ภาคกลาง

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ภาคกลาง


นายธีระ วงษ์เจริญ

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี

นายไพชยนต์ กังวลกิจ
 
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี

พันจ่าเอกเทียนชัย หัตถินาท

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท

นายสว่าง ชื่นอารมย์

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด

นายวรินทร์พงศ์ ศรีสันต์

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม

นายสุพล หมอนทอง

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี

นายชัยยันต์ อยู่ศิริ

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม