ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 23 มกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 กรมเจรจาการค้าฯร่วมกับสภาเกษตรกรฯ นำเกษตรกรเยือนเวียดนาม เพื่อเตรียมความพร้อมระบบคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่           นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ พาเกษตรกรเดินทางไปยังกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 21-22 ม.ค.2562 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และกลุ่มเกษตรกรของประเทศเวียดนาม ในเรื่องการปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรกรรมเช่นเดียวกับไทย การเรียนรู้จากประสบการณ์ของเวียดนาม น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวของเกษตรกรไทยให้เข้ากับพัฒนาการในระบบการค้าโลกที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) รุ่นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ได้มีการหยิบยกเรื่องการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ เพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ หรือยูพอฟ (UPOV) 1991 ขึ้นหารือกันมากขึ้น ไทยจึงต้องช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรไทยล่วงหน้า เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ พัฒนาพืชที่มีความทนทานต่อโรคสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ช่วยเกษตรกรให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน   สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับอิสราเอลจัดงานแสดงนวัตกรรมการเกษตร “Israeli Agriculture Roadshow 2019: Implementing Farming 4.0” 29 ม.ค.นี้           นายประพัฒน์ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 16 มกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 สภาเกษตรกรฯชี้ กระทรวงพาณิชย์ / กระทรวงพลังงาน เล่นละครแก้ปัญหาน้ำมันปาล์ม                นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากโครงการมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ โดยการใช้น้ำมันปาล์มดิบไปผลิตกระแสไฟฟ้าตามมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ(กนป.) ให้กระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ(CPO) ส่วนเกินจำนวน 160,000 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 18 บาท ส่งที่ท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้าบางปะกงด้วยวิธีจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนดของ กฟผ. เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง เพื่อนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง หน่วยที่ 3 จ.ฉะเชิงเทรา และให้กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนการจัดหาน้ำมันปาล์มดิบให้แก่ กฟผ. ที่ผ่านมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนั้นราคาผลปาล์มอยู่ที่ 2.5 – 2.6 บาทต่อกิโลกรัม แต่ ณ วันที่ 11 ม.ค. 62 […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 9 มกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 9 มกราคม  2562 ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติขอให้เกษตรกรก้าวสู่เกษตรกรยุคใหม่ในปี 2562           นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ถึงเกษตรกรทุกคน โดยระบุว่า ขอให้ดำรงชีพด้วยการครองสติสัมปชัญญะ  ศึกษาข้อมูลความรู้ให้รอบด้าน  แสวงหาพันธมิตรและเครือข่ายเกษตรกรให้กว้างขวาง  นำความรู้มาปรับปรุงการผลิตของตนเอง เพื่อก้าวไปสู่เกษตรกรยุคใหม่ให้ได้   ต้องยอมรับว่าขณะนี้เราแข่งขันกับโลก ไม่ใช่กับตัวเอง สร้างโอกาส ใหม่ๆให้กับชีวิต  วิกฤตการณ์ของเกษตรกรไทยยังคงอยู่ ทั้งปัญหาเรื่องราคาพืชผล และปัญหาภัยธรรมชาติ ซึ่งมีความเข้มข้นและหนักหน่วงขึ้นทุกวัน ถือเป็นโอกาสที่ท้าทายในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดให้ได้ ( ปล่อยเสียง นายประพัฒน์ )   สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีหนุนเกษตรกรต่อยอดแปรรูปผักหวานป่าสร้างมูลค่าเพิ่ม ไร้คู่แข่ง           น.ส.อรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ มีพืชประจำถิ่นขึ้นชื่อ คือ “ผักหวานป่า” นิยมจำหน่ายยอดสดเพื่อประกอบเมนูอาหารต่างๆ บางฤดูกาลผลผลิตมีปริมาณมากทำให้ราคาลดลงไม่คุ้มต้นทุนค่าปลูก “ผักหวานป่า” เป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญ คนโบราณนิยมนำมาทำยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรคได้หลายชนิด เมื่อปี 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีได้เข้าไปที่ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561

สภาเกษตรกรแห่งชาติย้ำจุดยืนร่าง พรบ.ปาล์มฉบับเกษตรกรที่แท้จริง                เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ และคณะ ได้เข้าพบนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยื่นหนังสือยืนยันร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม พ.ศ…. ฉบับของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อยืนยันในประเด็นโครงสร้างอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้งระบบ กองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มที่แก้ไขให้มีแหล่งรายได้จากเงินงบประมาณแหล่งเดียว , องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ , รวมถึงในหมวด 4 ที่กำหนดให้เกษตรกรต้องปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ที่เหมาะสมตามเขตการปลูกของกระทรวงเกษตรฯ และในหมวด 5 ผู้ประกอบการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเป็นการทำให้ร่างเดิมกำหนดเป็นโครงสร้างของอุตสาหกรรมปาล์มทั้งระบบ มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ช่วยให้สามารถควบคุมความสมดุลปาล์มน้ำมัน ป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม ควบคุมการนำผ่านแดน และยังทำให้รัฐบาลสามารถมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีได้ทั้งระบบ แต่กลับไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเมื่อขับเคลื่อนตามกระบวนการออกกฎหมายแล้วต่างไปจากเจตนารมณ์ จึงต้องยืนยันจุดยืน และหวังว่าทุกภาคส่วนจะรับฟัง สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เร่งส่งเสริมเกษตรกรนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่เกษตรกร 4.0                เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.61 นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเปิดการประชุมเสวนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่เกษตรกร 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลปี […]

1 2 3 4 5 25