ปุ๋ยไบโอกรีนช่วยลดมลพิษในดิน โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

องค์ความรู้/เทคโนโลยี สูตรและกรรมวิธีการผลิต “ปุ๋ยไบโอกรีน” ที่มีส่วนผสมของแบคทีเรียสายพันธุ์ดีในการกำจัดพาราควอทและแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

        การปลูกมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักจะประสบปัญหาสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดวัชพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สารพาราควอท (Paraquat)” ซึ่งมีการตกค้างมากที่สุด เป็นอันตรายต่อมนุษย์ โดยเกิดพิษทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง หากปล่อยให้สลายเองตามธรรมชาติต้องใช้เป็นเวลานาน รวมไปถึงยังเปลี่ยนสภาพดินให้เหนียวขึ้นหรือดินเสื่อมโทรม ซึ่งทำในประสิทธิภาพการเพาะปลูกลดลง

“ปุ๋ยไบโอกรีน” ซึ่งได้พัฒนาและคิดค้นโดยผสมแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดพาราควอท พร้อมกับผสมกับปุ๋ยในอัตราส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของพืช จึงมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้แก้ปัญหามลพิษจากพาราควอทที่ตกค้างในพื้นที่ และช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

จุดเด่น
  • ใช้แบคทีเรียจึงไม่มีสารเคมีตกค้าง
  • ลดมลพิษจากสารพาราควอท
  • ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ย
  • ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุน
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • อุตสาหกรรมการเกษตร
  • สถาบันการศึกษาต่างๆ

:: สนใจงานวิจัย ติดต่อ ::

http://www.tech2biz.net

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

ปุ๋ยไบโอกรีนช่วยลดมลพิษในดิน

More from my site