ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นักวิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนิติกรปฏิบัติการ จัดส่งเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในวันสอบสัมภาษณ์

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2021/01/Recruitment-64-0013.pdf

More from my site