ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เรื่อง รายชื่อและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2021/07/Recruitment-64-0028.pdf

More from my site