ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 สภาเกษตรกรฯร่วมกับกรมเจรจาการค้าฯจัดเสวนา “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 5” ณ จ.ศรีสะเกษ                ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดเสวนาเรื่อง ““การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 5” ระหว่างวันที่ 17-19 มิ.ย.62 ณ จ.ศรีสะเกษ โดยศึกษาดูงานการแปรรูปสินค้าเกษตร ณ กลุ่มแปรรูปชาหอมแดง อ.ยางชุมน้อย , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรบ้านซำตารมย์ อ.กันทรลักษ์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านเมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน เพื่อศึกษาดูงานการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเกษตรกรพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในเรื่องความตกลงการค้าเสรี การเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อนำไปสู่การแข่งขันในตลาดการค้าเสรี (ปล่อยเสียง ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์) ขณะที่นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า เกษตรกรสามารถผลิต , แปรรูปสินค้าที่ดีมีคุณภาพและอาจเพิ่มเติมเรื่องราวเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ (ปล่อยเสียง นางอรมน) สำนักงานสภาเกษตรกร จ.สตูล ประสานหาแนวทางแปรรูปข้าว “อัลฮัมดูลิลละห์” […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 สภาเกษตรกรแห่งชาติเตรียมปลูกกัญชาอินทรีย์แบบให้เปล่าแก่กรมการแพทย์แผนไทย 20 ไร่ 4 จังหวัด           นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมหารือร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งตัวแทนจากโรงพยาบาลทั้ง 4 ภูมิภาค จนนำไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงกับทางกรมการแพทย์แผนไทย โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติจะปลูกกัญชาแบบเกษตรอินทรีย์เท่านั้นส่งให้กับกรมการแพทย์แผนไทย (ปล่อยเสียง นายประพัฒน์)   สภาเกษตรกร จ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย พร้อมยกระดับสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งกระบวนการ           เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2562 นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 มิ.ย.2562 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้นท์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ให้กับเกษตรกรในด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยต่อผู้บริโภค และยกระดับสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร […]

สภาเกษตรฯ Channel – สภาเกษตรกรฯ ร่วมประชุมหารือเรื่องการปลูกและการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ และลงนามความร่วมมือนำความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนานำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย

สภาเกษตรกรฯ ร่วมประชุมหารือเรื่องการปลูกและการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ และลงนามความร่วมมือนำความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนานำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย           เมื่อ 09.00 น. วันที่ 4 มิ.ย.2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือเรื่องการปลูกและการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ในการจัดทำแผนการปลูกพืชกัญชาและแผนการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ต่อจากนั้นเวลา 13.30 น. สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 สภาเกษตรกรฯ กรมการแพทย์แผนไทยฯ อย.ร่วมหารือแนวทางขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์           เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2562 สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประชุมหารือแนวทาง “การขออนุญาตเพาะปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตัวแทนจากสำนักงานอาหารและยา(อย.) ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนซึ่งในการหารือครั้งนี้สภาเกษตรกรแห่งชาติต้องการปลูกกัญชาแบบเกษตรอินทรีย์เท่านั้น โดยได้คัดเลือก 4 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี ลำปาง และบุรีรัมย์ โดย จ.ลำปาง จะนำร่องพื้นที่ปลูกก่อน   สภาเกษตรกรฯ ร่วมประชุมหารือเรื่องการปลูกและการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ และลงนามความร่วมมือนำความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนานำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย           เมื่อ 09.00 น. […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรฯ ชงออก กม.ใหม่ ถอดกัญชา กัญชง กระท่อมจากยาเสพติด               นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยมีความรู้เรื่องกัญชารักษาโรคมากขึ้น หลังจากถูกมอมเมาว่าเป็นยาเสพติดมานาน แต่ที่ล้าหลังคือเจ้าหน้าที่รัฐและระบบราชการ ทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่สุดภาคประชาชนต้องออกแรงขับเคลื่อนเพื่อให้ประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นของประชาชาชน สภาเกษตรกรฯได้หารือกันเห็นว่าควรมีการออก พ.ร.บ.กัญชา กัญชงและกระท่อมแยกออกมา เพราะหากพืชเหล่านี้ยังอยู่ภายใต้กฎหมายยาเสพติด จะทำให้การแก้ปัญหาต่างๆ ปลดล็อคยาก เช่น กัญชาแม้ใช้ทางการแพทย์ได้แต่ยังคงเป็นยาเสพติด ทางที่ดีออกกฎหมายใหม่เพื่อดูแลพืชทั้ง 3 ชนิด เพื่อสังคมจะได้ไม่หวาดวิตกและอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ตามที่ปรากกฎในกฎหมาย หากใช้ผิดประเภทต้องรับโทษ ทั้งนี้ ได้ทำการหารือกับบางพรรคการเมืองไว้บ้างแล้วซึ่งเห็นด้วยกับแนวทางนี้ หากเปิดสภา ส.ส.สามารถเสนอกฎหมายนี้ได้ทันที อย่างไรก็ตาม ไม่เชื่อว่ากระทรวงสาธารณสุขจะออกระเบียบหรือประกาศต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์กับทุนผูกขาด แต่อาจเพราะขาดความเข้าใจ ทำให้ดูเหมือนว่าการออกระเบียบต่างๆไปเข้าทางทุนใหญ่มากกว่าประชาชน ซึ่งเรื่องนี้ประชาชนต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิด สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติผลักดันผักส่งออกไปยุโรป                เมื่อวันที่ 17 พ.ค..62 นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยนายวิทยา ประจันตะเสน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ […]

1 2 3 4 29