ภาคเหนือ

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ภาคเหนือ


นายพรชัย พัฒนศักดิ์ภิญโญ

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร

นายธีธวัช คำเงิน

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย

นายสมหมาย คำมาสาร

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

นายณัฐชัย พวงสมบัติ

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์

นายพงศกร พุฒตรง

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน

นายอติวรรธน์ หอมนาน

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา

นายแสณ เกิดฤทธิ์

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร

ร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก

นายวินชัย เสมาทอง

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

จ.ส.อ.ศฤงคาร เสนาป่า

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่

นายสถาพร ศรีวันชื่น

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง
นายสุพจน์ ป้อมชัย
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน

นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย

นายบัญชา อรุณเขต

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์

นายประมลพันธ์ เจ้าเจ็ด

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี