การแก้ปัญหาดินเค็ม ดินเปรี้ยว

ดิน

ปัญหาเรื่องดินนับเป็นปัญหาที่มีความสำคัญต่อเกษตรกรไทยเป็นอย่างมาก ในแต่ละพื้นที่ก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับดินที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็น ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินดาน ดินทราย ที่ต้องอาศัยความรู้ในการปรับดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด


 :: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

การแก้ปัญหาดินเค็ม ดินเปรี้ยว