ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิ่นความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิขาการเงินและบัญชีปฏิบัติการและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

https://www.nfc.or.th/wp-content/uploads/2020/03/Recruitment-63-005.pdf

More from my site