ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงและแมลงจากสมุนไพรไทย โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

สูตรและกรรมวิธีผลิต “ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงและแมลงจากสมุนไพรไทย”

ผลงานวิจัยพร้อมใช้ที่คิดค้นและพัฒนาโดยทีมงานวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ที่มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัตถุดิบเป็นสมุนไทยที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก พัฒนาและทดสอบจนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน พัฒนาแล้วเสร็จ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้สนใจนำไปผลิต

รายละเอียด

“ยุง” เป็นพาหะนะนำโรคหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย โรคเท้าช้าง เป็นต้น ในท้องตลาดมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการกำจัดและป้องกันยุงหลากหลายชนิด เช่น ครีมและสเปรย์กันยุง ยาจุดกันยุง น้ำมันไล่ยุง ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีสังเคราะห์  แต่ยากันยุงเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมากมายเพราะมีสารที่เป็นอันตรายผสมอยู่ ให้ผู้ใช้บางคนเกิดอาการแพ้ รวมทั้งมีผลกระทบจากการใช้ในระยะยาว

นักวิจัยได้พัฒนาและคิดค้น “ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงและแมลงจากสมุนไพรไทย”  โดยผ่านการศึกษาและวิจัยในเชิงลึกเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ร่วมกันระหว่างนักวิจัยหลายสาขา อาทิ  กีฏวิทยา พฤกษ์วิทยา เคมี พิษวิทยา และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด  จนทำให้ทราบถึงคุณสมบัติ องค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ของสมุนไพรชนิดต่างๆ ที่มีศักยภาพนำมาใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไล่ยุงและแมลงต่างๆ อาทิ ตะไคร้หอม กานพลู  หญ้าหนวดแมว  แมงลัก ตะไคร้บ้าน กระเพรา ฯลฯ  โดยได้จำแนกคุณสมบัติเฉพาะของสารสมุนไพรไล่ยุง อาทิ สรรพคุณ (ไล่ก่อนสัมผัส ไล่หลังสัมผัส ฆ่า)  ความเข้มข้น ชนิดของยุง ระยะเวลาใช้ และสถานที่  พร้อมทั้งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบในเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพหลากหลายรูปแบบ เช่น ครีม ยาหม่องน้ำ ยาหม่องแห้ง และ สเปรย์ นอกจากใช้สำหรับไล่ยุงและแมลงแล้ว ยังให้กลิ่น Aroma ที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะเพื่อใช้บรรเทาหรือคลายเครียด นับเป็นผลงานที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรไทย พร้อมๆ กับการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความปลอดภัยสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นที่ต้องการของผู้ใช้

จุดเด่น

  • ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
  • ใช้ความเข้มข้นต่ำ แต่ให้ประสิทธิภาพสูง
  • ผ่านกระบวนการทดสอบทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีในการจำแนกคุณสมบัติเฉพาะของสารสมุนไพรไล่ยุง อาทิ สรรพคุณ (ไล่ก่อนสัมผัส ไล่หลังสัมผัส ฆ่า)  ความเข้มข้น ชนิดของยุง ระยะเวลาใช้ และสถานที่
  • มีหลายหลากรูปแบบ อาทิ ครีม ยาหม่องน้ำ ยาหม่องแห้ง และ สเปรย์
  • ไม่ก่อให้ยุงเกิดการต้านทานต่อสารเคมีที่ใช้ และสามารถใช้บ่อยๆ ได้ตามความต้องการ
  • ให้กลิ่น Aroma ที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะเพื่อใช้บรรเทาหรือคลายเครียด

ผลงานวิจัยนี้เหมาะสำหรับ

  • ผลิตสมุนไพรไล่และกำจัดยุงและแมลงต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป

ตลาด/ ลูกค้าเป้าหมาย

  • ร้านค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ร้านค้าปลีกทั่วไป
  • บริษัทเอกชน หน่วยงานของรัฐ
  • บุคคลทั่วไป

:: สนใจงานวิจัย ติดต่อ ::

http://research2biz.com

:: แหล่งอ้างอิงข้อมูล/ภาพประกอบ ::

ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงและแมลงจากสมุนไพรไทย โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

ติดต่อสอบถาม : 0-2579-7435