คณะกรรมการการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และเครือข่าย

-- องค์ประกอบคณะกรรมการ --

 • นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการ

 • นายศิริชัย ออสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 1

 • นายพงศกร พุฒตรง รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 2

 • นายวิเชียร คำมา รองประธานคณะกรรมการ คนที่ 3

 • นายสวัสดิ์ สายสุขกาจินะกุล กรรมการ

 • นางมลชญา วารีรัตน์ กรรมการ

 • นายพิษณุ หวังมุขกลาง กรรมการ

 • นายพรม บุญมาช่วย กรรมการ

 • นายปิยวิทย์ โกฎเพชร กรรมการและโฆษก

 • นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ กรรมการและเลขานุการ

 • นายวรายุทธ์ ธนโชคสว่าง กรรมการและรองเลขานุการ

-- อำนาจหน้าที่ --

 1. ศึกษาวิเคราะห์และจำแนกข้อมูลเกษตรกรตามสภาพเศรษฐกิจครัวเรือน รวมทั้งสภาพปัญหาเกษตรกร สภาพปัญหาการดำเนินงาน และการจัดการธุรกิจขององค์กรเกษตรกรในการให้บริการสมาชิก

 2. จัดทำยุทธศาสตร์หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

 3. กำหนดกรอบแนวทางการสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรเชื่อมโยงในระดับต่าง ๆ

 4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมาย

 

-- ข้อเสนอและผลงาน --