สถานการณ์ยางพาราประจำวันที่ 14 มกราคม 2556

                                สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช  ขอส่งสรุปรายงานสถานการณ์ยางพารา  ประจำวันที่ ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๖  รายละเอียดดังต่อไปนี้

สรุปผลตลาดกลางยางพารา สตย.นศ.

๑๔  ม.ค.  ๕๖

สถานการณ์ยางประจำวัน

    ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช  ยางแผ่นดิบอยู่ที่ ๘๙.๒๑ บาท/กก.  ลดลง ๑.๐๘ บาท/กก. ยางความชื้น ๓-๔% ๘๘.๒๑ บาท/กก. ลดลง ๐๙๑ บาท/กก. ส่วนยางแผ่นรมควันอยู่ที่ ๙๑.๖๑ บาท/กก.ลดลง ๐.๓๐  บาท/กก.  ราคายางปรับตัวลดลงทั้งยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน ซึ่งไปตามกลไกของตลาด จากอุปทานยางออกสู่ตลาดมาขึ้น เพราะฝนทิ้งช่วงบวกกับนักลงทุนเข้ามาเทขายกำไร หลังจากที่ปรับขึ้นติดต่อกันหลายวัน ราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดยังกดดันด้านราคายางอีกปัจจัยหนึ่ง

 

๑. การซื้อขายยางโดยวิธีประมูล

   ๑.๑ ผู้ขาย (ราย)

   ๑.๒ ผู้ซื้อ (ราย)

 ๒. ราคายาง (บาท/กก.)

   ๒.๑ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี

   ๒.๒ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้น ๓ – ๔%

   ๒.๓  ยางแผ่นดิบท้องถิ่นเฉลี่ย

   ๒.๔  ราคาน้ำยางสดท้องถิ่นเฉลี่ย

๓.  ราคาตลาดกลางสูงกว่าท้องถิ่น

๔.  ยางแผ่นรมควัน ชั้น ๑ – ๓

๕.  ราคาน้ำยางสด (บาท/กก.)

๖.  ปริมาณยาง (กก.)

   ๖.๑  ยางแผ่นดิบ

   ๖.๒  ยางแผ่นรมควัน

   ๖.๓  เนื้อยางแห้ง

๗.  มูลค่ายาง (บาท)

   ๗.๑  มูลค่าเพิ่มที่เกษตรกรได้รับจากการขายยางแผ่นดิบ (บาท)

 

๓๙๖

๑๔

 

๘๙.๒๑

๘๘.๒๑

๘๕.๙๐

๘๓.๐๐

๓.๓๑

๙๑.๖๑

-

๔๓๔,๑๙๙

๑๑๙,๙๑๖

๓๑๔,๒๘๓

-

๓๙,๒๙๒,๙๕๐

๓๗๐,๖๖๐

 

 

ตลาดหุ้นดาวโจนส์ ปิดตลาด +๑๗.๒๑ (๑๓,๔๘๘.๔๓)

ตลาดน้ำมันไนแม็ก ปิดตลาด -๒๖ (๙๓.๕๖)

ตลาดล่วงหน้า TOCOM -