นาโนวัคซีนป้องกันโรคสำหรับปลานิล โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

 
องค์ความรู้/เทคโนโลยี กรรมวิธีการผลิต “นาโนวัคซีนป้องกันโรคสำหรับปลานิล” นาโนเทคโนโลยีเพื่อการนำส่งวัคซีนแอนติเจนเข้าสู่ตัวปลาทางระบบเยื่อเมือกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการที่สะดวกและง่ายไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์และวิธีการที่ยุ่งยากซับซ้อน

      
รายละเอียด

       “ปลานิล” (Oreochromis niloticus) เป็นปลาน้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ไขมันต่ำ เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว โดยคนไทยนิยมบริโภคปลานิลสูงถึง 30% ของการบริโภคปลาทั้งหมด และการเลี้ยงปลานิลคิดเป็น 42% ของผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั้งหมด  อย่างไรก็ดี อุปสรรคสำคัญของการเพาะเลี้ยงปลานิลก็คือ “โรคในปลานิล” เนื่องจากเกษตรกรนิยมปล่อยหนาแน่นมากและขาดการจัดการที่ดี  หากปลานิลเป็นโรคแล้วโอกาสที่จะรักษานั้นทำได้ยากมาก และการใช้ยาปฏิชีวนะก็ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นมากจนอาจทำให้ผู้เลี้ยงไม่สามารถแบกภาระได้ รวมทั้งไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

“นาโนวัคซีนป้องกันโรคสำหรับปลานิล” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อในปลานิลด้วยวิธีที่ง่าย ไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์และวิธีการที่ยุ่งยากซับซ้อน ด้วยการให้วัคซีนแอนติเจนเข้าสู่ตัวปลาทางระบบเยื่อเมือกต่างๆ ด้วยวิธีการจุ่มแช่ลงในน้ำ สามารถให้วัคซีนแก่ปลาได้ตั้งแต่วัยอ่อนในระยะ Fingerling หรือ Fry ได้ จึงมีความสามารถในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของปลาและมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรค และครอบคลุมการป้องกันการติดเชื้อได้หลายชนิด รวมถึงมีต้นทุนการผลิตต่ำ สามารถแข่งขันเชิงพาณิชย์ได้

จุดเด่น
  • มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคจากการติดเชื้อได้สูง และครอบคลุมการป้องกันการติดเชื้อได้หลายสายพันธุ์
  • บริหารวัคซีนได้ง่าย โดยการจุ่มแช่จึงทำให้สามารถให้วัคซีนแก่ปลาวัยอ่อนได้ตั้งแต่ระยะ Fingerling หรือ Fry
  • ราคาต้นทุนในการผลิตไม่สูงมาก
  • มีทีมนักวิจัยคอยช่วยเหลือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
  • ผู้ผลิตและจำหน่ายวัคซีนสำหรับสัตว์น้ำ
  • กรมประมง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล
  • ผู้สนใจทั่วไป

:: สนใจงานวิจัย ติดต่อ ::

http://www.tech2biz.net

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

More from my site