คณะกรรมการด้านกิจการการเกษตรระหว่างประเทศ

-- องค์ประกอบคณะกรรมการ --

 • นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

 • นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานคณะกรรมการ

 • นายอำนวย ปะติเส รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 1

 • นายแสณ เกิดฤทธิ์ รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 2

 • นายตันติพงศ์ นิกรเทศ กรรมการ

 • นายชลิต ทองมณี กรรมการ

 • นายสมบัติ อำนาคะ กรรมการ

 • นายประทีป เทพนม กรรมการ

 • พ.จ.อ. เทียนชัย หัตถินาท กรรมการ

 • นายวรินทรพงศ์ ศรีสันต์ กรรมการ

 • นายยูโซะ อาเก๊ะ กรรมการ

 • นายชารินทร์ สิงห์ดี กรรมการและเลขานุการ

-- อำนาจหน้าที่ --

 1. ศึกษานโยบาย กฎหมาย ด้านการเกษตรของต่างประเทศ หรือข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มประเทศ ที่มีผลกระทบด้านบวกและลบแก่เกษตรกร

 2. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากข้องตกลงหรือข้อกีดกันทางการค้าจากต่างประเทศ

 3. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน และองค์กรภาคเกษตรของต่างประเทศด้านวิชาการ ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และด้านอื่น ๆ เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

 4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย

 

-- ข้อเสนอและผลงาน --