ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกปรับเปลี่ยนสายงานของตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเป็นตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกปรับเปลี่ยนสายงานของตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเป็นตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2018/10/recruitment-60-40.pdf

More from my site