ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ อวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย ๒๕๖๒