คณะกรรมการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม

-- องค์ประกอบคณะกรรมการ --

 • นายปราโมทย์ ไม้กลัด ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระพัฒน์ ธีรพัฒน์สิริ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 • ดร.สิรภพ รักษ์ธนธัช ที่ปรึกษาคณธกรรมการ

 • นายสมศักดิ์ คุณเงิน ประธานคณะกรรมการ

 • นายนิพนธ์ ดิษฐจร รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 1

 • นายประเทือง ศรีใจ รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 2

 • นายบุญศรี สุขวาปี โฆษกคณะกรรมการ

 • นายชะลิต ระวังภัย โฆษกคณะกรรมการ

 • นายพงศกร พุฒตรง กรรมการ

 • นายชนาประทิน อุ่นถา กรรมการ

 • นายวินชัย เสมาทอง กรรมการ

 • นายสังคม อุปคุณ กรรมการ

 • นายสุเทพ วุฒิธา กรรมการ

 • นายวัชระ จำปาเทศ กรรมการ

 • นายมงคล สุขเจริญคณา กรรมการ

 • นายสุพล หมอนทอง กรรมการ

 • นายอวิรุทธิ์ พรหมรัตน์ กรรมการและเลขานุการ

-- อำนาจหน้าที่ --

 1. ศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดระบบชลประทานเพื่อเกษตรกรรม

 2. ศึกษาและวิเคราะห์นำเสนอการอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเกษตร

 3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาป่าไม้ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบ

 4. จัดทำยุทธศาสตร์หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม น้ำ ป่าไม้ และระบบนิเวศให้สมดุล

 5. ประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น

 6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย

 

-- ข้อเสนอและผลงาน --