คณะกรรมการกิจการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

-- องค์ประกอบคณะกรรมการ --

 • นายสิทธิพร จริยพงศ์ ประธานคณะกรรมการ

 • นายสำออย วงศ์เณร รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 1

 • นายบัญชา อรุณเขต รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 2

 • นายเติมศักดิ์ บุญชื่น กรรมการและเลขานุการ

 • นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ กรรมการ

 • นายคงฤทธิ์ บัวบุญ กรรมการ

 • นายประจักร์ บุญกาพิมพ์ กรรมการ

 • นายวรินทร์พงศ์ ศรีสันต์ กรรมการ

 • นายชลิต ทองมณี กรรมการ

 • นายสมคิด สังขมณี กรรมการ

 • นายประทีป กลีบแก้ว กรรมการ

 • นายนิพนธ์ ดิษฐจร กรรมการ

 • นายอติวรรธน์ หอมนาน กรรมการ

-- อำนาจหน้าที่ --

 1. กลั่นกรองงานก่อนนำเสนอสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดกำหนดวาระการประชุมสภาเกษตกรแห่งชาติ พร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม

 2. รับข้อเสนอแนะและคำร้องเรียน กำหนดกระบวนการแก้ปัญหาเร่งด่วน และมอบหมายให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

 3. ติดตามและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รวมทั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นผู้แต่งตั้ง

 4. จัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบและปรับปรุงการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

 5. กำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณประจำปีแก่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 6. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานครึ่งปี และรายปี ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย

 

-- ข้อเสนอและผลงาน --