รายชื่อบุคคลสำหรับติดต่อหน่วยงานภายในของ สกช.

รายชื่อบุคคลสำหรับติดต่อหน่วยงานภายในของ สกช.

งานด้านบุคคล

การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ประเมินผล สวัสดิการ พนักงาน

คุณวราภรณ์   แสงทอง                     เบอร์ติดต่อ   081 250 2941

คุณอัมพร       พึ่งพร                        เบอร์ติดต่อ     086 034 0785

คุณเทพนาฏ   เด่นเมฆา                  เบอร์ติดต่อ   087 707 3727

เบอร์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ   02 561-2797-8 ต่อ 32-33

 

งานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี

คุณพัชรนันท์     ปะติเส                    เบอร์ติดต่อ   083 131 8585

คุณวรนุช         ไชยทิพย์                 เบอร์ติดต่อ   086 792 7337

เบอร์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ   02 561-2797-8 ต่อ 30-31

 

งานด้านตรวจสอบภายใน ตรวจสอบบัญชี การเงิน พัสดุ

คุณมนทกานต์   จุลพรหม                              เบอร์ติดต่อ   086 961 9307

คุณเพ็ญพิชญา   ธนาเกียรติตระกูล              เบอร์ติดต่อ 080 0­84 0748

เบอร์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ   02 561-2797-8 ต่อ 31

 

 

 

งานธุรการสำนักบริหารกลาง

คุณธีรดา   นีลพฤกษ์                         เบอร์ติดต่อ 085 188 9070

เบอร์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ   02 561-2797-8

งานธุรการสำนักยุทธศาสตร์

คุณสุนันทา   ชาฎา                            เบอร์ติดต่อ 082 125 8984

เบอร์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ   02 561-2797-8 ต่อ 28

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คุณมาลี       วิจิตรโสภาพันธ์           เบอร์ติดต่อ 081 185 3043

เบอร์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ   02 561-2797-8 ต่อ 28

 

งานด้านพัสดุ

คุณนุชนารถ   บุญปาลิต                    เบอร์ติดต่อ 086 824 0143

เบอร์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ   02 561-2797-8 ต่อ 30

 

งานด้านสารสนเทศ

คุณชาญวิทย์   สงประสพ                  เบอร์ติดต่อ 083 503 3030

เบอร์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ   02 561-2797-8 ต่อ 27

 

 

 

 

งานโครงการด้านยุทธศาสตร์ จัดทำแผนแม่บท

-              คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการงบประมาณสภาเกษตรกรแห่งชาติ

-              คณะกรรมการศึกษาสภาพปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาผลผลิตลำใย

-              โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม

คุณวันวิสา   ไกรแก้ว                          เบอร์ติดต่อ 090 974 2237

เบอร์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ   02 561-2797-8 ต่อ 21

 

 

งานโครงการด้านสำนักยุทธศาสตร์

-         คณะกรรมการศึกษาสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหายางพารา

-         คณะกรรมการศึกษาสภาพปัญหาดินและที่ดินทำกินของเกษตรกร

-         คณะกรรมการติดตามการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2555-2556

คุณจงใจ   บรรดา                                เบอร์ติดต่อ 081 715 1982

เบอร์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ   02 561-2797-8 ต่อ 29

 

งานด้านส่วนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

คุณกนกวรรณ ชินพีระเสถียร         เบอร์ติดต่อ 083 905 9095

คุณเกียรติศักดิ์ ตีมานุกูลมงคล         เบอร์ติดต่อ 084 145 1454

เบอร์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ   02 561-2797-8 ต่อ 2

 

 

 

งานด้านโครงการ/ข้อเสนอ/ประชาสัมพันธ์

คุณภาสันต์   นุพาสันต์                      เบอร์ติดต่อ 087 057 6722

เบอร์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ   02 561-2797-8 ต่อ 15

 

งานด้านทะเบียนเกษตรกร/องค์กรการเกษตร

-         ข้อมูลวิชาการเกษตร

-         ข่าวสารการเกษตรกร

คุณอำนาจ   จันทรครุฑ                      เบอร์ติดต่อ081 914 5883

เบอร์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ   02 561-2797-8 ต่อ 27

 

งานด้านต่างประเทศ

คุณปรีชา   วงศ์สกุลเกียรติ                เบอร์ติดต่อ 089 982 2432

เบอร์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ   02 561-2797-8 ต่อ 29