สรุปการประชุมเสวนาทางวิชาการของสภาเกษตรกร ภาคอีสาน ๔ จังหวัด

สรุปการประชุมเสวนาทางวิชาการของสภาเกษตรกร ภาคอีสาน  ๔ จังหวัด

(หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู)

 

“ปาล์มน้ำมัน : ทางเลือกใหม่สู่ความมั่นคงและยั่งยืนของเกษตรกรภาคอีสานจริงหรือ

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน ๔๐๐ คน ได้แก่

๑. สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลและเครือข่ายเกษตรกร

          ๒ .ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ๑๔ จังหวัด

          ๓. นักวิชาการด้านปาล์มน้ำมัน

          ๔. ที่ปรึกษาบริษัท อำนาจเจริญปาล์มน้ำมัน จำกัด

          ๕. ผู้บริหารบริษัท TOL (บริษัทในเครือของ บมจ. ปตท.เคมิคอล)

          ๖. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหนองคาย

          ๗. ประชาชนผู้ที่สนใจ

 พิธีการเปิด โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  นายวิวัฒน์  เมธีวรรณกิจ     

 การกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเสวน โดยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  นายกระแสร์ ตระกูลพงศ์ จากนั้นเป็นการบรรยายถึงศักยภาพด้านการเกษตรของแต่ละจังหวัด โดยประธานสภา เกษตรกร ทั้ง 4 จังหวัด 

ผู้กล่าวรายงาน   โดย  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองคาย  นายวิชัย  จันทร์หอม 

ผู้ดำเนินการประชุม  โดย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น  นายสมศักดิ์  คุณเงิน    

การบรรยาย “ปาล์มน้ำมัน : ทางเลือกใหม่สู่ความมั่นคงและยั่งยืนของเกษตรกรภาคอีสานจริงหรือ?

โดยที่ปรึกษาบริษัท อำนาจเจริญปาล์มน้ำมัน จำกัด ผู้บริหารบริษัท TOL (บริษัทในเครือของ บมจ. ปตท.เคมิคอล)

จากการประชุมเสวนาทางวิชาการของสภาเกษตรกร ภาคอีสาน  ๔ จังหวัด (หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี บึงกาฬ)เกษตรกรและประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับการปลูกปาล์ม โดยมีการซักถามเกี่ยวกับวิธีการปลูก การดูแลรักษา ทุนที่ใช้ในการเพาะปลูก ระยะเวลาที่เก็บเกี่ยวผล ตลอดจนผลผลิตที่ได้รับนอกจากนี้ประธานสภาเกษตรกรได้จัดกลุ่มพบปะ พูดคุยเกี่ยวกับทางเลือกใหม่ของเกษตรกรในการปลูกปาล์มกับเจ้าหน้าที่บริษัท อำนาจเจริญปาล์มน้ำมัน จำกัด (โรงเดียวในภาคอีสาน)

 

สรุปผลการสัมมนา

จากการประชุมเสวนาทางวิชาการของสภาเกษตรกร ภาคอีสาน  ๔ จังหวัด (หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู) สรุปผลการดำเนินงานการจัดประชุมเสวนา ดังนี้

 

          ๑.เชิงปริมาณ

             ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๔๐๐ ราย

         ๒.เชิงคุณภาพ

           ๒.๑ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกปาล์ม

                 เกษตรกรและประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับการปลูกปาล์ม โดยมีการซักถามเกี่ยวกับวิธีการปลูก การดูแลรักษา ทุนที่ใช้ในการเพาะปลูก ระยะเวลาที่

เก็บเกี่ยวผล ตลอดจนผลผลิตที่ได้รับ

 

ลักษณะการดำเนินการจัดประชุมเสวนา

๑.      การบรรยายจากวิทยากร

๒.      นำเสนอ VTR ความรู้เกี่ยวกับปาล์ม

๓.       การจัด Atenda based  เพื่อให้เกษตรกรได้บรรลุผลตามเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องมีการจัด Area based ในพื้นที่ ที่เหมาะสม

 

         ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดเสวนาครั้งนี้ คือ

         ๑. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบถึงผลผลิตจากการปลูกปาล์ม

         ๒. เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้

         ๓. การได้พบปะระหว่างผู้ผลิตกับผู้ประกอบการ