หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง

 

นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง อายุ 50 ปี ได้รับการบรรจุให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555  โดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

  ประวัติโดยย่อ

ภูมิลำเนา

          จังหวัดพัทลุง

 ประวัติการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาการสหกรณ์

- ปริญญาตรี สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต (เอกสหกรณ์)

- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ประวัติการทำงาน

- อดีตรับราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่ แนะนำส่งเสริมสหกรณ์และธุรกิจเกษตร ระยะเวลา 31 ปี

- ตำแหน่งสูงสุด นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง

 คติในการทำงาน

          ทำงานด้วยใจ

 ติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-6083714 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.