ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดพังงาชี้ “ทุเรียนสาลิกา” ขึ้นทะเบียน GI สร้างรายได้เพิ่มจากพืชหลัก           นายกวีวัฒน์ ประสมทรัพย์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า “ทุเรียนสาลิกา” เป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงมาช้านานของ อ.กะปง จ.พังงา เป็นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน ผลกลม รสชาติหอมหวาน เนื้อนิ่ม เมล็ดลีบ เนื้อมาก ไส้แกนผลทุเรียนมีสีเหลืองเข้มหรือสีสนิม ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งภายในจังหวัดพังงา และต่างจังหวัด รวมถึงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ทำให้ผลผลิตทุเรียนที่ออกมาไม่เพียงพอต่อความต้องการต่อตลาดและผู้บริโภค ส่งผลให้ราคาของทุเรียนเพิ่มสูงขั้นเรื่อยๆ ด้วยเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้า เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 61 โดยให้มีผลตั้งแต่วันยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 12 ก.ย.2557 ลงนามโดยนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมา บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา(จำกัด) นำไปจำหน่าย/จัดส่งทั่วประเทศ ในราคากิโลกรัมละ 330 – 350 บาท เกษตรกรในพื้นที่ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561   ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการค้าอิสราเอลเข้าหารือสภาเกษตรกรแห่งชาติถึงแนวทางถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอิสราเอลกับเกษตรกรไทย           เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.61 นายดะกัน อโลนี ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการค้า สถานเอกอัครราชฑูตอิสราเอล เข้าพบนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรระหว่างประเทศอิสราเอลกับเกษตรกรไทย โดยในเบื้องต้นทั้ง 2 ฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในการจัดเวทีให้มีการพบกันโดยทางประเทศอิสราเอลจะจัดให้ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีระบบจัดการน้ำ การจัดการฟาร์ม เพื่อการเกษตรมาประเทศไทยเพื่อพบกับผู้นำเกษตรกรของไทย โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะจัดหาเกษตรกรที่สนใจตรงกับเทคโนโลยีของประเทศอิสราเอลมาพบกับผู้ประกอบการดังกล่าว ในวันที่ 29 มกราคม 2562   สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “ กัญชาไทย ใครได้ประโยชน์? ” 20 ธ.ค.นี้           สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานโครงการสัมมนา การพัฒนาสายพันธุ์กัญชาพืชสมุนไพรไทยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และภาคเกษตรกรรม “กัญชาไทย ใครได้ประโยชน์?” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค.61 ตั้งแต่เวลา […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 สภาเกษตรกรฯเข้าร่วมรับฟัง “การปรับตัวของชาวนาไทยยุคหลังนโยบายจำนำข้าว ปี 2557”           เมื่อวันที่ 29 พ.ย.61 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวถึงการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การปรับตัวของชาวนาไทยยุคหลังนโยบายจำนำข้าว ปี 2557” โดย รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง หัวหน้าโครงการวิจัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) พญาไท กรุงเทพฯ ได้ศึกษารูปแบบ บทเรียนและเงื่อนไขการปรับตัวของชาวนาในพื้นที่จริง พบว่ารัฐได้กำหนดนโยบายเข้าไปแทรกแซงต่อวิถีชีวิตและสภาพการผลิต และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจะมีผลกระทบต่อการผลิตข้าวและชาวนาโดยตรง นอกจากนั้นเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อชาวนาคือการเปลี่ยนแปลงด้านการตลาด จำนวนเกษตรกร และสภาพภูมิอากาศ สำหรับการปรับตัวของชาวนามีทิศทางคือ ชาวนาที่ทำในเชิงธุรกิจจะปรับตัวสู่ชาวนาแบบเกษตรพันธสัญญา ชาวนารายย่อยยังไม่มีการปรับตัวแต่จะมุ่งการลดต้นทุนการผลิต การปลูกข้าวอินทรีย์ และมีบางส่วนที่เปลี่ยนไปทำการเกษตรอย่างอื่น รวมทั้งเลิกทำนาไปประกอบอาชีพอื่น   สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าร่วมงานสัมมนาสานสัมพันธ์วัฒนธรรมและธุรกิจไทย – ชานซี           เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561   “กัญชา” รอกฎหมาย สภาเกษตรกรฯดันปลูก สภาอุตสาหกรรมฯรับสกัด           นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.)เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการตลาด เป็นการพัฒนาภาคเกษตรให้ผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อการส่งออก และพัฒนาผลผลิตไปสู่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมาบริหารจัดการผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด นับเป็นความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคต (ปล่อยเสียงนายประพัฒน์) อย่างไรก็ตาม พืชสมุนไพรที่ถูกจับตาและลุ้นให้เป็นพืชเศรษฐกิจหลักตัวใหม่ คือ “กัญชา” ที่มีมูลค่าสูงถึงกิโลกรัมละ 10,000 บาท ตันละ 10,000,000 บาท หากสกัดเป็นน้ำมันกัญชามูลค่าเพิ่มขึ้น 10 – 20 เท่าตัว ในการส่งเสริมนั้นสภาเกษตรกรฯได้มีการพูดคุยกับทางสอท.ในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งนายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานบริหารสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร ได้กล่าวว่า สอท.มีกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรกับกลุ่มอุตสาหกรรมยาซึ่งได้เริ่มต้นวิจัยเรื่องการสกัดและพยายามผลักดัน (ปล่อยเสียงนายศักดิ์ชัย) สภาเกษตรกรฯร่วมออกบูธ “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.” กลางสยามสแควร์           เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน […]

1 2 3 4 5 24