ขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายสุภัทร์ ศรีสุนทรพินิต สนง.สกจ.สพ

นายพรม บุญมาช่วย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุภัทร์  ศรีสุนทรพินิต ซึ่งได้รับตำแหน่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

 ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี