ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกปรับเปลี่ยนสายงานของตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเป็นตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2017/07/recruitment-60-11.pdf

More from my site