่อเทียบกับแพะ/แกะจากประเทศไทยคุณภาพดีกว่า จึงเกิดแนวคิดการทำเกษตรเชิงคู่เพื่อเสริมรายได้ซึ่งกันและกันด้วยการจัดการสวนยางปลูกระยะห่างอย่างเหมาะสม โดยปรับเปลี่ยนภายใต้ระเบียบของกยท. สวนปาล์มก็เช่นกันขยายจากการปลูกแบบ 9X9 เมตร ขยายเป็น 10X10 – 12X12 เมตร วางแปลนโครงสร้างสวน แล้วปล่อยแพะ/แกะเพื่อเป็นเครื่องตัดหญ้า  มูลแพะ/แกะนำไปเป็นปุ๋ยบำรุงได้ แพะ/แกะกินอยู่ง่ายสามารถเลี้ยงควบคู่ได้ทั้งการทำสวนปาล์ม ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย เป็นต้น โดยเกษตรกรต้องศึกษาเทคนิคในการเลี้ยงโดยเฉพาะแบบเปิด แพะ/แกะสามารถขายได้ทุกเดือนทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ […]

1 2 3 16