ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2018/07/recruitment-60-32.pdf

More from my site