ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกปรับเปลี่ยนสายงานของตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเป็นตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เรื่อง ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกปรับเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเป็นตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2017/08/recruitment-60-15.pdf

More from my site