ระบบกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นวิทยุ โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

องค์ความรู้/เทคโนโลยี วิธีออกแบบและสร้าง “ระบบกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นวิทยุ” สามารถกำจัดแมลงและไข่ของแมลงตลอดวงจรชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาอันสั้น โดยไม่ใช้สารเคมี

รายละเอียด

        การกำจัดแมลงในผลผลิตการเกษตรนับเป็นปัญหาหลักของเกษตรกรโดยเฉพาะกับข้าว ในปัจจุบันใช้วิธีการป้องกันและกำจัดด้วยการใช้สารเคมีรมควัน ซึ่งได้ผลดี แต่ยังประสบกับปัญหาการตกค้างของสารเคมี ซึ่งเป็นอันตรายสุขภาพทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค อีกทั้งยังไม่สามารถกำจัดไข่ของแมลงที่ปนเปื้อนได้ และก่อให้เกิดการตกค้างของสารเคมีด้วย

“ระบบกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นวิทยุ” ได้รับการพัฒนาคิดค้นโดยใช้เทคโนโลยี UTD RF คลื่นความถี่ทำให้เกิดความร้อนสูงในระยะเวลาอันสั้น และสามารถแทรกผ่านเข้าไปในชั้นโมเลกุลภายในเมล็ดข้าวหรือผลิตผลทางการเกษตร ทำให้ตัวมอดและไข่มอดที่ฝังอยู่ในเมล็ดข้าวตาย นอกจากนี้ ความร้อนที่เกิดขึ้นยังช่วยลดความชื้นในข้าวได้อีกด้วย  เทคโนโลยีนี้ผ่านทดสอบและได้มีการจัดสร้างโรงงานต้นแบบ  ซึ่งนับเป็นระบบที่สามารถกำจัดแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสามารถกำจัดแมลงได้ครบวงจรชีวิตทั้งไข่และตัวแมลง รวมทั้งเป็นระบบที่ปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จุดเด่น
  • ใช้คลื่นความถี่วิทยุทำให้เกิดความร้อนสูงกำจัดแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะเวลาอันสั้น
  • ปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเปรียบเทียบเทคโนโลยีนี้กับคู่แข่ง / เทคโนโลยีเดิม

ข้าวผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์

  • ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรทางการเกษตร
  • ผู้ประกอบการที่มีโรงสีข้าว
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • ผู้ประกอบการที่มีโรงสีข้าว และต้องการเทคโนโลยีนี้เพื่อนำไปกำจัดมอดและแมลงในข้าว
  • เกษตรกรผู้สนใจ

:: สนใจงานวิจัย ติดต่อ ::

http://www.tech2biz.net

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

ระบบกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นวิทยุ