ภาคเหนือ

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ภาคเหนือ


นายพรชัย พัฒนศักดิ์ภิญโญ
 
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร

นายธีธวัช คำเงิน

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย

นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน
 
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก

นายอติวรรธน์ หอมนาน

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา

ร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์
 
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
 
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง
 
นายสุพจน์ ป้อมชัย
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน

นายเรืองเดช สุขสมบูรณ์
 
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย

นายประมลพันธ์ เจ้าเจ็ด

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี