ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562   ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดงานความล้ำค่าของไผ่ไทย ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไผ่สร้างรายได้และผลักดันให้เป็นอาชีพหลักในอนาคต           เมื่อวันที่​ 4 ธ.ค.2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานความล้ำค่าของไผ่ไทยและบรรยายพิเศษเรื่อง​ “ไผ่ไทยอาชีพและอุตสาหกรรมอนาคต” ณ.ศูนย์เทคโนโลยีและธุรกิจไผ่ ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 ธ.ค.2562 โดยมีส่วนราชการ เจ้าของธุรกิจ เกษตรกร​จากทั่วประเทศเข้าร่วมงาน ทั้งนี้​ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำเสนออนาคตอุตสาหกรรมและอาชีพไผ่ไทยไม้อนุรักษ์สู่ไม้เศรษฐกิจที่มีอนาคต สร้างองค์ความรู้ไผ่ภาคประชาชนสร้างอาชีพวิถีเกษตรไทย การแปรรูปในครัวเรือน การเชื่อมต่อเทคโนโลยีไผ่​ การสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจการผลิตถ่านไผ่ ไผ่เพื่องานสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการแปรรูปลำไผ่เครือข่ายธุรกิจต่างประเทศให้มีคุณภาพ​ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ไผ่ไทยสู่สากล​ พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงการรักษ์ป่า และนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับคนในครอบครัวหันมาปลูกไผ่ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน ทั้งในรูปเกษตรผสมผสาน วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ป่า เกิดอาชีพเกษตรที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ทรัพยากรดินและน้ำให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น ลดการทำการเกษตรที่เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น้อยลง   ประธานสภาเกษตรกรฯวอนรัฐบาลทำแผนพัฒนาภาคการเกษตรแบบระยะยาวและยั่งยืน           นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ต้องขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการช่วยเหลือเกษตรกร […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

  สภาเกษตรกรฯ หนุนทำการเกษตรเชิงคู่ เลี้ยงแพะ/แกะร่วมกับพืชหลักที่ปลูก เสริมรายได้ให้มั่นคง                นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวถึง การสร้างความมั่นคงของภาคการเกษตรว่า ภาคการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยผลผลิตออกมาเกินความต้องการของตลาดทำให้เกิดราคาตกต่ำจนเกษตรกรหลายคนถอดใจ สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่ปลูกปาล์ม ยางพารามาหลายชั่วอายุคนเกิดปัญหา เช่น ดินเสื่อม โรคเยอะ จากการดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนิยมบริโภคเนื้อแพะ/แกะ มีความต้องการแพะ/แกะอย่างมาก การตลาดยังเปิดกว้าง จึงเกิดแนวคิดการทำเกษตรเชิงคู่เพื่อเสริมรายได้ซึ่งกันและกัน เลี้ยงแพะ/แกะร่วมกับพืชหลักด้วยทฤษฎีพึ่งพิงพึ่งพาวางแปลนจัดการสวน (ปล่อยเสียง นายสิทธิพร)   สภาเกษตรกรจังหวัดตรังร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันโรคยางพาราใบร่วงชนิดใหม่ที่ระบาดในพื้นที่                เมื่อวันที่ 22 พ.ย.62 นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมกับสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทยพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทย สาขาย่านตาขาว เกี่ยวกับปัญหาการระบาดของโรคยางพาราใบร่วงชนิดใหม่ ซึ่งเกิดจากเชื้อราที่ขณะนี้กำลังระบาดรุนแรงในหลายจังหวัดของภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง โดยล่าสุดที่ อ.ย่านตาขาว […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สภาเกษตรกรแห่งชาติ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ม.พะเยา                เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยประธานสภาเกษตรกร 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และคณาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา และสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ ในด้านการศึกษาและการวิจัย ร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนองค์ความรู้และความชำนาญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร ยกระดับการศึกษา รวมถึงทักษะเชิงวิชาการ และส่งเสริมงานวิจัยที่อยู่ในความสนใจของทั้งสององค์กร เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ MOU ม.เชียงใหม่ หนุนการพัฒนาการเกษตรด้านข้าว                เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในงาน “ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายบัญชา อรุณเขต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายสุทิน ชฎาดำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ลงนามความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรด้านข้าว นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรด้านข้าว ซึ่งมีกรอบความร่วมมือโดยใช้สายพันธุ์ข้าวพันธุ์กลายที่ได้จากการชักนำในเกิดการกลายพันธุ์ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 FRK-1 , ข้าวสังข์หยดพัทลุงพันธุ์กลาย MSY-4 , ข้าวสังข์หยดพัทลุงพันธุ์กลาย OSSY-23 ด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ […]

สภาเกษตรฯ Channel – ประธานสภาเกษตรกรฯ วอนภาครัฐ “บอกความจริง” เพาะปลูกได้หรือไม่ในวิกฤติน้ำครั้งนี้

  ประธานสภาเกษตรกรฯ วอนภาครัฐ “บอกความจริง” เพาะปลูกได้หรือไม่ในวิกฤติน้ำครั้งนี้                นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวด้วยความเป็นห่วงเกษตรกรว่า ต้องขอแจ้งเตือนไปยังพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ ว่าปีนี้เป็นปีที่สถานการณ์น้ำวิกฤตมากกว่าปีที่แล้ว โดยดูจากตัวเลขน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยเฉลี่ยเหลือ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้น บางอ่างเก็บน้ำต้องใช้น้ำก้นอ่างแล้ว เชื่อว่าฤดูแล้งปีนี้จะส่งผลทำให้เกิดปัญหาตามมาเยอะมาก สัมภาษณ์นายประพัฒน์                โดยนายประพัฒน์ ได้กล่าวถึงวิธีการรับมือในสถานการณ์วิกฤติน้ำครั้งนี้ว่าควรหยุดลงทุน เพราะหากฝืนทำการเกษตรต่อไปโดยไม่มีน้ำเพื่อทำกิจกรรมภาคการเกษตรจะเกิดความเสียหาย สัมภาษณ์นายประพัฒน์   ………………………………………………………………….   ข่าว : วัฒนรินทร์ สุขีวัย เทคนิค : วัชร มีแสงเงิน อำนวยการข่าว : ภาสันต์ นุพาสันต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ประธานสภาเกษตรกรฯ วอนภาครัฐ “บอกความจริง” เพาะปลูกได้หรือไม่ในวิกฤติน้ำครั้งนี้                นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้กล่าวด้วยความเป็นห่วงเกษตรกรว่า ขอแจ้งเตือนไปยังพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ ปีนี้เป็นปีที่สถานการณ์น้ำวิกฤตมากกว่าปีที่แล้วดูจากตัวเลขน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยเฉลี่ยเหลือ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ บางอ่างเก็บน้ำต้องใช้น้ำก้นอ่างแล้ว เชื่อว่าฤดูแล้งปีนี้จะส่งผลทำให้เกิดปัญหาตามมาเยอะมาก จึงขอวิงวอนให้กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องรีบทำแผนรองรับวิกฤตนี้โดยด่วน (ปล่อยเสียงนายประพัฒน์) สภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนจัดนิทรรศการและนำผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพจากกลุ่มเกษตรกรจำหน่ายในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9                เมื่อวันที่ 7 พ.ย.62 นายสุพจน์ ป้อมชัย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน เปิดนิทรรศการแสดงผลงานของสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน ภายในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และกลุ่มเกษตรกร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา […]

1 2 3 4 35