Weekly News EP18 @ มิถุนายน2565

-สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานร่วมกับ สศก. -สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมอบรมการผลิตไส้เดือนดินเพื่อใช้ในการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 สภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานร่วมกับ สศก.           เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวบรรยายพิเศษ “บันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับสำนักเศรษฐกิจการเกษตร” และกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ประเมินผลและติดตามข้อเสนอเชิงนโยบาย” ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยนายฉันทานนท์  วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 595 คน ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด   ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอแนะ/โครงการ/แผนงาน ให้กับบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  และเพื่อพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการติดตามประเมินผลข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อเสนอแนะ/โครงการ/แผนงาน ให้กับบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  […]

Weekly News EP.17 @ มิถุนายน 2565

– สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2566-2570 – สภาเกษตรกรร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หนุน Flagship Project – สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทับทิมสยาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2564 สภาเกษตรกรฯร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2566-2570           เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2565 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2566-2570 ประเด็นเรื่อง “ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการเกษตรแห่งอนาคต” ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2566-2570 จากหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2566-2570 ให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตัวแทนจาก สภาเกษตรกรแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา เกษตรกร จำนวน 550 คน telecharger recuva + […]

Weekly News EP16 @ มิถุนายน 2565

– ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มองวิกฤตอาหารโลก เป็นทั้งวิกฤตและโอกาส – สภาเกษตรกรแห่งชาติปล่อยขบวนผลไม้มุ่งสู่ปลายทางเมืองคุนหมิง 80 ตัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 สภาเกษตรกรจังหวัดตรังร่วมจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมและต้นกล้าพืชกระท่อม           เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2565 นายสิทธิพร จริยพงศ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 2 ร่วมงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมและต้นกล้าพืชกระท่อมตามโครงการศูนย์พัฒนาพืชกระท่อมภาคใต้ตอนกลาง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากฐานราก ภายใต้พื้นฐานผู้ประกอบการในระดับชุมชน ณ  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดตรัง (อ.ต.ก.) ต.บางรัก  อ.เมืองตรัง  จ.ตรัง  นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี  นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ  โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ร่วมกับคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และสมาคมพืชกระท่อมแห่งประเทศไทยได้กำหนดดำเนินงานปลูกพืชกระท่อมตามโครงการในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล และจังหวัดนครศรีธรรมราช เป้าหมายจังหวัดละ 100,000 ต้น สำหรับจังหวัดตรัง มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 142 ราย พื้นที่ปลูกกระท่อม จำนวน 613 […]

Weekly News EP15 @ พฤษภาคม 2565

Weekly News EP15 @ พฤษภาคม 2565 – สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมประชุมเสวนา “ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” – สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนร่วมกับสวพ.1 เชียงใหม่ลงพื้นที่เพื่อตรวจรับรอง GAP เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ – สภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐมร่วมกับเกษตรอำเภอสามพราน จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมประชุมเสวนา “ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม”           เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2565 นายรัตนะ  สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเสวนา “ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม”  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดและปาฐกฐาพิเศษ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของประเทศไทยที่ดีขึ้นกว่าเดิม” จัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าเศรษฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ค.2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าสยาม พารากอน ทั้งนี้ เพื่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และการดำเนินงานที่ผ่านมาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยภายใต้วิกฤตการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์และข้อเสนอแนะ ทิศทางการปรับตัวรับมือเพื่อวางรากฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆในอนาคตให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะต่อไป สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนร่วมกับสวพ.1 เชียงใหม่ลงพื้นที่เพื่อตรวจรับรอง GAP เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์           นางกัลญกร มหาวันน้ำ […]

Weekly News EP14 @ พฤษภาคม 2565

– สภาเกษตรกรแห่งชาติหนุนสภาการประมงฯแนะยกร่าง ก.ม.ให้เกิดสภาวิชาชีพเพื่อประโยชน์ชาวประมงระยะยาว – สภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพด้านตลาดออนไลน์และการส่งออกสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ปี 2565”

1 2 3 10