ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนพนักงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่าน (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ สอบสัมภาษณ์

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2021/03/Recruitment-64-0021.pdf

More from my site