การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ทางสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการแนะนำพนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 7 คน ให้สมาชิกสภา ฯ ได้รับทราบ พร้อมกันนี้ ทางท่านประธานสภา ฯ นายหมุน แซ่จึง ได้ให้โอวาท และ ให้ทางสภาฯ ได้มอบนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ให้ประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหวังของเกษตรกรทุกคน นอกจากนี้ยังมีวาระอื่น ๆ เช่น การติดตามโครงการรับจำนำข้าว และ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพารา ตามที่ได้รับมอบหมาย อีกด้วย