ภาคกลาง

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ภาคกลาง

นายจรัญ ปานอู
ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร
นายเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง 
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี

นายธีระ วงษ์เจริญ

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี
นายพงษ์เทพ รัตนา
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายไพชยนต์ กังวลกิจ

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี

พันจ่าเอกเทียนชัย หัตถินาท

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท

นายสว่าง ชื่นอารมย์

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด

นายชลิต ทองมณี

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก

นายวรินทร์พงศ์ ศรีสันต์

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม

นายธาดา เอี่ยมอ่ำ

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี
นายเกษม ชมบุญ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี
นายวิสูตร วิทยานนท์
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายโอภาส ชาญยงค์

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี

นายสมศักดิ์ ฤกษ์อนันต์
 
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายสุพล หมอนทอง

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี

นายนิวัฒน์ พ้นชั่ว

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง
นายสุทิน ชฎาดำ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
นายไพล๊อด ศรสวรรค์
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี
 
นายวินิจ ม่วงนาค
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ

นายชัยยันต์ อยู่ศิริ

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม
นายศักดา เนติพัฒน์ 
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร
นายวัชระ จำปาเทศ
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว
นายปิยะ มีสวัสดิ์
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี
นายชารินทร์ สิงห์ดี
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี

นายพรม บุญมาช่วย

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี

นายทรงพล พูลสวัสดิ์

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง