เต้านมเทียมจากเจลพอลิเมอร์หุ้มด้วยยางพารา โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

องค์ความรู้/เทคโนโลยี สูตรและกรรมวิธีการผลิต “เต้านมเทียมจากเจลพอลิเมอร์หุ้มด้วยยางพารา” นวัตกรรมทางการแพทย์รูปแบบใหม่ เพื่อทดแทนเต้านมเทียมในผู้ป่วยที่ผ่าตัดมะเร็งเต้านม ซึ่งมีผิวสัมผัสใกล้เคียงกับเนื้อเต้านมจริง มีน้ำหนักเหมาะสมในราคาที่เข้าถึงได้

รายละเอียด

       “เต้านมเทียม” สิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีความมั่นใจเกี่ยวกับสรีระหลังการผ่าตัดมากขึ้น ซึ่งการใช้วัสดุในการผลิตต้องคำนึงถึงน้ำหนักของเต้านมเทียม หากน้ำหนักมากหรือน้อยเกินไป อาจส่งผลต่อกระดูกสันหลังและสมดุลของร่างกายโดยตรง โดยส่วนใหญ่เต้านมเทียมจากต่างประเทศมักมีราคาสูง ทำให้ผู้ป่วยหลายรายหันไปใช้เต้านมเทียมที่มีราคาถูกกว่า ซึ่งมีน้ำหนักมากและคุณภาพด้อยกว่ามาก

       “เต้านมเทียมจากเจลพอลิเมอร์หุ้มด้วยยางพารา” เป็นนวัตกรรมเต้านมเทียมแบบเสมือนจริง เพื่อทดแทนเต้านมให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมด พัฒนาจากพอลิเมอร์เจลและยางพาราโปรตีนต่ำ ซึ่งมีความนิ่มใกล้เคียงกับเต้านมธรรมชาติ มีน้ำหนักเหมาะสมและราคาที่เข้าถึงได้ ปลอดภัยคงทน สามารถตอบโจทย์ปัญหาของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมของคนไทยหรือคนเอเชียได้ และยังเป็นการเพิ่มมูลค่ายางพาราเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

จุดเด่น

 • มีผิวสัมผัสใกล้เคียงกับเนื้อเต้านมจริง
 • น้ำหนักของเต้านมไม่มากหรือน้อยไป ใส่กระชับ สะดวก ไม่หลุดง่าย
 • ราคาถูก ปลอดภัย ใช้งานได้ยาวนาน และดูแลรักษาง่าย
 • ผลิตจากยางพารา ลดการระคายเคืองขณะสวมใส่ และเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในประเทศไทย
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์
 • โรงพยาบาลทั่วประเทศ
 • สถานพยาบาลทุกแห่งในประเทศไทย
 • กระทรวงสาธารณสุข
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ผู้ป่วยที่ผ่าตัดเต้านมบางส่วน (breast conservative surgery)
 • ผู้ป่วยที่ผ่าตัดเต้านมทั้งหมด
 • หน่วยงานสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน
 • มูลนิธิมะเร็ง

:: สนใจงานวิจัย ติดต่อ ::

http://www.tech2biz.net

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

เต้านมเทียมจากเจลพอลิเมอร์หุ้มด้วยยางพารา