แอปพลิเคชันสนับสนุนเกษตรกร (Kaset Connect)

องค์ความรู้/เทคโนโลยี “แอปพลิเคชันสนับสนุนเกษตรกร (Kaset Connect)” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ช่วยเชื่อมโยงภาคการผลิตและการบริการในอุตสาหกรรมการเกษตรผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงมือผู้บริโภค

รายละเอียด

       ปัจจุบันการซื้อ-ขายสินค้าไม่ได้จำกัดเพียงแค่หน้าร้านเท่านั้น ช่องทางออนไลน์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยม มีแนวโน้มเติบโตและมีโอกาสกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ไร้ข้อจำกัด เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งถูกลงด้วย ซึ่งมีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบ เช่น Marketplace e-Retailer หรือDirect to Consumer เป็นต้น นับว่าเป็นช่องทางที่สะดวกสบาย เพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภค ได้ราคาที่เป็นธรรม สามารถตอบสนองความต้องการของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้เป็นอย่างดี

“แอปพลิเคชันสนับสนุนเกษตรกร (Kaset Connect)” ได้รับการคิดค้นและพัฒนาเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรให้มีความพร้อมในการแข่งขันต่อซื้อ-ขายผ่านอินเตอร์เน็ต และสร้างรายได้มากขึ้น โดยเป็นบริการในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตร โดยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการเกษตรตั้งแต่การผลิต การขนส่ง ตลอดจนช่องทางในการจำหน่ายผลผลิต ด้วยบริการออนไลน์ซึ่งประกอบด้วย

 1. บริการช่วยวางแผนและควบคุมต้นทุนการผลิต
 2. บริการช่วยทำบัญชี
 3. บริการจัดหาแหล่งกระจายผลผลิต
 4. บริการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
 5. บริการช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งและอื่นๆ
 6. บริการหาช่องทางเพิ่มรายได้

ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถวางแผนควบคุมค่าใช้จ่าย ลดการขาดทุน เพิ่มกำไร และมีแหล่งกระจายผลผลิตที่มากขึ้น ซึ่งหากใช้แอปพลิเคชันนี้อย่างเต็มรูปแบบจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

จุดเด่น
 • แอปพลิเคชันส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรแบบครบวงจร
 • ส่งเสริมให้เกษตรกรมีกำไรมากขึ้นจากทางเลือกในการเพิ่มมูลค่ารวมถึงการกระจายผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
 • มีบริการขนส่งสินค้าสู่ผู้บริโภค
 • มีระบบบัญชีช่วยควบคุมต้นทุน
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

1

ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน
 • ผู้ที่สนใจทั่วไป
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • เกษตรกรทั่วไป
 • ผู้ขายอุปกรณ์และวัสดุการเกษตร
 • ผู้แปรรูปสินค้าทางการเกษตร
 • พ่อค้าคนกลางพืชผลทางการเกษตร
 • บริษัทขนส่ง
 • ผู้สนใจสนับสนุนสินค้าเกษตรทั่วไป

:: สนใจงานวิจัย ติดต่อ ::

http://www.tech2biz.net

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

แอปพลิเคชันสนับสนุนเกษตรกร (Kaset Connect)

More from my site