ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2018/08/recruitment-60-33.pdf

More from my site