สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ทัศนศึกษาดูงานการทำเกษตรผสมผสาน ฯ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษตำบลหนองผักแว่น ทัศนศึกษาดูงานการทำการเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ และการปลูกผักปลอดสารพิษ ในระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2555

1. ศึกษาดูงาน กลุ่มส่งออกผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

2. ศึกษาดูงาน การเพาะเลี้ยงเห็ด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

3. ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

4. ศึกษาดูงาน สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้ นายอำนาจ มอญพันธุ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ร่วมเดินทางทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

 

                                       สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี